Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

Kalkulačka na výpočet najvýhodnejšieho PZP

 • Získajte bezplatný výpočet PZP pre rok 2024 na jeden klik.
 • Získajte online porovnanie cien zo všetkých poisťovní
 • Uzatvorte poistenie online, alebo sa poraďte s našimi špecialistami
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.
Uzavrite poistenie on-line
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku a uzavrite poistenie pohodlne z domu.
Porovnanie cien 23 poisťovní
Poistenie.sk spolupracuje s najväčším počtom poisťovní na Slovensku.
Biela karta ihneď
Po uzavretí poistenia si môžete ihneď vytlačiť bielu kartu.
Najskôr podajte
výpoveď povinného
zmluvného poistenia.
Porovnajte ceny PZP a
nájdite najvýhodnejšiu
ponuku na trhu!
Ak si neviete vybrať,
poraďte sa s našimi
agentmi.

Čo je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti motorového vozidla?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP, zákonné poistenie) je finančná ochrana vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motorového vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný.

Ako funguje povinné zmluvné poistenie motorového vozidla?

Poistený uzavrie poistnú zmluvu o PZP s poisťovňou a platí poistné. Jeho frekvencia je väčšinou ročná, polročná, alebo štvrťročná. Poistený - škodca spôsobí škodu inému - poškodenému. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému. graf-poistenia-zodpovednosi-za-skodu

Ktoré vozidlá sa musia poistiť povinným zmluvným poistením?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ľudovo nazývané povinná zákonná poistka, musí mať uzavreté každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách ako vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske stroje (traktor, kosačka, brány, sejačka a podobne) a stavebné stroje (bager, buldozér, valec, atď.). Napr. poľnohospodársky stroj bez evidenčného čísla pri práci na poli funguje ako pracovný stroj, pri presune po ceste po vlastnej osi už sa pohybuje ako účastník cestnej premávky, preto platné PZP je preň povinné. Vysokozdvižný vozík, ktorý sa premiestňuje po verejnej komunikácii, musí mať dojednané PZP zodpovednosti vozidla. V prípade, že nakladá alebo vykladá náklad do regálu alebo pristaveného kamiónu, považujeme ho za pracovný stroj a vzťahuje sa na túto činnosť výluka z krytia PZP. Keď behá po podnikových komunikáciách a neopustí areál závodu, hoci vezie (premiestňuje) náklad, vtedy tiež musí mať uzavreté PZP, čo vyplýva z vymedzenia kategórie vysokozdvižného vozíka ako motorového vozidla.

Kto je povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení tuzemského vozidla má:

 • držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo
 • vlastník motorového vozidla alebo
 • prevádzkovateľ vozidla alebo
 • nájomca, ak ide o finančný leasing vozidla

V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla pri vstupe na územie Slovenskej republiky - hraničné poistenie.

Rozsah krytia povinného zmluvného poistenia vozidla

PZP sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu. Na škody spôsobené na vlastnom vozidle slúži buď PZP druhého vozidla, alebo havarijné poistenie.
 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 4. ušlého zisku
Poistený má z poistenia zodpovednosti tiež právo, aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Povinné zmluvné poistenie - limity krytia v PZP

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia, ktoré musia byť dojednané v poistnej zmluve:
 1. 5 240 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
 2. 1 050 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku
Okrem týchto minimálnych limitov majú všetky poisťovne v ponuke aj nadštandartné poistenie na vyššie sumy až do 10 000 000 €., kde je samozrejme aj výška poistného poosunutá nahor. Super prehľad všetkých produktov poisťovní nájdete tu. Nachádza sa tu aj tabuľka s výškami krytia a pripoisteniami.

Povinné zmluvné poistenie - doplnkové krytie a pripoistenie

Poisťovne poskytujú k zákonom stanovenému krytiu aj rôzne doplnkové krytia, pripoistenia a iné výhody, niektoré sú už obsiahnuté v základnej cene PZP, iné si môže klient dojednať za príplatok. Ide najmä o tieto zložky PZP:

Asistenčné služby

Poisťovňa rieši núdzové problémy klienta prostredníctvom telefonického poradenstva, ktoré funguje 24 hodín denne.

Úrazové poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, nazývané tiež poistenie sedadiel, kryje vodiča a ostatných cestujúcich vo vozidle pre prípad úrazu. Úrazové poistenie sedadiel je možné dojednať online a obvykle sa vzťahuje na tieto prípady úrazu vo vozidle:
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Poistenie v prípade zlomeniny
 • Poistenie v prípade popálenín
 • Bolestné po úraze – vyplácané jednorazovo alebo formou denného odškodného
 • Hospitalizácia po úraze – denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v motorovom vozidle
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, kedy zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné a často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia PZP vozidla.

Pripoistenie živelných udalostí

Pripoistenie živelných udalostí – povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, lavína, výbuch sopky, zosuv pôdy, krupobitie, víchrica, požiar, blesk, výbuch, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.

Výluky z poistného krytia PZP vozidla

Zo zákona vyplývajú niektoré výluky z poistného krytia PZP zodpovednosti vozidla. Ide o prípady škôd, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:
 • ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom navzájom,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo tréningoch,
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského
 • zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového
 • zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.
Poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:
 • bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia,
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

Cena povinného zmluvného poistenia

Parametre povinného zmluvného poistenia sú definované v zákone o PZP. Poisťovne sa preto predbiehajú prevažne v cene za daný produkt. Klient navyše uprednostňuje cenu kvôli tomu, že úžitok z poistenia má poškodený – tretia osoba, ktorú klient nepozná. Najväčšou témou pri tomto poistení je preto „ako si vybrať najlacnejšie PZP“. Aj v roku 2023 bude cenník PZP vytváraný na základe veľa faktorov. Nie vždy však platí, že najlacnejšia poistka je tá najlepšia.

Cena PZP

Cenu predbežne počítame na základe rôznych parametrov. Niektoré majú poisťovne spoločné, iné sú špecifické pre konkrétneho poisťovateľa. Najdôležitejšie parametre pre výpočet ceny PZP
 • Značka a model vozidla
 • Rok výroby
 • Objem valcov
 • Výkon motora (kw)
 • Okres registrácie / bydlisko držiteľa vozidla
 • Vek držiteľa vozidla
Okrem týchto parametrov existuje veľa iných, ktorými sa základná cena upravuje. Medzi najdôležitejšie sú rôzne bonusy a zľavy, ktoré môže klient dostať. Najlacnejšia poistka je možná len vďaka bonusom.

Bonusy a zľavy

 • Bonus / malus za bezškodový priebeh
 • Bonus za iné poistenie v poisťovni
Bonusov a zliav v PZP je veľa, konkrétne si o nich môžete prečítať v článku o najlacnejšom PZP. Pre vypočítanie správnych cien slúži kalkulácia pomocou našeho nástroja na tejto stránke.

Pre ktoré vozidlá je PZP povinné

Povinné zmluvné positenie je nutné uzatvárať na väčšinu typov motorových a prípojných vozdiel. Uzavretie je povinné pre všetky vozidlá, ktoré jazdia po verejnej komunikácii.

 • PZP pre osobné autá

  Najbežnejším vozidlom. na našich cestách je osobné auto. PZP na auto uzatvára podľa zákona držiteľ. Ceny sa odvíjajú od objemu valcov, výkonu motora, okresu registrácie a podobne. Konkrétne parametrer sa líšia od poisťovne.
 • PZP pre nákladné autá

  Postenie pre nákladné autá je štandardne drahšie ako u osobných áut. Veľmi dôležité je rozlišovať, čii sa jedná o nákladné auto, alebo ťahaač. návesov. Taký ťahač má neporovnateľne drahšie poistenie a väčšina poisťovní ťahače odmieta poistiť.
 • PZP pre elektromobily

  Elektromobily sú samostatnou kategóriou vozidiel. Z hľadiska poistenia dochádza k iným rizikám ako u spaľovacích áut. Podrobnejšie sa to dočítate v našom blogu. Pri určovaní ceny hrajú úlohu iné parametre, keďže objem valcov pri elektromobiloch neexistuje. 
  Elektrických. áut. jazdí na Slovenských cestách zatiaľ len niekoľko stoviek a tak poisťovne neoceňujú riziko veľmi prísne a aj poistenie nie je omnoho drahšie ako pri osobných autách.
  Samostatnou kategóriou sú autonómne vozidlá. Pri tých sa ešte diskutuje, kto je za prípadné škody zodpovedný.
 • PZP pre motorky

  Poistenie na motorky je ďaleko lacnejšie ako na autá aj napriek tomu, že je motocykel omnoho nebezpečnejší.  Najlacnejšia poiustka sa dá zohnať už od 27 eur ročne. Pod motorkou sa môže chápať aj skúter, moped, alebo štvorkolka.
 • PZP pre traktor

  Pracovný stroj je potrebné rozlišovať na ten s pridelenou EČV (ŠPZ) a bez nej. Povinnosť uzatvoriť PZP sa odvíja od spôsobu využitia. Ak sa traktor nezúčsňuje cestnej premávky a len pracuje na poli, nie je potrebné, by mal poistenie uzatvorrené.
 • PZP pre prívesný vozík

  Prívesný vozík je zariadenie, ktoré je možné upevniť za ťažné zariadenie vozidla. Rozširuje tak nákladnú kapacitu automobilu. Poistenie sa zväčša uzatvára spolu s PZP auta.

Doklady a dokumenty k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti vozidla

Poistník pri uzatváraní najlacnejšieho PZP vozidla alebo do 1 mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy obdrží od poisťovne a sprostredkovateľa tieto dokumenty a doklady.

Zmena, zánik, výpoveď PZP auta

PZP auta môže zaniknúť týmito spôsobmi:
 • výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. 10 týždňov pred koncom poistného obdobia vám príde od poisťovne predpis na ďalší rok. Vtedy je výhodné porovnanie poistenia auta s aktuálnymi cenami. Na základe toho sa rozhodnite či sa vám oplatí vypovedať zmluvu a uzatvoriť ju nanovo
 • zánik motorového vozidla - totálna škoda
 • prepis vozidla na polícii v evidencii vozidiel - oznámenie o zmene držiteľa
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel - oznámenie o vyradení vozidla z evidencie
 • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátenie dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách bez evidenčného čísla (poľnohospodárske, stavebné, pracovné stroje a podobne)
 • vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky
 • zmena leasingového nájomcu - oznámenie o zmene leasingového nájomcu
 • skončenie poistnej doby
 • nezaplatenie poistného do 1 mesiaca od splatnosti - klient si musí ihneď poistiť vozidlo v ktorejkoľvek poisťovni
 • po vzniku poistnej udalosti

Postup pri výpovedi PZP auta

Ak vám na ďalší rok poisťovňa zdražie PZP, môžete použiť kalkulátor poistenia pre výpočet nového. Aby mohla byť uzavretá nová lacná poistka, musíte tú starú najskôr vypovedať. Napísanú výpoveď poistnej zmluvy dvojmo vytlačte, podpíšte a zašlite jeden rovnopis na adresu poisťovne, v ktorej máte platné poistenie PZP, najlepšie doporučene. Výpoveď musí byť podpísať poistník, čiže osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby musí výpoveď podpísať štatutárny zástupca. Výpoveď je možné odovzdať osobne v niektorej pobočke poisťovne, vtedy si dajte potvrdiť svoju kópiu výpovede prezentačnou (dátumovou) pečiatkou a podpisom pracovníka poisťovne. Výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Dátum najneskoršieho možného dňa podania výpovede vypočítate tak, že si vezmete koniec výpovednej lehoty (koniec poistného roka), zistíte, aký je to deň, napr. štvrtok a odrátate si v kalendári 6 štvrtkov, čím dostanete začiatok výpovednej lehoty.

Výpoveď PZP tlačivo

Výpoveď PZP je možné podať len písomne a musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona. Musí byť dodržaná výpovedná lehota a výpoveď musí obsahovať osobné údaje poistníka, adresu poisťovne, číslo poistnej zmluvy a podpis poistníka. Pomocou nášho generátora výpovede PZP môžete jednoducho a pohodlne zrušiť poistnú zmluvu PZP vyplnením tlačiva, vytlačením a následným doručením do poisťovne. Následne si môžete v prípade potreby urobiť online porovnanie cien PZP na "jeden klik". Väčšinou v prípade tohoto produktu rozhoduje cena nového poistenia. Na to slúži PZP kalkulačka.