Práva a povinnosti účastníkov poistenia

Účastníkmi poistenia môžu byť fyzické a právnické osoby:
Poisťovňa je finančný ústav, ktorý preberá na seba riziko klienta za úplatu, právna forma poisťovne je spravidla akciová spoločnosť alebo pobočka zahraničnej poisťovne.
Poistník je osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu, môže ísť o plnoletého občana alebo živnostníka alebo právnickú osobu.
Poistený je osoba, na ktorej život, úraz, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje. Poistený v prípade poistenia osôb môže byť občan – fyzická osoba, v prípade poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a motorových vozidiel môže ísť o občana, živnostníka alebo právnickú osobu.

Chcete sa poradiť o poistení s odborníkmi?

Práva a povinnosti poisťovne

Poisťovňa má právo na poistné počas trvania poistnej zmluvy a jej základnou povinnosťou je poskytnúť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti podľa § 795 Občianskeho zákonníka. Poisťovňa môže poistné plnenie primerane znížiť na základe neúplnej alebo nepravdivej odpovede poistníka alebo poisteného, § 798 Občianskeho zákonníka.

Práva a povinnosti poistníka

Ako poistník máte právo disponovať s poistnou zmluvou a Vašou základnou povinnosťou je platiť poistné, § 796 Občianskeho zákonníka. Okrem toho ste povinný odpovedať pravdivo na všetky otázky poistiteľa, ktoré sú Vám kladené za účelom ocenenia rizika pred uzavretím poistenia alebo pri vybavovaní zmeny poistenia, § 793 Občianskeho zákonníka.

Práva a povinnosti poisteného

Poistený má právo na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Plnenie musí byť vyplatené do 15 dní od skončenia vyšetrovania poistnej udalosti. Ak poisťovňa nemôže vyšetriť rozsah škody do 1 mesiaca od dátumu poistnej udalosti, musí vyplatiť poistenému primeranú zálohu, § 797 Občianskeho zákonníka. Poistený je povinný odpovedať pravdivo na písomné otázky poisťovne, § 793 Občianskeho zákonníka. Poistený je povinný včas oznámiť, že nastala poistná udalosť, predložiť poisťovňou požadované doklady a podľa možností predchádzať vzniku škody. V prípade, že nastala poistná udalosť, poistený by mal urobiť všetky opatrenia, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, § 799 Občianskeho zákonníka.

Konzultujte svoje práva a povinnosti s odborníkmi. Obráťte sa na našu partnerskú advokátsku kanceláriu Hronček & Partners, s. r. o., ktorá Vám v oblasti poistného práva zabezpečí komplexné služby. 

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.