Poisťovne na Slovensku

Poisťovne a banky sú dôležité finančné inštitúcie, nevyhnutné pri fungovaní modernej ekonomiky.

Štruktúra (typy) poisťovní na Slovensku

Poisťovne na Slovensku sú zriaďované za rôznym účelom a podľa rôznych zákonov.

Typy poisťovní na Slovensku
Typ poisťovneZameranieZriadená podľa zákona
životná poisťovňa
neživotná poisťovňa
univerzálna poisťovňa
zaisťovňa
kaptívna poisťovňa
životné poistenie
neživotné poistenie
zaistenie
zákon o poisťovníctve
doplnková dôchodková poisťovňa
(starý názov pre doplnkovú dôchodkovú sporiteľňu)
doplnkové dôchodkové sporenie v 3. pilierizákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
zdravotná poisťovňaverejné zdravotné poisteniezákon o zdravotných poisťovniach
Sociálna poisťovňanemocenské poistenie
dôchodkové poistenie
poistenie v nezamestnanosti
garančné poistenie
úrazové poistenie
zákon o sociálnom poistení

Poisťovne podľa zákona o poisťovníctve

Poisťovne podľa zákona o poisťovníctve vykonávajú poisťovaciu činnosť:

 • prijímanie, ohodnocovanie a riadenie poistných rizík
 • správu poistných zmlúv
 • tvorbu technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správu umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného fondu
 • likvidáciu poistných udalostí a poskytovanie plnenia z poistných zmlúv
 • poskytovanie asistenčných služieb
 • postupovanie poistných rizík poisťovne na základe zmluvy o zaistení
 • činnosť na predchádzanie škodám.

V súčasnosti reálne pôsobí na slovenskom trhu viac ako 30 poisťovní, zahraničných poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní. Presný počet poisťovní, skutočne fungujúcich na Slovensku, nie je možné zistiť, pretože poisťovňa, ktorá vznikla v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, môže pôsobiť v ľubovoľnom inom členskom štáte prostredníctvom pobočky alebo na základe štatútu slobodného poskytovania služieb (Freedom Servicies).

Preto v oficiálnom zozname poisťovní na webe Národnej banky Slovenska sú tisíce poisťovní, Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva príslušný dozorný orgán v domovskom štáte poisťovne, u nás Národná banka Slovenska, v Českej republike Česká národní banka, atď. Nasledovné poisťovne pôsobia na Slovensku dlhé roky alebo len začínajú skutočne vyvíjať poisťovaciu činnosť.

Životné poisťovne

Životná poisťovňa vykonáva svoju činnosť v odvetví životného poistenia, určeného v časti A) Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorý tvorí prílohu zákona o poisťovníctve:

 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
 5. Dôchodkové poistenie.
 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.

Na Slovensku pôsobia v súčasnosti tieto životné poisťovne:

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Amslico poisťovňa – Alico, a.s. 
AXA životní pojištovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Deutscher Ring Lebensversicherungs – AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
ERGO životná poisťovňa, a. s.
Groupama životná poisťovňa a.s.
ING Životná poisťovňa, a.s.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Neživotné poisťovne

Neživotná poisťovňa vykonáva svoju činnosť v odvetví neživotného poistenia, určeného v časti B  Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorý tvorí prílohu zákona o poisťovníctve. Na Slovensku pôsobia v súčasnosti tieto neživotné poisťovne:

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA pojištovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka zahraničnej poisťovne
Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
Deutscher Ring Sachversicherungs – AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Europäische Reiseversicherung AG
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama poisťovňa a.s.
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
INTER PARTNER ASSISTANCE, člen skupiny AXA
Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku

Univerzálne poisťovne

Univerzálne poisťovne sú poisťovne, ktoré vykonávajú životné aj neživotné poistenie súčasne a boli založené ešte pred prijatím pravidiel EU v slovenskom poisťovníctve. Dnes už nemôže vzniknúť univerzálna poisťovňa, pretože zákon pripúšťa len povolenie na vykonávanie životného poistenia alebo neživotného poistenia. Výnimkou je životná poisťovňa, ktorá môže vykonávať popri životnom poistení aj poistenie úrazu a choroby.

Univerzálne posťovne na Slovensku sú tieto:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MAXIMA pojišťovna, a.s.
Poisťovňa Poštovej banky, a. s.
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

História poisťovní na Slovensku

Poisťovníctvo na území dnešného Slovenska má bohatú tradíciu, siahajúcu až do stredoveku.

Poisťovne na Slovensku v období stredoveku

Zárodky poisťovníctva vznikali už v časoch nemeckej kolonizácie v 13. a 14. storočí v charitatívnych náboženských bratstvách, z ktorých sa neskôr vyvinuli pohrebné a iné podporné spolky. Ľudia sa združovali podľa profesií, vznikali remeselnícke cechy, obchodné gildy a banícke bratské pokladnice. Neskôr sa začali združovať aj iné skupiny pracujúcich – drevorubači, furmani, pltníci.

Na Spiši vznikali poisťovacie spolky. Už v roku 1713 spišské obce Dvorce, Závada, Torysky a Uloža vypracovali prehľadnú tabuľku o stavbách, ktoré zhoreli za posledných 10 rokov.

V roku 1752 vznikol Požiarny poisťovací spolok spišských miest. Zriadili požiarnu poisťovaciu pokladnicu, čomu predchádzalo spísanie všetkých domov s uvedením hodnoty nehnuteľného a hnuteľného majetku.  Tieto podporné spolky mali len obmedzenú pôsobnosť, preto v polovici 18. storočia už nedokázali uspokojovať poistné potreby svojich členov v súvislosti s veľkými požiarmi v slovenských mestách. V roku 1761 postihol Banskú Bystricu dovtedy najväčší požiar v strednej Európe, kedy 305 domov zhorelo do tla a uhorelo 127 osôb.

Pod vplyvom týchto udalostí riešila cisárovná Mária Terézia požiadavku na založenie požiarnej poisťovne v Uhorsku podľa pruského vzoru, táto myšlienka však nebola pre ňu ekonomicky ani politicky zaujímavá.

V roku 1897 bol v Budíne založený prvý súkromný poisťovací ústav Uhorský dôchodkový ústav, kde sa poisťovali úradníci, ich vdovy a siroty, pričom značný počet klientov boli príslušníci privilegovaných vrstiev zo Slovenska.

Poisťovne na Slovensku od začiatku 19. storočia do roku 1848

Začiatkom 19. storočia počas napoleonských vojen nastala veľká konjunktúra v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré sa prepravovali po Dunaji a jeho prítokoch, čím vznikli potreby poisťovať prepravné riziká.

V roku 1907 bola založená Privilegovaná cisársko – kráľovská plavebná poisťovacia spoločnosť Prístav – Komárno so základným kapitálom 200 000 zlatých. Nominálna hodnota jednej akcie bola 500 zl., hodnotu akcie nemusel vlastník splatiť celú v hotovosti, ale dlžným úpisom, založeným nehnuteľnosťou alebo hodnotou lode, pričom sa počítala polovičná hodnota lode a majitelia lode si povinne poistili loď v tejto poisťovni. Stanovy spoločnosti boli schválené v maďarčine a nemčine. Poisťovňa mala pobočky, tzv. filiálne pokladnice v 10 podunajských mestách.

Cisársky patent zo 4. septembra 1819 vytvoril právne predpoklady pre príchod poisťovní zo západnej časti monarchie na Slovensko. Ako prvá prišla poisťovňa Azienda Assicuratrice z Terstu v roku 1824. Pôsobila v Bratislavskej a Nitrianskej župe v oblasti požiarneho a dopravného poistenia, neskôr v krupobitnom poistení.

O rok neskôr pribudla Prvá rakúska požiarna poisťovacia spoločnosť(Erste Österreichische Feuer-Versicherungs-Gesselschaft). Pôsobila v Bratislave, v Košiciach, neskôr na Spiši, v Gemeri a v Nitre v oblasti požiarneho, krupobitného a dopravného poistenia, keď poisťovala aj lode a náklad na Dunaji.

V roku 1825 začala svoju činnosť v Bratislave a neskôr na celom území Slovenska Rakúska vzájomná požiarna poisťovacia spoločnosť (Österreichische Wechselseitige Drandschaden-Versicherungs-Gesselschaft). Pôsobila v oblasti požiarneho poistenia a neskôr krupobitného poistenia. Na Slovensku realizovala až polovicu svojho celouhorského obratu.

V roku 1833 prišla na Slovensko už druhá poisťovňa z Terstu, Poisťovňa Generali (Assicurazioni Generali Austro-Italiche), ihneď zriadila 6 pobočiek, neskôr ich bolo 11. Ponúkala požiarne a dopravné poistenie, v roku 1834 ako prvá zaviedla poistenie pre prípad smrti a ako druhá krupobitné poistenie.

V roku 1832 prenikol k nám Milánsky krupobitný vzájomný poisťovací ústav. Poisťovňa ako prvá na Slovensku začala poisťovať krupobitné škody, a to vinič, poľné a záhradné kultúry na území južného Slovenska.

V roku 1841 prišla poisťovňa Riunione Adriatica di Sicurta z Terstu a založila agentúry v Bratislave a v Košiciach, neskôr v ďalších 6 slovenských mestách. Ponúkala požiarne poistenie budov a príslušenstva, vrátane dobytka, tovaru, hnuteľných vecí. Poisťovala tiež prevrátenie vozov a potopenie lodí. Neskôr zaviedla krupobitné poistenie a životné poistenie.

Do roku 1848 prišla na Slovensko ešte poisťovňa Nuova Societa Comerciale d´Assicurazione, aby dojednávala všetky dovtedy známe druhy poisťovní.

Popri „cudzích“ poisťovniach bolo v období pred revolučným rokom 1848 niekoľko neúspešných pokusov o založenie poisťovne na Slovensku. Prvým poisťovacím ústavom na našom území bol Komárňanský župný dôchodkový ústav drábov v roku 1839. Poskytoval husárom, drábom a pandúrom dôchodky a plnenie aj ich sirotám a vdovám, pričom v prípade smrti boli vyplatené vložené vklady.

V roku 1843 začala na Slovensku pôsobiť Uhorská vzájomná krupobitná poisťovacia jednota, ktorá najmä v južných oblastiach poisťovala plodiny. Plodiny boli rozdelené do 4 tried: 1. trieda – krmoviny, cukrová repa, zemiaky; 4. trieda – vinič, tabak, chmel. Poisťovňa nevytvárala zisk, ale celé poistné po odrátaní správnych nákladov každý rok prerozdelila svojim členom.

Gemersko-malohontský požiarne škody nahradzujúci ústav, založený v roku 1844 v Plešivci, mal pôsobiť v piatich okresoch župy a mal 11 agentov.

Začiatkom roku 1848 bol založený Zemplínsky župný požiarne škody nahradzujúci spolok, ktorý pôsobil výlučne na území Zemplínskej stolice. V článku I. pôvodných stanov mal pravidlo, že každý občan župy si musí povinne poistiť svoj nehnuteľný majetok proti požiaru, čo bol pravdepodobne prvý pokus o obligatórne poistenie, od tohto ustanovenia Miestodržiteľská rada upustila z obavy pred oslabením daňovej povinnosti obyvateľstva. Spolok rozdelil poistené veci do 3 tried horľavosti. Spolok pôsobil len necelý rok, zanikol pod vplyvom revolučných udalostí roku 1848.

Prvou uhorskou požiarnou poisťovňou s celoštátnou pôsobnosťou bola Potiská privilegovaná vzájomná požiarna poisťovacia spoločnosť, založená v roku 1847. Pôsobila takmer na celom Slovensku, pričom polovica jej územnej pôsobnosti pripadala na Slovensko.

Tesne pred rokom 1848 prišli ešte 3 rakúske poisťovne, a to Všeobecný zaopatrovací ústav (Allgemeiner Versorgungs-Anstalt), Všeobecný vzájomný ústav pre poistenie kapitálov a dôchodkov (Allgemeine wechselseitige Capitalien- und Renten-Versicherungs-Anstalt) a Viedenský všeobecný vdovský dôchodkový ústav (Wiener algemeines Wittwen Pensions-Institut). Od roku 1845 pôsobila na Slovensku ešte londýnska poisťovňa Globe so zastupiteľstvom v Bratislave.

V 40-tych rokoch 19. storočia vzniklo hnutie, ktoré hľadalo možnosti poisťovania rožného dobytka. Vznikali poisťovacie spolky miestneho významu, napr. v roku 1840 Hospodárska spoločnosť v Muránskej Dlhej Lúke, v roku 1842 Voliarsky ubezpečujúci spolok v Kameňanoch, Dobytčia kasa v Rejdovej, v roku 1842 Veľko-Slavošovská Sedlácka Cecha, ktorá bola činná nepretržite viac ako 100 rokov.

Poisťovne na Slovensku v rokoch 1848 až 1918

Revolučný rok 1848 spôsobil stagnáciu v peňažníctve a poisťovníctve na Slovensku, ktorá trvala až do rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867. Došlo k zániku všetkých troch stoličných poisťovní – Komárňanský dôchodkový ústav, Gemerský a Zemplínsky poisťovací protipožiarny ústav. Komárňanská plavebná spoločnosť skrachovala potom, ako v roku 1848 po veľkom požiari požičala mestu Komárno 12 000 zl., čo ju zruinovalo.

Nové poisťovne sa veľmi nezakladali, čo umožnilo 4 terstským poisťovniam Azienda, Generali, Nuova Societa a Riunione, ako aj obidvom rakúskym požiarnym poisťovniam upevňovať svoje postavenie na trhu rozširovaním siete svojich pobočiek. 70-te roky priniesli oživenie, ale v roku 1873 nastala hospodárska kríza a niekoľko nových poisťovní skrachovalo.

V roku 1875 bol vydaný obchodný zákonník, ktorý vniesol do podnikania v poisťovníctve jasné pravidlá. Každá poisťovňa musela pred registráciou preukázať príslušnej súdnej stolici základný kapitál 100 000 zl. pre každé poistné odvetvie, v ktorom chcela byť činná, deklarovať spôsob ukladania kapitálu a vytvorenej rezervy a každý rok mala povinnosť vykazovať a predkladať súdnej stolici hospodárske výsledky. Pri životnom poistení naviac musela predložiť úmrtnostné tabuľky a kalkulované úrokové sadzby.

Počas svetovej vojny v rokoch 1914 až 1918 došlo k výraznému poklesu poisťovacieho obchodu, začala sa vysoká inflácia rakúsko-uhorskej meny a nové poisťovne takmer nepribúdali.

V  roku 1848 prišiel k nám Lipský požiarny poisťovací ústav.

V roku 1850 prenikli na východné Slovensko 2 poisťovne zo Sedmohradska, a to Sedmohradská vzájomná krupobitné škody zachraňujúca spoločnosť, známa tým, že jej členovia ručili až do 5-násobnej výšky poistného a Brašovský všeobecný dôchodkový ústav.

V roku 1857 vznikla v Budapešti najvýznamnejšia uhorská poisťovňa Prvá uhorská všeobecná poisťovacia spoločnosť, ktorá mala na Slovensku veľmi dobre organizovanú činnosť, filiálku v Bratislave, neskôr v Košiciach a v Leviciach a mala v roku 1860 až 135 zástupcov na našom území. Niektoré mestá uzavreli s poisťovňou tzv. hromadné zmluvy, napr. Žilina, Kláštor pod Znievom, Piešťany, Dunajská Streda, atď.

V roku 1859 prišla Anker, prvá účastinná život poisťujúca spoločnosť, ktorá vzbudila významný záujem o životné a dôchodkové poistenie, najmä dovtedy nevídanou rozsiahlou propagáciou.

V roku 1861 prišla do Bratislavy viedenská životná poisťovňa Austria, ktorá obmedzila svoju činnosť len na juhozápadné Slovensko.

Prvý spolok pre vydaj dievčat vznikol v Pešti v roku 1863, na Slovensku mal pobočky v Bratislave, Komárne, Košiciach a v Trnave a zameriaval sa na venové poistenie, kryl výdavky spojené s vydajom dievčat.

Po roku 1860 prenikla na Slovensko anglická životná a dôchodková poisťovňa Gresham so sídlom v Bratislave a v Nitre.

Asekuračný spolok cukrovarníkov (Assecuranzverein von Zuckerfabrikanten) z Prahy začal u nás činnosť začiatkom 60-tych rokov 19. storočia. Postupne sa členmi spolku stali cukrovary v Šuranoch, Sládkovičove, Trnave, Topoľčanoch a v Šaštíne. V roku 1871 vypukol veľký požiar v cukrovare v Šuranoch, pričom spolok vyplatil náhradu škody 640 000 zl.

Poisťovacia banka Hungária bola v poradí treťou uhorskou poisťovňou na Slovensku, začala činnosť v roku 1864, sídlo mala v Bratislave. Základný kapitál poisťovne bol 3 000 000 zl. Rýchlo naberala tisíce klientov, ale vplyvom zlého hospodárenia bola stále v problémoch, až v roku 1869 bola nútená fúzovať s Nemzeti poisťovňou.

V roku 1865 začal na Slovensku Peštiansky poisťovací ústav, mal zastupiteľstvá v Bratislave a v Košiciach, ponúkal požiarne, krupobitné a dopravné poistenie, neskôr životné poistenie a poistenie skiel.

V roku 1866 začala činnosť C. k. priv. rakúska poisťovacia spoločnosť Phönix, pôsobila v mestách Brtatislava, Košice, Nitra a Rožňava a fungovala formou 2 sesterských spoločností, životnej a neživotnej. Poisťovala život a živelné pohromy.

Od roku 1865 prišla na Slovensko Victoria poisťovňa zo Sedmohradska. Prostredníctvom zastupiteľstiev v Bratislave a v Košiciach ponúkala požiarne, dopravné a životné poistenie.

Od roku 1865 začali v Bratislave fungovať poisťovne, ktoré dojednávali poistenie hospodárskych zvierat – Všeobecná viedenská zvieratá poisťujúca spoločnosť Taurus (1865), Prometheus (1863), Providentia (1863), Medzinárodná zvieratá poisťujúca banka (1869) a  Dobytčia poisťovacia banka Apis (1867).

V roku 1868 prišla C. k. priv. Rakúska poisťovacia spoločnosť Donau (C. k. priv. Österreichische Versicherungs-Gesselschaft Donau), prevzala celú sieť agentov Prvej rakúskej a ponúkala požiarne, krupobitné, dopravné, životné a dôchodkové poistenie.

Budapeštiansky vzájomný poisťovací spolok vznikol v roku 1868, zameriaval sa na požiarne poistenie v mestách a v roku 1869 mal pobočku v Bratislave.

V roku 1869 začala svoju činnosť Prvá uhorská vzájomná spoločnosť poisťujúca zvieratá, po 5 rokoch však zanikla.

Spoločnosť Victoria odovzdala poistné kmene životného poistenia od roku 1869 spoločnosti Viedenská vlastenecká poisťovacia spoločnosť (Wiener Vaterländische Versicherungs-Gesellschaft), ktorá fungovala na Slovensku do roku 1877.

V rokoch 1869 až 1881 pôsobila na Slovensku viedenská účastinná poisťovňa Europa, a to v oblasti požiarneho, krupobitného a životného poistenia.

Začiatkom 70-tych rokov 19. storočia prišla sedmohradská poisťovacia banka Transsylvania s požiarnym a životným poistením a Prvá viedenská zrkadlá poisťujúca spoločnosť (Erste Wiener Spiegelglas-Versicherungs-Gesselschaft), ktorá sa špecializovala na poistenie skla a mala zastúpenia v Bratislave a v Košiciach.

V roku 1871 bol založený Prvý bratislavský pohrebný ústav v Bratislave so základným kapitálom 30 000 zl., zameriaval sa na pohrebné a životné poistenie. Bol to prvý pohrebný poisťovací ústav na území celej monarchie, založený ako účastinná spoločnosť.

Košická účastinná spoločnosť pre zabezpečenie zaopatrenia a vena vznikla v roku 1872 so základným kapitálom 200 000 zl. (splatených bolo len 30%). Spoločnosť fungovala len do roku 1879, skončila v dôsledku krízy a objavili sa aj podvody pri činnosti poisťovne.

Kríza v roku 1973 nedovolila prežiť dlhé obdobie novým poisťovniam v oblasti životného poistenia Svätomikulášsky vzájomný veno zabezpečujúci spolok a Prešovský spolok pre zabezpečenie vydaja a vena, ako aj poisťovniam zameravajúcim sa na poistenie majetku Nitrianska vzájomná poisťovacia spoločnosťTurniansky vzájomný požiarne škody nahradzujúci spolok a Prešovský dobytok poisťujúci spolok.

Poisťovacia a hypotečná banka Tisza fungovala v rokoch 1872 až 1884. V roku 1873 pôsobila v oblasti poisťovania zásob obilia a úrody Prvá všeobecná poisťovacia banka Slovenija z Ľubľany, ktorá sa uviedla tým, že ako prvá mala poistné podmienky v slovenskom jazyku.

Uhorsko-anglická poisťovacia spoločnosť Mercantile pôsobila v oblasti požiarneho poistenia v roku 1874 formou zastupiteľstva v Bratislave.

V roku 1875 vznikol v Pešti Všeobecný zvieratá poisťujúci spolok Orion, mal generálne zastúpenie v Bratislave pre oblasť Horného Uhorska, ale v roku 1877 v dôsledku katastrofálnych škôd skrachoval.

Poisťovací spolok pre papierenský priemysel začal činnosť v roku 1875 a špecializoval sa len na požiarne poistenie papierní – Harmanec, Kremnica, Slavošovce atď.

V roku 1876 vznikli 3 poisťovne. Uhorské družstvo poisťujúce sklo sa špecializovalo na poistenie skla a neskôr na vodovodné škody. Všeobecná dopravná poisťovacia spoločnosť (Allgemeine Transport-Versicherungs-Gesellschaft) a Halíčska všeobecná poisťovacia spoločnosť (Galizische allgemeine Versicherungs-Gesellschaft).

V roku 1877 začala svoju činnosť North British and Mercantile Insurance Company, ktorá po svojom vzniku zlikvidovala sesterskú poisťovňu Mercantile.

Vzájomná poisťovacia banka Slávia z Prahy začala svoju činnosť v Uhorsku v roku 1877 v oblasti požiarneho a krupobitného poistenia, Otvorila generálne zastupiteľstvo v Turčianskej a Nitrianskej stolici a jej veľkou prednosťou bolo, že všetky tlačivá a poistné zmluvy boli v českom jazyku, ktorému tunajší ľudia dobre rozumeli.

V roku 1878 vznikla v Bratislave Prvá uhorská krupobitná poisťovacia spoločnosť ako družstvo so základným kapitálom 200 000 zl. Už rok po založení skrachovala a proti jej zakladateľom bolo vedené trestné stíhanie.

Uhorsko-francúzska účastinná poisťovacia spoločnosť bola založená s pomocou francúzskeho kapitálu v roku 1789 v Budapešti, ponúkala poistenie živelných rizík a životné poistenie, neskôr poistenie skiel, poistenie proti vlámaniu a dopravné poistenie. Mala pobočku v Bratislave, neskôr aj v Trnave a v Nitre.

Peštiansky poisťovací ústav Fonciére vznikol fúziou s Peštianskym ústavom, ktorý sa dostal do problémov v dôsledku krízy. Ponúkala požiarne, krupobitné a dopravné poistenie, neskôr aj úrazové poistenie. Mala kancelárie v Bratislave a v Košiciach.

Prvá uhorská založila v Predlitavsku 2 poisťovne v roku 1881, ktoré založili svoje obchodné zastupiteľstvá v Bratislave, v Nových Zámkoch a v Košiciach. Boli to Viedenská poisťovacia spoločnosť (Wiener Versicherungs-Gesellschaft) a Viedenský ústav poisťujúci život a rentu (Wiener Lebens- und Renten-Versicherungs-Anstalt).

Krupobitná poisťovňa Agricola bola založená v Pešti v roku 1880 prostredníctvom North-British, pôsobila na Slovensku 3 roky a potom zanikla.

Prvá rakúska všeobecná úrazová poisťovacia spoločnosť(Erste Österreichische Allgemeine Unfall-Versicherungs-Gesselschaft) prišla na Slovensko v roku 1882 a využívala obchodnú sieť agentov Generali.

V tomto období začali na Slovensko prenikať aj americké životné poisťovne: Equitable (1883), The Mutual (1886), New York (1886) a Germania (1887).

V roku 1886 prišla z Viedne Patria vzájomná život poisťujúca banka (Patria Gegenseitige Lebensversicherungs-Bank), čoskoro však jej aktivity prevzala poisťovňa Phönix.

Vzájomné družstvo uhorských železníc poisťujúce škodu vzniklo v roku 1886, jeho členmi boli 3 železničné podniky zo Slovenska a zabezpečovalo požiarne, dopravné a úrazové poistenie.

V rokoch 1886 – 1898 pôsobila na Slovensku Bádenská lodnú dopravu poisťujúca spoločnosť (Badener Schiffahrt Versicherungs-Gesellschaft).

V roku 1890 nastalo oživenie trhu, na Slovensko prišli dve rakúske poisťovne, životná poisťovňa Allianz a spolok pre poistenie vena dievčat Gisella-Verein. V tom istom roku začala aj francúzska životná poisťovňa L´Agle.

Riunione založila v roku 1891 dcérsku spoločnosť, špecializujúcu sa výlučne na úrazové poistenie, s názvom Medzinárodná úrazová poisťovňa účastinná spoločnosť.

Rakúska krupobitná a zaisťovacia spoločnosť Meridionale mala začiatkom 90-tych rokov 19. storočia v Bratislave 5 rokov generálne zastúpenie, V rovnakom období tu pôsobila aj dopravná poisťovňa Rýnsko-Vestfálsky Lloyd (Rheinisch-Westfalischer Lloyd), špecialista na dopravné poistenie lodí na Dunaji. V rovnakom čase u nás začalo aj Unio Catolica vzájomné družstvo poisťujúce škodu z Viedne, ktoré okrem požiaru a krupobitných škôd ako prvé v histórii začalo poisťovať prasknutie zvonov.

V roku 1890 dcérska spoločnosť Generali pod názvom Uhorský krupobitný a zaisťovací ústav začala ako špecializovaná poisťovňa pre krupobitné škody.

Úrazová poisťovňa Nemzeti, dcérska spoločnosť Prvej uhorskej, založila v roku 1893 hlavné zastupiteľstvá v Bratislave, Košiciach, Leviciach a v Nitre. Prevzala kmene od Uhorsko-francúzskej a v roku 1898 aj kmene úrazového poistenia od poisťovne Haza.

Prvý poisťovací ústav pre prípad vojenskej služby, založený v roku 1893 v Zalitavsku, oživil záujem o životné poistenie zaujímavými produktami. Ponúkal poistné plnenie rodičom počas vojenskej služby syna a poistenému v prípade plnoletosti, keď sa neuskutoční odvod. Spolok mal filiálky v Bratislave a v Košiciach, generálne zastupiteľstvá v Lučenci, v Ružomberku a v Spišskej Novej Vsi.

Vlastenecká všeobecná účastinná poisťovacia spoločnosť vznikla v roku 1895 v Budapešti a mala hlavné zastupiteľstvá v Bratislave, Košiciach, Komárne, Ružomberku a v Nových Zámkoch.

V roku 1895 prevzal poistný kmeň poisťovne Meridionale Uhorský krupobitný a zaisťovací ústav. V tom istom roku prišli na Slovensko aj 3 anglosaské poisťovne RockStar a The Standard Life Assurance Company a neskôr 2 holandské životné poisťovne Algemeen Maatschappy van Levensverzekering en Lijfrentes hlavným zastupiteľstvom v Bratislave a Dordrecht.

Poisťovňa Schweiz z Zurichu prišla na Slovensko v roku 1895, aby sa zaoberala dopravným poistením, neskôr živelným poistením, dosahovala veľmi malé obraty, rovnako tiež Mannheimský poisťovací ústav (Mannheimer Versicherung-Anstalt) mal obmedzenú klientelu v dopravnom poistení, neskôr robila požiarne poistenia, poistenie proti vlámaniu a poistenie skla.

Hamburský ústav pre poistenie vojenskej služby, vydaja a života prišiel do Bratislavy a Košíc v roku 1896, aby ponúkal rôzne kombinácie produktov životného poistenia.

V rokoch 1897 a1898 začalo na Slovensku podnikať 8 nových poisťovní, väčšinou z Rakúska. Všeobecná ľudová poisťovňa Universale bola v Bratislave. Životný a dôchodkový poisťovací ústav Globus bol známy korunovým poistením. Prvá rakúska poisťovacia spoločnosť pre prípad vojenskej služby bola na trhu len krátko v roku 1898, keď ju prevzala poisťovňa Atlas. Okrem životných poisťovní prišiel aj Všeobecný poisťovací ústav Providentia, ktorý ponúkal požiarne a dopravné poistenie, a tiež poistenie strojov a vodovodných zariadení, mal pobočky v Bratislave a v Košiciach. Rakúska živelná poisťovacia spoločnosť(Österreichische Elementar Versicherungs-Gesselschaft) poisťovala všetky živelné riziká.

V rovnakom čase prišla z Hamburgu poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť Cosmos, ale už o rok previedla svoj kmeň Prvej rakúskej. Úrazový poisťovací ústav bavorskej úverovej a zmenkovej banky od roku 1898 ponúkal na Slovensku úrazové a zodpovednostné poistenie.

Všobecný detský a ľudový poisťovací ústav ako družstvo bol založený v roku 1898 v Zalitavsku a prišiel do Bratislavy prišiel formou hlavného zastupiteľstva. Poisťovňa ponúkala poistenie detí na dožitie a rôzne kombinácie životného poistenia. V tom istom roku založili v Zalitavsku Uhorskú vzájomnú zvieratá poisťujúcu spoločnosť ako družstvo, ktorá sa aj na Slovesńsku špecializovala na poistenie zvierat.

Prvá rakúska poisťovacia spoločnosť proti vlámaniu (Erste Österreichische Versicherungs-Gesselschaft gegen Einbruch) bola len druhou poisťovňou na trhu, ktorá sa špecializovala na poistenie proti vlámaniu.

V roku 1900 bolo založené v Budapešti Poisťovacie družstvo roľníkov. ktoré poisťovalo požiar, krupobitné škody, vlámanie, život a úraz. V roku 1911 družsvo zaviedlo tzv. ľudové poistenie a v roku 1914 poistenie hospodárskych zvierat. Na Slovensku malo 4 hlavné zastupiteľstvá – Bratislava, Kežmarok, Lučenec, Nitra.

V roku 1900 prišli k nám aj 3 zahraničné poisťovne. Victoria zu Berlin robila požiarne, dopravné, životné a úrazové poistenie, a tiež zodpovednostné poistenie. Kolínska úrazová poisťovňa (Kölnische Unfalversicherungs Gesellschaft) sa špecializovala na úrazové a zodpovednostné poistenie. Parížska životná poisťovňa La Conservateur prišla ako druhá francúzska poisťovňa, ale nemala významnejší úspech.

Uhorský životný a dôchodkový poisťovací ústav ako družstvo vznikol v roku 1901, zaoberal sa životným poistením a mal pobočky v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene.

V roku 1902 prišli na Slovensko 2 nemecké poisťovne. Frankfurtská dopravná, úrazová a sklo poisťujúca účastinná spoločnosť (Frankfurten Transport-Unfall und Glasversicherungs AG) a Severonemecká dopravná poisťovňa, účastinná spoločnosť (Norddeutsche Transpot-versicherungs AG).

V roku 1904 založili v Budapešti zodpovednostnú poisťovňu Auto, čo bola vôbec prvá poisťovňa na Slovensku, ktorá ponúkala poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla. Poisťovňu auto v roku 1910 prevzala nová poisťovňa Minerva, sesterská poisťovňa Generali a Nemzeti, ktorá pôsobila v Bratislave a v Košiciach. Okrem poistenia automobilov mala v ponuke aj poistenie proti úrazu, krádeži, sprenevere, nevernému spravovaniu peňazí, poistenie kaucie, poistenie úveru a poistenie hospodárskych zvierat.

V rokoch 1907 a 1908 vznikli ďalšie poisťovne. Európska účastinná spoločnosť, poisťujúca tovar a cestovnú batožinu bola jediná v Európe, ktorá sa špecializovala na prepravu zásielok proti všetkým nebezpečenstvám na celom kontinente. Dohoda súkromných železníc na znášanie škody bola vytvorená súkromnými železnicami, ktoré vystúpili zo Vzájomného družstva uhorských železníc.

Uhorské poisťovacie družstvo spracovateľov a obchodníkov s drevomzaložili obchodníci s drevom prevažne zo Slovenska. Viedenská úrazová a zodpovednostná poisťovňa Danubius začala v rovnakom čase v pobočkách v Bratislave a v Košiciach,

V roku 1910 prišla invázia zahraničných poisťovní. Významná životná a ručebná pruská poisťovňa Friedrich Wilhelm (založená 1866 v Berlíne), znovu prišli na Slovensko aj Bádenská lodnú dopravu poisťujúca spoločnosť a Lipský požiarny poisťovací ústavNorth British and Mercantile Insurance Company na Slovensku dojednávala požiarne a šomážne poistenie, krupobitné, úrazové a poistenie proti vlámaniu, a to prostredníctvom svojho viedenského zastupiteľstva. Ďalšia bola anglická životná poisťovňa The Consolidated Assurance Company Ltd. a anglický špecialista na šomážne poistenie The Excess.

V roku 1911 vznikli 2 bezvýznamné poisťovne Všeobecná poisťovacia banka s rumunským vplyvom a Poisťovací spolok výrobcov papiera, ktorého členmi boli výrobcovia papiera pevažne zo Slovenska.

Hugaria všeobecná poisťovacia účastinná spoločnosť vznikla v roku 1912 bola jednou z najväčších poisťovní na trhu, poisťovala požiar, krupobitie, vlámanie, život a úraz, a tiež zodpovednostné škody, sklo a hospodárske zvieratá. Mala pobočky v Bratislave a v Košiciach.

V roku 1913 prišla na Slovensko úrazová a zodpovednostná poisťovňa Kosmos z Viedne. Pallas dôchodková, životná a vojenská poisťovacia účastinná spoločnosť vznikla v tom istom roku v Budapešti a na Slovensku ponúkala životné a dôchodkové poistenie, poistenie vena, poistenie pre prípad vojenskej služby, Prišla aj Medzinárodná život a kapitál poisťujúca spoločnosť Prudentia ako dcérska spoločnosť poisťovne Anker.

V roku 1917 začali činnosť Účastinná poisťovacia spoločnosť Turul a Životná účastinná poisťovacia spoločnosť Turul. V roku 1918 bol založený Poisťovací ústav maloroľníkov, v dôsledku rozpadu monarchie však zanikol. Z Predlitavska k nám prišli 2 poisťovne, Fortuna, všeobecná akciová poisťovacia spoločnosť z Berlína (Fortuna Allgemeine Versicherungs AG) a poisťovňa Anglo-Danubius Lloyd.

Poisťovne na Slovensku v rokoch 1919 až 1945

Rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie vytvoril podmienky pre vznik Československej republiky 28.10.1918. Dňa 30.10.1918 sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu formou Martinskej deklarácie. Začal sa úspešný príbeh 1. ČSR. Na Slovensku a Podkarpatskej Rusi žilo v tom čase asi 20 % obyvateľov ČSR. Ekonomické zaostávanie Slovenska za vyspelými štátmi západnej Európy po 1. svetovej vojne bolo podľa odborníkov až 100 rokov.

Ihneď v roku 1919 sa začali rozsiahle ekonomické reformy, z nich najdôležitejšie boli menová reforma – prechod zo starej rakúskej meny na nové koruny, sprevádzaný kolkovaním bankoviek a snahami zastaviť infláciu sťahovaním väčšieho množstva peňazí z obehu, nostrifikácia – povinnosť všetkých zahraničných firiem zriadiť svoje sídla na území Československa a pozemková reforma – zhabanie 4 mil. ha pôdy veľkým vlastníkom z bývalej šľachty, čo tvorilo asi 28% územia štátu.

Dr. Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska už v júni 1919 uvalil kurátorskú správu na 19 maďarských poisťovní, pôsobiacich na Slovensku. Až v 1. ČSR vznikli podmienky na vznik domácich poisťovní na Slovensku, pričom dovtedy boli na našom území len „cudzie“ poisťovne a domáce menšie poisťovacie spolky. Maďarské a rakúske poisťovne zastavili svoju činnosť, čím nastal chaos na poistnom trhu. Všetky poistné rezervy životného poistenia vo výške 35 mil. rakúskych korún boli uložené do cenrál maďarských poisťovní v Budapešti.

Začiatkom februára 1919 vznikla v Žiline Prvá slovenská poisťujúca spoločnosť, účastnícky spolok v Žiline, čo bola prvá skutočne slovenská poisťovňa v histórii. Jej predsedom správnej rady sa stal Andrej Hlinka. Prvá slovenská od začiatku zápasila s nedostatkom kapitálu, neskôr sa premenovala na Slovákia, všeobecná poisťovňa, účastinná spoločnosť a postupne do roku 1929 ju ovládla rakúska poisťovňa Phönix. Nakoniec sa zlúčila s poisťovňou DOMOV.

Prvá slovenská poisťovňa, účastinný spolok v Bratislave vznikla v roku 1919, zakladateľmi boli známi slovenskí finančníci Vladimír Makovický a dr. Ján Alojz Wagner. Premenovaním poisťovne v roku 1920 vznikla Slovenská poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave. Poisťovňa si rýchlo získala vedúce postavenie na slovenskom poistnom trhu, okrem iného prevzala aj všetky kmene po Prvej uhorskej na Slovensku.

„Karpatia“, roľnícke poisťujúce družstvo pre Slovensko a Podkarpatskú Rusvzniklo v roku 1920 v Bratislave. Prvým predsedom správnej rady sa stal dr. Milan Hodža. Základný kapitál bol len 500 tis. Kč. Karpatia prevzala majetkový poistný kmeň od maďarskej poisťovne Gazdák a poisťovne Prozreteľnosť, zaoberajúcou sa pohrebným poistením. V roku 1922 sa poisťovňa zmenila na akciovú spoločnosť a zvýšila svoj základný kapitál na 2 mil. Kč. V roku 1923 vykázala Karpatia prijaté poistné 2,5 mil. Kč.

„DOMOV“, všeobecná poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave vznikla v roku 1923 so základným kapitálom 4 mil. Kč. Poisťovňa DOMOV prevzala všetky poistné kmene slovenských klientov maďarskej poisťovne Vlastenecká (Hazai). Zvláštnosťou poisťovne bolo, že ju riadil maďarský manažment a pracovali v nej maďarskí úradníci. Poisťovňa poisťovala majetok, dopravu a ponúkala životné poistenie.

Garancia, poisťujúca účastinná spoločnosť v Bratislave bola založená v roku 1922 nemeckou poisťovňou Frankfurter Allgemeine Versicherung AG so základným kapitálom 5 mil. Kč. Dôvod založenia poisťovne bol čisto špekulatívny, mal čeliť rastúcej inflácii v Nemecku. Pri vyšetrovaní činnosti poisťovne sa zistilo, že materská spoločnosť ju tajne dvakrát sanovala, krachu však nezabránila.

Poisťovňa „Beskyd“ bola založená v roku 1924 v Užhorode, ako prvá domáca poisťovňa v Podkarpatskej Rusi. Základný kapitál bol 1 mil. Kč a riadili ju bývalí manažéri z poisťovne Karpatia.

V období po prvej svetovej vojne pôsobili v Československu aj zahraničné poisťovne. Najvýznamnejšou z nich bola v dvadsiatych rokoch 20. storočia Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni, ředitelství pro Československou republiku, Praha (Fénix-život), ktorá sa od začiatku svojej činnosti snažila preberať poistné kmene iných rakúskych poisťovni. Sesterská poisťovňa Fénix-život bola neživotná Všeobecná pojišťovací společnost  Fénix, ředitelství pro Československou republiku, Praha (Fénix-majetok),

Ďalšími významnými poisťovňami v období konjunktúry v dvadsiatych rokoch boli Riunione Adriatica di Sicurtá a Assicurazioni Generali z Terstu, viedenské poisťovne Anglo – ElementarKotva (Anker), Kosmos a Dunaj. Zo Švajčiarska tu boli Basilejská pojišťovací společnost proti škodám z požáruBasilejská společnost ku pojištění dopravnímu a „Helvetia“ všeobecná pojišťovací společnost, Svatý Havel. Mali u nás zastúpenie aj nemecké poisťovne Viktoria z Berlína, Frankfurtská všeobecná pojišťujícíFrankfurtská život pojišťující a Mannheimská pojišťovací společnost v Mannheimu.

Koncom roku 1929 vypukla veľká hospodárska kríza, pričom v Československu bol zaznamenaný najväčší hospodársky pokles v roku 1933. Kríza vyústila do mimoriadne dlhej hospodárskej depresie a extrémne vysokej nezamestnanosti, prvé známky oživenia hospodárstva boli zaznamenané až v roku 1936. Pod vplyvom hrozby z režimu Adolfa Hitlera sa začala podporovať zbrojná výroba, na Slovensku sa stavali nové zbrojovky.

Od roku 1930 prevzala poisťovňa Slovákia poisťovňu DOMOV a začala pôsobiť pod novým názvom „Domov a Slovákia“, všeobecná poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave. Bola ovládaná viedenskou poisťovňou Fénix-Leben, ktorá mala v roku 1936 veľké problémy s likviditou.

Slovenská poisťovňa dosahovala aj v období veľkej hospodárskej krízy relatívne dobré výsledky. Poskytovala hypotéky väčším mestám s podmienkou poistenia založeného majetku, čím sa postupne dostávala k vlastníctvu nehnuteľností, a ďalšie skupovala. Koncom 30-tych rokov však doplatila na krach poisťovne Fénix-Leben a pokles rezerv životného poistenia pred blížiacimi sa vojnovými rokmi.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.