Home

Nachádzate sa tu

Zákon o kolektívnom investovaní č. 594/2003 Z. z. - úplné znenie

ZÁKON O KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ
Úplné znenie zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 635/2003 Z. z.,
zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 213/2006 Z. z., zákonom
č. 209/2007 Z. z. , zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č. 552/2008 Z. z.
a zákonom č. 186/2009 Z. z.


Rýchle listovanie v zákone:

Prvá časť: Všeobecné ustanovenia

Druhá časť: Správcovská spoločnosť

Tretia časť: Otvorený podielový fond

Štvrtá časť: Uzavretý podielový fond

Piata časť: Špeciálny podielový fond

Šiesta časť: Zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti

Siedma časť: Depozitár

Ôsma čast: Ochrana investorov

Deviata časť: Dohľad

Desiata časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) kolektívne investovanie,
b) činnosť správcovskej spoločnosti,
c) vytváranie a spravovanie podielových fondov,
d) činnosť depozitára,
e) pôsobenie zahraničných subjektov kolektívneho investovania, zahraničných
správcovských spoločností a zahraničných depozitárov na území Slovenskej republiky,
f) ochranu investorov,
g) činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,
h) dohľad.

§ 2

Kolektívne investovanie

(1) Kolektívnym investovaním je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné
prostriedky do likvidných finančných aktív podľa § 44 a do majetku ustanoveného týmto
zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika.

(2) Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov za
podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia
rizika. Kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky môžu vykonávať aj zahraničné
subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti za podmienok
ustanovených týmto zákonom.

(3) Zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na
účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným zákonom1) sa nepovažuje za
zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na účely kolektívneho investovania
podľa tohto zákona.

§ 3

Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť

(1) Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so
sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie
podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra.2)

(2) Spravovaním podielových fondov sa rozumie
a) riadenie investícií,
b) administrácia, ktorou sa rozumie najmä
1. vedenie účtovníctva podielového fondu,
2. zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,
3. určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov,
4. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom
fonde,
5. vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov
vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného
podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia“),
6. rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
7. vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,
8. uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných
subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo
cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich
vyrovnávanie,
9. vedenie obchodnej dokumentácie,
10. informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,
11. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí
Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti,
c) distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.

(3) Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a činností
podľa odseku,2) ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
a ak spravuje najmenej jeden otvorený podielový fond, vykonávať tieto ďalšie činnosti:
a) riadenie portfólia,3) tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi4) v súlade
s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných
klientov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného zákona,
b) investičné poradenstvo,5),
c) úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných
papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

(4) Správcovská spoločnosť môže vykonávať jednotlivé činnosti podľa odseku 2 pre
inú správcovskú spoločnosť, zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre zahraničnú
investičnú spoločnosť, ak jej tieto činnosti boli zverené na základe zmluvy a ak sú splnené
podmienky podľa § 25.

(5) Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 a 3 sa
nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona6)

(6) Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa
tohto zákona činnosť podľa osobitného zákona6a) alebo riadenie investícií podľa osobitného
zákona. Činnosti podľa odseku 3 písm. b) a c) môže správcovská spoločnosť vykonávať, len
ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti súčasne
s činnosťou podľa odseku 3 písm. a).

(7) Iná osoba ako správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť podľa odseku 1,
ak tento zákon alebo osobitný zákon7) neustanovuje inak.

(8) Správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované kmeňové
akcie8) na meno.

(9) Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie
„správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a.s.“. Iné fyzické
osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene označenie a skratky podľa
prvej vety ani označenie „správcovská spoločnosť“, ani označenie s nimi zameniteľné
v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku používať; to neplatí, ak tak ustanoví osobitný
zákon.

(10) Správcovská spoločnosť
a) nesmie zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa
nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti schválená
Národnou bankou Slovenska,
b) nesmie zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,
c) sa nesmie rozdeliť,
d) nesmie splynúť s inou právnickou osobou.

(11) Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je právnická osoba so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, ktorá vytvára a spravuje zahraničný subjekt kolektívneho
investovania a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má
sídlo.

(12) Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej
správcovskej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky;9) všetky pobočky
zahraničnej správcovskej spoločnosti zriadené na území Slovenskej republiky zahraničnou
správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je
súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "členský štát"), sa považujú z
hľadiska oprávnenia vykonávať činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.

(13) Na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak
tento zákon neustanovuje inak.

§ 4

Podielový fond a zahraničný subjekt kolektívneho investovania

(1) Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený
správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku.
Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

(2) Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania, a nie je právnickou
osobou. Podielový fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou. Majetok v podielovom
fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.

(3) Ak osobitný predpis alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku
v podielovom fonde, nahradia sa údaje o všetkých podielnikoch názvom podielového fondu
a údajmi o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento podielový fond.

(4) Správcovská spoločnosť a podielové fondy, ktoré spravuje, môžu vzniknúť len na
základe povolení podľa tohto zákona. Povolenie na vytvorenie podielového fondu je možné
udeliť správcovskej spoločnosti až po jej vzniku.

(5) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je
a) zahraničný podielový fond,
b) zahraničná investičná spoločnosť.

(6) Zahraničný podielový fond je
a) podielový fond vytvorený a spravovaný mimo územia Slovenskej republiky zahraničnou
správcovskou spoločnosťou,
b) iný subjekt kolektívneho investovania bez právnej subjektivity vytvorený alebo
spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou.

(7) Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je
subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo.

(8) Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právneho
predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie, považuje sa na účely tohto
zákona za európsky fond.

(9) Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej
investičnej spoločnosti umiestnená na území Slovenskej republiky;9) všetky pobočky
zahraničnej investičnej spoločnosti zriadené v Slovenskej republike zahraničnou investičnou
spoločnosťou so sídlom v členskom štáte sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať
činnosti na území Slovenskej republiky za jednu pobočku.

§ 5

Vymedzenie pojmov

a)Na účely tohto zákona sa rozumiea) verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie
peňažných prostriedkov uskutočnené právnickou osobou alebo fyzickou osobou vo svoj
prospech alebo v prospech tretej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia voči
okruhu fyzických osôb, ktorých počet presahuje 50,
b) prostriedkami zverejnenia
1. tlač, rozhlas a televízia,
2. obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách aj v prípade,
ak sú adresované osobne príjemcovi,
3. internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy,
4. nevyžiadaný osobný kontakt,
c) investorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je určená verejná ponuka alebo
ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie
podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou alebo cenných papierov
vydávaných zahraničným subjektom kolektívneho investovania,
d) podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie
podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov
kolektívneho investovania; za podielnika môže konať aj iná osoba na základe zmluvy o
správe cenných papierov,
e) prevoditeľnými cennými papiermi
1. akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako
s akciami vydané tuzemskými alebo zahraničnými obchodnými spoločnosťami
v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2. dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len
„dlhové cenné papiere“), vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3. iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa bodov 1 a 2 upísaním
alebo výmenou,
f) domovským členským štátom, ak ide o
1. zahraničnú správcovskú spoločnosť, členský štát, v ktorom má sídlo zahraničná
správcovská spoločnosť,
2. zahraničný subjekt kolektívneho investovania, členský štát, v ktorom má sídlo
zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zahraničný podielový fond alebo
zahraničná investičná spoločnosť,
g) hostiteľským členským štátom, ak ide o
1. správcovskú spoločnosť, členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť
zriadenú pobočku alebo poskytuje služby,
2. podielový fond, členský štát, v ktorom sú verejne ponúkané podielové listy tohto
podielového fondu,
h) počiatočným kapitálom súčet splateného základného imania, emisného ážia,
nerozdeleného zisku minulých rokov, rezervného fondu a ostatných fondov tvorených zo
zisku, znížený o neuhradenú stratu z minulých rokov,
i) vlastnými zdrojmi kapitál a doplnkové vlastné zdroje,
j) regulovaným trhom trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, trh
kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo iný trh pre
investičné nástroje spĺňajúci kritériá podľa § 44; v Slovenskej republike sa iným
regulovaným trhom rozumie regulovaný voľný trh burzy cenných papierov,
k) ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto kde
sa nachádzajú dokumenty o činnosti správcovskej spoločnosti potrebné na výkon
dohľadu,
l) trvanlivým médiom nástroj alebo technický prostriedok, najmä technické nosiče
informácií, ktoré umožňujú investorovi uchovať jemu adresovanú informáciu, a to
spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto
informácia a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie,
m) čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku
v podielovom fonde a jeho záväzkami,
n) finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka
s cennými papiermi,10) banka, pobočka zahraničnej banky,11) poisťovňa, pobočka
zahraničnej poisťovne,12) zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne,13) centrálny
depozitár cenných papierov14) (ďalej len "centrálny depozitár"), burza cenných
papierov,15) dôchodková správcovská spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
o) nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú
likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,
p) riadením investícii zhodnocovanie majetku v podielovom fonde na základe rozhodovania
právnickej osoby vykonávajúcej túto činnosť,
q) finančným derivátom derivát,16) ktorého hodnota nie je odvodená od komodít,
r) rizikovým profilom podielového fondu vyjadrenie druhov rizík spojených s investovaním
do podielového fondu a miery týchto rizík,
s) osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje, že ide len o
fyzickú osobu alebo len o právnickú osobu.

DRUHÁ ČASŤ

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

HLAVA I

POVOLENIE NA VZNIK a ČINNOSŤ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

§ 6

(1) O udelení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti rozhoduje
Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti podávajú Národnej banke Slovenska zakladatelia správcovskej spoločnosti.

(2) Národná banka Slovenska udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané
splnenie týchto podmienok:
a) výška počiatočného kapitálu má hodnotu podľa § 18 ods. 1,
b) pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti je
prehľadný a dôveryhodný,
c) osoby s kvalifikovanou účasťou17) na správcovskej spoločnosti sú vhodné a vzťahy týchto
osôb s inými osobami sú prehľadné, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na
hlasovacích právach,
d) fyzické osoby, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za
prokuristov, za vedúcich zamestnancov18) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva
zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona, za dvoch zamestnancov
zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a za zamestnanca zodpovedného
za výkon vnútornej kontroly, sú odborne spôsobilé a dôveryhodné,
e) skupina s úzkymi väzbami,19) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na
správcovskej spoločnosti, je prehľadná,
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho
vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina
podľa písmena e) úzke väzby,
h) sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,
i) stanovy správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi,

j) zakladateľom správcovskej spoločnosti nie je fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá
vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov
po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr
ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa
právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,20)
k) sú splnené vecné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie
materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti
a organizačné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, tak aby bolo zabezpečené
dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania (§ 11) a dodržiavanie pravidiel činnosti
(§ 19),
l) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu
finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú
finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia správcovská spoločnosť
stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná
holdingová inštitúcia, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého
súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.
m) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie
investičných služieb20a) vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 3 ods. 3.

(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,
b) identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c) výšku základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti;
v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného
podielu,
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby navrhovanej za člena predstavenstva,
za člena dozornej rady, za prokuristu, za vedúceho zamestnanca18) v priamej riadiacej
pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za
dvoch zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona
a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej
spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f) návrh, v akom rozsahu bude správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3,
ak plánuje tieto činnosti vykonávať,
g) údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť správcovskej
spoločnosti,
h) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4) Prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je
a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b) návrh stanov správcovskej spoločnosti,
c) obchodný plán správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich
po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,,
d) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti správcovskej spoločnosti na
zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e) návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti správcovskej spoločnosti na
zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti vrátane návrhu pravidiel činnosti vo vzťahu ku
klientom podľa osobitného zákona,21) ak bude vykonávať aj činnosti podľa § 3 ods. 3,
f) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb
podľaodseku 3 písm. e), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace
a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g) vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené
vyrovnanie,20)
h) doklad o splatení základného imania,

(5) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku
1 v lehote podľa osobitného zákona,22) najneskôr však do šiestich mesiacov od podania
žiadosti.

(6) Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne,
ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
Národná banka Slovenska nemôže udeliť povolenie na výkon činností podľa § 3 ods. 3
písm. b) a c), ak správcovskej spoločnosti súčasne alebo predtým neudelil povolenie na výkon
činnosti podľa § 3 ods. 3 písm. a).

(7) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti
povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(8) Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri osobách navrhnutých za
člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, za prokuristu správcovskej spoločnosti, za
vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za
odborné činnosti podľa tohto zákona alebo za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej
kontroly rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti
kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti
kapitálového trhu; u dvoch zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto
zákona je potrebné preukázať primerané skúsenosti v oblasti riadenia investícií alebo
portfólií. Za odborne spôsobilú osobu môže Národná banka Slovenska uznať aj osobu, ktorá
má úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné
vzdelanie a najmenej sedemročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej
oblasti, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii.

(9) Pri osobe navrhnutej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa odbornou
spôsobilosťou rozumie primeraná znalosť a skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej
finančnej oblasti. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo
zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická
osoba, ktorá má primerané znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti.

(10) Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická
osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola
vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo
dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo
činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím tohto povolenia,
b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola
vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo
dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa alebo
v správcovskej spoločnosti spravujúcej podielové fondy, na majetok ktorých bola
zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej
správy,
c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola
vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo
dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorá vstúpila do likvidácie, na majetok ktorej bol
vyhlásený konkurz, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol
zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a to kedykoľvek v období jedného roka pred
vznikom takejto skutočnosti,
d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50% zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť
podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,23)
e) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala
v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto
skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov správcovskej
spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.

(11) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie;
bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak
ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu,
v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.

(12) Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže Národná banka
Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy
veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 10 písm. a) až c)
nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej
inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 10 písm. a) až c).

(13) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa
považuje právnická osoba alebo dôveryhodná fyzická osoba, ktorá hodnoverne preukáže
splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), ak je zo všetkých okolností zrejmé, že
zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.

(14) Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo
zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny
a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou finančného
konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou inštitúciou alebo finančného
konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme
stability finančného trhu.

(15) Odbornou spôsobilosťou pri fyzickej osobe navrhnutej za vedúceho pobočky
správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej
spoločnosti a jej zástupcu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná
prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri
roky v riadiacej funkcii. Pri fyzickej osobe riadiacej výkon zverených činností podľa § 25 vo
vzťahu k činnostiam podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c) sa za odborne spôsobilú osobu považuje
fyzická osoba, ktorá má primerané vzdelanie a najmenej dvojročnú prax v danej oblasti. Pri
členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej
holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má
primerané znalosti a skúsenosti v oblasti finančného trhu.

§ 7

(1) Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním povolenia na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu, ktorý
udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území členského štátu príslušné
povolenie, udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti právnickej osobe,
ktorá je
a) dcérskou spoločnosťou24) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného
obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
b) dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti25) tejto zahraničnej správcovskej
spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo
zahraničnej poisťovne,
c) kontrolovaná tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú
túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu,
d) dcérskou spoločnosťou banky alebo poisťovne so sídlom na území členského štátu,
e) dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo poisťovne so sídlom na území
členského štátu,
f) kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo poisťovňu so sídlom na
území členského štátu.

(2) Predmetom konzultácie podľa odseku 1 je najmä posúdenie vhodnosti akcionárov
správcovskej spoločnosti, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb podľa § 6 ods. 2
písm. d) pôsobiacich v osobe podľa odseku 1 a posúdenie dodržiavania podmienok výkonu
činnosti týchto osôb. Národná banka Slovenska je povinná na žiadosť príslušného orgánu
dohľadu, bankového dohľadu alebo dohľadu nad poisťovníctvom členského štátu poskytnúť
mu informácie potrebné na posúdenie vhodnosti akcionárov zahraničnej správcovskej
spoločnosti, dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú pôsobiť v zahraničnej
správcovskej spoločnosti, a informácie potrebné na posúdenie dodržiavania podmienok
výkonu činnosti osobami podliehajúcimi dohľadu Národnej banky Slovenska.

§ 8

(1) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitú dobua nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu správcovskej
spoločnosti.

(2) Povolenie na vznik a činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti udelené
členským štátom platí na území Slovenskej republiky a oprávňuje zahraničnú správcovskú
spoločnosť vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom
pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb v súlade s § 28 a 29.

(3) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu26) musí
výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, obsahovať
a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b) predmet činnosti správcovskej spoločnosti,
c) údaje o tom, v akom rozsahu je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať činnosti
podľa § 3 ods. 3,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať
funkciu člena predstavenstva, člena dozornej rady a prokuristu,
e) schválenie stanov správcovskej spoločnosti.

(4) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj
podmienky, ktoré musí správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej
činnosti, alebo podmienky, ktoré je správcovská spoločnosť povinná dodržiavať pri výkone
ktorejkoľvek povolenej činnosti. v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
možno výkon niektorých činností obmedziť.

(5) Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky
Slovenska povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie
žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 6
primerane. V prípade zmeny povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti týkajúcej
sa vypustenia niektorých z povolených činností podľa § 3 ods. 3 je potrebné v žiadosti o
zmenu povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti uviesť dôvod a predložiť
harmonogram ukončenia týchto činností, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie všetkých
záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané. Zmena údajov
uvedených v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 10 sa považuje za schválenú
udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny
povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo
priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 6
alebo § 10 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je však
povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 10 dní odo dňa,
keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela.

(6) Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh
na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho
zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného
registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní
zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.

(7) Súčasťou návrhu na zápis správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo
návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa tohto
zákona. Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie právoplatného rozhodnutia
Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona.

(8) Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom
povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia až po
zápise do obchodného registra a po splnení podmienok podľa odseku 4.

(9) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať
Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie
na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 6
ods. 3 písm. a) až d) a o zmenách údajov podľa § 6 ods. 3 písm. e) týkajúcich sa vedúcich
zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné
činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.
Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny
v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. g), ak tieto zmeny môžu ovplyvniť spôsobilosť
správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.

§ 9

(1) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zaniká
a) dňom zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na
vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
b) dňom nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej
spoločnosti podľa osobitného predpisu,20)
c) dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik
a činnosť správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim
súhlasom Národnej banky Slovenska podľa § 10 ods. 1 písm. i),
d) dňom uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 8
ods. 6, ak správcovská spoločnosť nepodala návrh na zápis povolenia na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti do obchodného registra,
e) dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti, ak v tomto rozhodnutí nie je určený iný deň zániku povolenia,
f) dňom predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.27)

(2) Správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať
Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a d).

(3) Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi skutočnosť podľa
odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.

HLAVA II
PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 10
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie
zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, ktorým by podiel na
základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej
spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto
správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých
operáciách priamo alebo konaním v zhode;28) pri výpočte týchto podielov sa
nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi,
zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová
inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania
finančných nástrojov na základe pevného záväzku28a), ak sa tieto práva nevykonávajú
alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia správcovskej spoločnosti a ak ich
obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová
inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po
ich nadobudnutí,
b) zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov
straty,
c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov
dozornej rady správcovskej spoločnosti a na menovanie prokuristu správcovskej
spoločnosti,
d) zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou,
e) zmenu stanov správcovskej spoločnosti,
f) zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) inej právnickej osobe,
g) zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je členským štátom
(ďalej len "nečlenský štát"), ak je taký súhlas vyžadovaný právnymi predpismi tohto
nečlenského štátu,
h) predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,27)
i) vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c), e), f)
a g) a musí byť preukázaný aj dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných
prostriedkov na vykonanie úkonu, ich prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s
osobitným zákonom,28b) a súčasne sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie
podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť správcovskej spoločnosti naďalej
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom,
b) podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 18 ods. 1,
c) podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d),
d) podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2
správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa správcovská spoločnosť zlučuje a musí byť
ukončený prevod správy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou,
ktorá bude zrušená bez likvidácie na nástupnícku správcovskú spoločnosť alebo na inú
správcovskú spoločnosť alebo musí byť preukázané, že tieto podielové fondy boli zrušené
postupom podľa § 59,
e) podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i),
f) podľa odseku 1 písm. f) musia byť splnené podmienky podľa § 25,
g) podľa odseku 1 písm. g) musia byť preukázané organizačné, vecné a personálne
predpoklady na činnosť pobočky, a rozsah povolených činností a finančná situácia
správcovskej spoločnosti musia byť primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam
pobočky,
h) podľa odseku 1 písm. h) a i) musí byť preukázané, že správcovská spoločnosť už
nespravuje žiadny podielový fond a správcovská spoločnosť musí preukázať, že riadne
previedla správu podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo má vyrovnané
všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo
zrušených podielových fondov.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného
predpisu.29)

(4) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a) podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú
účasť na správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou
spoločnosťou správcovskej spoločnosti,
b) podľa odseku 1 písm. b), e), f), g) a i) správcovská spoločnosť,
c) podľa odseku 1 písm. c) správcovská spoločnosť alebo akcionár správcovskej spoločnosti,
d) podľa odseku 1 písm. d) správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e) podľa odseku 1 písm. h) spoločne správcovská spoločnosť a osoba, ktorá nadobúda
správcovskú spoločnosť alebo jej časť.

(5) Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť
nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré
neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenskamôže najneskôr do 50.
pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 6 písomne požiadať o dodatočné
informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie
odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia
odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20
pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie
informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu
na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30
pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského
štátu alebo nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou
spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z
členského štátu.

(6) O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne
Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení
žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých
náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska
nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka
Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v
potvrdení doručenia podľa odseku 5. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí
žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto
rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní, najneskôr však pred uplynutím lehoty
podľa prvej vety. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v
lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.

(7) Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok
uvedených v odseku 2.

(8) Národná banka Slovenska pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2
písm. a) je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak
nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a) zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo
zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte,
poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b) materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c) fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).

(9) Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej
spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala
predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke
Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo
zápisnice zo zasadania orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku
ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice
alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská
spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o
vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

(10) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) správcovská
spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná
holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého
súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, je podmienkou udelenia
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska aj preukázanie dôveryhodnosti
a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej
holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti
akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú
holdingovú spoločnosť.

(11) Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo
zániku zapisovaných údajov30) v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska
vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich
zápisu výpis z obchodného registra.

(12) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci
súhlas podľa odseku 1 písm. c) nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do
šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.

(13) v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d)
až g) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas,
ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť
kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak
Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.

(14) Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných
členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnej správcovskej
spoločnosti podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na
zahraničnej správcovskej spoločnosti je úverová inštitúcia, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s
cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.

(15) Predmetom konzultácií podľa odsekov 8 a 14 je včasné poskytovanie podstatných
informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie
príslušných podielov na správcovskej spoločnosti alebo na zahraničnej správcovskej
spoločnosti. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho
žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie.
Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné
informácie.

(16) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa
uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).
Pravidlá obozretného podnikania

§ 11

(1) Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania
podľa § 12 až 18.

(2) Ak správcovská spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska udelila povolenie na
vykonávanie činnosti podľa § 3 ods. 3, vzťahujú sa na ňu ustanovenia osobitného zákona o
ochrane klientov,31) ktorým poskytuje investičné služby, a je povinná prispievať na tento účel
do Garančného fondu investícii31) a zároveň sa na ňu vzťahujú ustanovenia o organizácii
a riadení obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu v rozsahu, ktorý
presahuje rámec ustanovení o organizácii a riadení správcovskej spoločnosti podľa tohto
zákona.31a)

§ 12

Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti

(1) Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu
medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami, vedúcimi zamestnancami v priamej
riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona,
zamestnancami zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom
zodpovedným za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je tiež povinná
v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť v správcovskej spoločnosti za
ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné akty
riadenia a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel
činnosti.

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia správcovskej spoločnosti musia
zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení, dodržiavanie zásady
rovnosti a ochrany investorov a efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností investorov
a minimalizovať riziko ohrozenia záujmov podielnikov a klientov v dôsledku konfliktu
záujmov medzi správcovskou spoločnosťou a jej podielnikmi alebo klientmi alebo medzi jej
klientmi alebo podielnikmi. Ak správcovská spoločnosť zriadila pobočku v hostiteľskom
členskom štáte, organizačná štruktúra a systém riadenia tejto pobočky nesmie byť v rozpore
s pravidlami obozretného podnikania hostiteľského členského štátu.

(4) v organizačnej štruktúre správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec
zodpovedný za výkon vnútornej kontroly.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska
organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.

(6) Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov.

(7) Na prijímanie rozhodnutí predstavenstva správcovskej spoločnosti, ktoré majú
vplyv na tretie osoby, sa vyžaduje súhlas väčšiny členov predstavenstva. Za predstavenstvo
správcovskej spoločnosti sú povinní podpisovať vždy spoločne najmenej dvaja členovia
predstavenstva.

(8) Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom
fyzickým osobám.

(9) Na prijímanie rozhodnutí, ktoré majú vplyv na tretie osoby, sa vyžaduje súhlas
väčšiny prokuristov správcovskej spoločnosti. Za správcovskú spoločnosť sú povinní
podpisovať vždy spoločne najmenej dvaja prokuristi.

(10) Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi
predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje všeobecný predpis.32)

(11) Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom
podielového fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva
alebo prokuristu škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu spoločne a nerozdielne. Člen
predstavenstva alebo prokurista nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri
výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou.

§ 13

Vnútorná kontrola

(1) Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém
vnútornej kontroly. Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola
dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov
spravovaných podielových fondov, stanov správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného
podnikania a iných vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti
vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami správcovskej spoločnosti alebo inými
osobami na základe zmluvy. Na platnosť tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci písomný
súhlas zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.

(2) Dozorná rada správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca
zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly správcovskej spoločnosti
v ňou vymedzenom rozsahu.

(3) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného
odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a Národnú banku Slovenska o
skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinnosti
správcovskej spoločnosti ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi
spravovaných podielových fondov, stanov správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného
podnikania a iných vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti
a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti.

(4) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly alebo osoba poverená
výkonom vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tejto správcovskej
spoločnosti, členom jej dozornej rady ani jej prokuristom.

(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca
kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za
predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti správcovskej spoločnosti
a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a plán kontrolnej činnosti na
kalendárny rok..

(6) Za plnenie povinností podľa odsekov 3 a 5 zodpovedá zamestnanec správcovskej
spoločnosti zodpovedný za výkon vnútornej kontroly aj vtedy, ak bol výkon vnútornej
kontroly podľa odseku 1 zverený iným osobám na základe zmluvy.

§ 14

Vedenie účtovníctva

(1) Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené
samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.33) Účtovná závierka správcovskej
spoločnosti a podielového fondu musí byť overená audítorom. Národná banka Slovenska
môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora.

(2) Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú
závierku33) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(3) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového
fondu, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o
akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a) svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo
c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(4) Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky
fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu
s úzkymi väzbami.19)

(5) Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska,
ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky
správcovskej spoločnosti a podielového fondu, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo
polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je
oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku
účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti
odmietnuť. Ak ide o správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a
činnosť správcovskej spoločnosti v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do
troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na
vykonávanie činnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po
doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná
písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť.
Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej
spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť
účtovnú závierku overia.

(6) Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k správcovskej spoločnosti osobitný
vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,33a) a audítora, ktorý neplní povinnosť
podľa odseku 3. To platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti
audítorskú činnosť.

(7) Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej
banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a
podklady zistené počas výkonu ich činnosti v správcovskej spoločnosti.

§ 15

Obchodná dokumentácia

(1) Majetok v podielovom fonde, ako aj obchody s majetkom v podielovom fonde sa
musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od majetku v iných
podielových fondoch.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu všetkých zmlúv a pokynov,
ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v podielovom fonde. Táto evidencia musí byť
prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu.

(3) Evidencia podľa odseku 2 musí byť vedená v takom rozsahu a takým spôsobom,
aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý
obchod s majetkom v podielovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho
uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov a musí obsahovať najmä
a) poradové číslo zmluvy,
b) údaje o druhej zmluvnej strane,
c) údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,
d) dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,
e) údaje o predmete zmluvy.

(4) Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná
viesť aj denník o prijatých pokynoch klientov v rozsahu a za podmienok podľa osobitného
zákona.34)

(5) Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných
podielových fondov a poskytovaných investičných služieb je správcovská spoločnosť povinná
uchovávať desať rokov od ich vyhotovenia. Túto dokumentáciu je povinná poskytnúť
Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.

(6) Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných
podielových fondov a poskytovaných investičných služieb môže správcovská spoločnosť
uchovávať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na trvanlivých médiách, ak je
splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a správcovská spoločnosť má systém ochrany
pred stratou údajov. Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky
Slovenska preukázať bezpečnosť používaného informačného systému.

§ 16

Konflikt záujmov

(1) Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať
a) akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou17) na jej základnom imaní alebo
cenné papiere akciových spoločností, na ktorých má správcovská spoločnosť
kvalifikovanú účasť17) na ich základnom imaní alebo nad ktorých riadením správcovská
spoločnosť môže v spojení s akýmikoľvek ňou spravovanými podielovými fondami
vykonávať významný vplyv,34aa)
b) cenné papiere vydané touto správcovskou spoločnosťou okrem podielových listov
podielových fondov, ktoré spravuje,
c) cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie investícií podľa § 25
s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov
otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

(2) Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať cenné
papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku obchodných spoločností a ani cenné
papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v podielovom fonde predávať
obchodným spoločnostiam, v ktorých
a) je členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo vedúcim zamestnancom člen
predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo
osoba im blízka,35)
b) vlastní podiel väčší ako 5 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach člen
predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej
spoločnosti, alebo osoba im blízka.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak správcovská spoločnosť nadobúda domajetku v podielovom fonde cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku
obchodných spoločností alebo predáva cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z
majetku v podielovom fonde formou anonymných obchodov.34a)

(4) Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, nesmie
investovať žiadnu časť portfólia klienta do
a) podielových listov podielových fondov, ktoré spravuje; to neplatí, ak klient udelil písomný
predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania, alebo
b) do podielových listov podielových fondov spravovaných inou správcovskou
spoločnosťou, na ktorej má správcovská spoločnosť kvalifikovanú účasť17) na jej
základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoločnosť môže v spojení s ňou
spravovanými podielovými fondami vykonávať významný vplyv;17) to neplatí, ak klient
udelil písomný predchádzajúci súhlas s takýmto spôsobom investovania.

(5) Zamestnancom, prokuristom alebo členom predstavenstva správcovskej
spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista ani člen štatutárneho orgánu inej finančnej
inštitúcie alebo správcovskej spoločnosti; to neplatí, ak finančná inštitúcia a správcovská
spoločnosť sú súčasťou jedného konsolidovaného celku podliehajúcemu dohľadu na
konsolidovanom základe podľa osobitného zákona,36) ak pravidlá obozretného podnikania
správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti obsahujú postupy na
zamedzenie konfliktu záujmov pri výkone činností v správcovskej spoločnosti týmito
osobami a ak tým nie sú dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných
predpisov.37)

(6) Členovia predstavenstva, prokuristi alebo zamestnanci správcovskej spoločnosti
nesmú byť členom dozornej rady
a) depozitára, s ktorým správcovská spoločnosť uzavrela zmluvu na výkon činnosti
depozitára (ďalej len „depozitárska zmluva“),
b) inej správcovskej spoločnosti.

(7) Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy,
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, prokurátor, sudca, zamestnanec ústredného
orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby, člen orgánov
Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska nesmie byť členom
predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom správcovskej
spoločnosti alebo vedúcim pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti.

(8) Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej
spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje
vlastné záujmy pred záujmami investorov.

§ 17

Investovanie a predaj majetku správcovskej spoločnosti a členov orgánov
a zamestnancov správcovskej spoločnosti

(1) Správcovská spoločnosť nesmie pri investovaní vlastného majetku do cenných
papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov a pri predaji cenných papierov,
nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov z vlastného majetku uprednostniť svoje
záujmy pred záujmami podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje.

(2) Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej
spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje
peňažného trhu a deriváty ani iné aktíva z majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje táto
správcovská spoločnosť, a takéto cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do
majetku v tomto podielovom fonde predávať. Tieto osoby môžu nadobúdať podielové listy
podielových fondov, ktoré táto správcovská spoločnosť spravuje, len ak pravidlá obozretného
podnikania správcovskej spoločnosti obsahujú postupy na zamedzenie ich uprednostňovania
pred ostatnými podielnikmi a postupy na zamedzenie zneužívania dôverných informácií
súvisiacich so správou dotknutých podielových fondov pri nadobúdaní a vrátení podielových
listov týmito osobami.

(3) Obmedzenia podľa odseku 2 sa vzťahujú aj na nadobúdanie a predaj cenných
papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov a iných aktív z majetku v podielových
fondoch, ktoré spravuje iná správcovská spoločnosť, na ktorej má správcovská spoločnosť
kvalifikovanú účasť17) na jej základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská
spoločnosť môže v spojení s akýmikoľvek ňou spravovanými podielovými fondmi vykonávať
významný vplyv,34aa) a na nadobúdanie podielových listov podielových fondov, ktoré
spravuje táto iná správcovská spoločnosť, na ktorej má správcovská spoločnosť kvalifikovanú
účasť17) na jej základnom imaní alebo nad ktorej riadením správcovská spoločnosť môže
v spojení s akýmikoľvek ňou spravovanými podielovými fondmi vykonávať významný
vplyv.34aa)

§ 18

Počiatočný kapitál a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti

(1) Počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti je najmenej 1 000 000 EUR.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.
Vlastné zdroje správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak nie sú nižšie
ako
a) 1 000 000 EUR plus 0,02% z hodnoty majetku v podielových fondoch spravovaných
správcovskou spoločnosťou prevyšujúcej 250 000 000 EUR; táto suma sa ďalej
nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 EUR,
b) jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej
spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak správcovská spoločnosť vznikla pred
menej ako jedným rokom, jedna štvrtina hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov
uvedených v jej obchodnom pláne.

(3) Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v podielových
fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou vrátane podielových fondov, pri ktorých
zverila niektoré činnosti podľa § 3 ods. 2 inej osobe v súlade s § 25. Do výpočtu sumy podľa
odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok v podielových fondoch, pre ktoré správcovská
spoločnosť vykonáva len činnosti, ktoré jej boli zverené podľa § 25.

(4) Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50% požiadavky na vlastné zdroje
podľa odseku 2 písm. a) prekračujúcej 1 000 000 EUR zárukou vystavenou bankou,
zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, poisťovňou alebo zahraničnou poisťovňou so
sídlom v členskom štáte. Banka, zahraničná banka, poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa sa
musí zaviazať, že tieto zdroje sú bez ďalších podmienok voľne k dispozícii správcovskej
spoločnosti na pokrytie rizík vyplývajúcich z jej činnosti.

(5) Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná
dodržiavať aj požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitného zákona38) v rovnakom rozsahu
ako obchodník s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať investičnú službu
spočívajúcu v riadení portfólia a ktorý je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený
nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.

Pravidlá činnosti

§ 19

(1) Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať pravidlá činnostipodľa § 20 a 21
a) pri správe podielových fondov,
b) vo vzťahu ku klientom,
c) pri zamedzovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k
narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných
papierov.39)

(3) Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná
dodržiavať aj pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného zákona.21)
Pravidlá činnosti pri správe podielových fondov

§ 20

(1) Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť
samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov; tým nie je dotknuté oprávnenie
správcovskej spoločnosti zveriť výkon niektorých činností inej osobe v súlade s § 25.

(2) Pri správe podielového fondu je správcovská spoločnosť povinná najmä
a) konať v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade s pravidlami poctivého
obchodného styku a v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ktorý spravuje
a v záujme stability finančného trhu,
b) konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov
podielového fondu, ktorý spravuje a v záujme stability finančného trhu,
c) účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich
činností,
d) konať v súlade s pravidlami podľa § 16 a 17, najmä predchádzať konfliktu so záujmami
podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje, a ak nie je možné vyhnúť sa konfliktu
záujmov, uprednostniť záujmy podielnikov pred svojimi záujmami a záujmami
akcionárov správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade
konfliktu záujmov podielnikov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so
všetkými podielnikmi,
e) vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability
finančného trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov
podielových fondov a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
f) uplatňovať vo vzťahu k investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými
investormi.

(3) Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä
a) hospodárenie s majetkom v podielovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie
a s rizikovým profilom určeným v štatúte podielového fondu,
b) predchádzanie riziku finančných strát,
c) analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d) porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi
sebou a ich porovnávanie s vývojom kurzov, cien a dopytom a ponukou prevoditeľných
cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov,
e) uzavieranie obchodov s majetkom v podielovom fonde tak, aby bola prevádzaná
protihodnota v prospech majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke,
ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa
obchod uskutočňuje a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne
dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre príslušný typ obchodov,
f) vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z
majetku alebo do majetku v podielovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné
dosiahnuť v prospech podielového fondu.
g) nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností len také
nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území štátu, v ktorom nie je obmedzené
nadobúdanie nehnuteľností a súčasne v tomto štáte existuje register nehnuteľností, do
ktorého sa zapisujú vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam,
h) pre prípad možnosti poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti v majetku v špeciálnom
podielovom fonde nehnuteľností uzavieranie poistnej zmluvy na účel poistenia
nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody,
i) plnenie povinností podľa § 73e, 73f a 73j.

(4) Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska
preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť tejto žiadosti
nevyhovie, má sa za to, že správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(5) Správcovská spoločnosť môže cenný papier do majetku v podielovom fonde
kupovať alebo z majetku v podielovom fonde predávať aj iným spôsobom na verejnom trhu
cenných papierov ako formou anonymných obchodov34a) len ak týmto spôsobom možno
v čase uzavretia obchodu dosiahnuť výhodnejšiu cenu v prospech podielového fondu.

(6) Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie
alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto
majetku a s nakladaním s ním.

§ 21

(1) Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie
totožnosti investora a klienta; pri každom obchode je investor alebo klient povinný vyhovieť
každej takejto žiadosti správcovskej spoločnosti. Vykonávanie obchodu so zachovaním
anonymity investora alebo klienta je správcovská spoločnosť povinná odmietnuť.

(2) Na účely odseku 1 možno totožnosť investorov a klientov preukázať dokladom
totožnosti alebo podpisom, ak je tento investor alebo klient osobne známy a ak je jeho podpis
bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom na podpisovom vzore uloženom
v správcovskej spoločnosti, pri ktorého podpisovaní investor alebo klient preukázal svoju
totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických
zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom,
ktoré správcovská spoločnosť pridelí klientovi alebo investorovi, a autentifikačným údajom,
ktorý správcovská spoločnosť dohodne s investorom alebo klientom, alebo elektronickým
podpisom podľa osobitného zákona.40)

(3) Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode najmenej v hodnote
15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých investorom alebo klientom na
vykonanie obchodu. Na tieto účely sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným
vyhlásením investora alebo klienta, v ktorom je investor alebo klient povinný uviesť, či sú
tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto
prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo
vyhlásení je investor alebo klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum
narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je
obchod vykonaný; v takomto prípade je investor alebo klient povinný odovzdať správcovskej
spoločnosti aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný
obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet a na uvedenie údajov o nej vo vyhlásení. Ak
investor alebo klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, správcovská spoločnosť je
povinná odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.

(4) Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
prípady, ak investorom alebo klientom správcovskej spoločnosti je iná správcovská
spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už
táto správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia vykonala zistenie vlastníctva
prostriedkov; v prípade zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie to
platí len vtedy, ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu najmenej v rozsahu
ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti
je správcovská spoločnosť alebo finančná inštitúcia povinná preukázať správcovskej
spoločnosti, ktorá má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže správcovská
spoločnosť trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov, a to aj bez udania dôvodu.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie
dokladov o preukázaní totožnosti investorov a klientov a doklady o zisťovaní vlastníctva
prostriedkov použitých investormi a klientmi na vykonanie obchodu najmenej desať rokov od
ukončenia obchodu.

(6) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi
a klientmi, na účel identifikácie investorov a klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 sú
investori a klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní správcovskej spoločnosti na
jej žiadosť
a) poskytnúť
1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné
údaje41) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť,
druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom aj
adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie,
v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo
evidencie,
2. ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak
je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek
a iná adresa miesta výkonu činnosti, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto
právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra
alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,42) a číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu
a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu,
ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, alebo ktoré sú
dohodnuté so správcovskou spoločnosťou,
b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1. osobné údaje41) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul,
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres
narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť,
záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti,
vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý
až štvrtý bod.

(7) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi
a klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 8 je správcovská
spoločnosť oprávnená pri každom obchode požadovať od investora a klienta a jeho zástupcu
údaje podľa odseku 6 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 6 písm. b).

(8) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi
správcovskou spoločnosťou a investormi alebo klientmi, na účel identifikácie investorov
a klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv správcovskej spoločnosti
voči ich investorom alebo klientom, na účel zdokumentovania činnosti správcovskej
spoločnosti, na účely výkonu dohľadu a na plnenie úloh a povinností správcovskej
spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov43) je správcovská spoločnosť aj
bez súhlasu a informovania dotknutých osôb44) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať,
uchovávať, využívať a inak spracúvať45) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 6;
pritom je správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo
neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné
čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 6.

(9) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj
bez súhlasu a informovania dotknutých osôb41) sprístupniť a poskytovať46) na spracúvanie
iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným zákonom47) a Národnej banke Slovenska
na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.

(10) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez
súhlasu a informovania dotknutých osôb41) oprávnená zo svojho informačného systému
sprístupniť a poskytovať43) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať
informácie chránené podľa § 98.

(11) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť
sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom
zákone,48) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná.

(12) Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej
správcovskej spoločnosti a na pobočku zahraničnej investičnej spoločnosti pri výkone ich
činnosti na území Slovenskej republiky.

§ 22

(1) Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok
v podielovom fonde spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo
nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu podielového
fondu.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná v prípade konania o náhradu škody, aj na
žiadosť podielnika preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak správcovská spoločnosť
tejto žiadosti nevyhovie alebo nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že
správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(3) Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový
prospech osoba, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona, osoba jej blízka alebo osoba,
ktorá má s ňou úzke väzby, je táto osoba povinná vrátiť majetkový prospech osobe, na úkor
ktorej bol majetkový prospech získaný.

§ 23

 

Odplata správcovskej spoločnosti

(1) Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie podielového fondu. Na
výpočet odplaty za spravovanie podielového fondu sa použijú údaje o čistej hodnote majetku
v podielovom fonde za príslušné obdobie.

(2) v odplate správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sú zahrnuté
všetky náklady správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v podielovom fonde
okrem
a) daní vzťahujúcich sa na majetok v podielovom fonde,
b) odplaty za výkon činnosti depozitára,
c) poplatkov regulovanému trhu, subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými
papiermi, banke, pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi
centrálneho depozitára49) a subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
s obdobným predmetom činnosti.
d) poplatkov realitným kanceláriám, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri
správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, odmien znalcom za
oceňovanie nehnuteľností, správnych poplatkov uhrádzaných katastru nehnuteľností,
poplatkov uhrádzaných obdobnému registru nehnuteľností, ak ide o nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v zahraničí a poistenia nehnuteľností,
e) odplaty audítora za overenie účtovnej závierky podielového fondu.

§ 24

Oznamovacia povinnosť

(1) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej
banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu
ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči podielnikom alebo klientom.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť
na správcovskej spoločnosti alebo znížiť podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti
alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo
tak, že by správcovská spoločnosť prestala byť dcérskou spoločnosťou, musí o tejto
skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.

(3) Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať
a) meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné
meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b) rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti.

(4) Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o
každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10%, 20%, 30% alebo
50% podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode28) alebo k zníženiu podielu jednej
osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach
v správcovskej spoločnosti pod 50%, 30%, 20% alebo pod 10% bez zbytočného odkladu po
získaní tejto informácie.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo") a Národnej banke Slovenska do 31. marca kalendárneho
roka zoznam svojich akcionárov aktuálny k 15. marcu kalendárneho roka.

(6) Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 3 ods. 3, je povinná
plniť aj oznamovacie povinnosti podľa osobitného zákona50) v rozsahu, ktorý presahuje
rámec oznamovacích povinností podľa tohto zákona.

(7) Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť alebo založiť
pobočku na území nečlenského štátu, je povinná Národnej banke Slovenska písomne vopred
oznámiť tento zámer. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zriadenie pobočky správcovskej
spoločnosti postupom podľa § 10 ods. 1 písm. g).

(8) Po zriadení pobočky a začatí činnosti v nečlenskom štáte je správcovská spoločnosť
povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o
a) udelení povolenia na výkon činnosti alebo zriadenie pobočky v nečlenskom štáte, ak sa
také povolenie v nečlenskom štáte vyžaduje,
b) dátume začiatku činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte,
c) pláne činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností v nečlenskom štáte,
d) adrese pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,
e) mene a priezvisku vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
f) organizačnej štruktúre pobočky.

(9) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
Národnej banke Slovenska udelenie sankcie príslušným orgánom nečlenského štátu.

§ 25

Zverenie činností

(1) Správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť vykonávanie jednej alebo
viacerých činností uvedených v § 3 ods. 2 inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených
činností. Výkon týchto činností správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy
môžu byť v konflikte so záujmami správcovskej spoločnosti alebo podielnikov. Činnosť
uvedenú v § 3 ods. 2 písm. a) možno zveriť len právnickej osobe, ktorá je obchodníkom
s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, zahraničným obchodníkom s cennými
papiermi, zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo inou zahraničnou osobou
s povolením na riadenie portfólií podliehajúcou dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; výkon
tejto činnosti správcovská spoločnosť nesmie zveriť depozitárovi podielových fondov.

(2) Zveriť výkon činností spojených so správou podielových fondov podľa odseku 1
možno, len ak
a) je Národná banka Slovenska vopred písomne informovaná o zámere správcovskej
spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností inej osobe a bol jej predložený návrh zmluvy
o zverení činnosti.,
b) je v štatúte a v prospekte podielového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon
možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c) to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,
d) to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme investorov,
e) to nebráni tomu, aby bol podielový fond spravovaný v najlepších záujmoch investorov,
f) je zabezpečená spolupráca medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu
v nečlenskom štáte v prípade zverenia činnosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) právnickej osobe,
ktorá má sídlo v nečlenskom štáte,
g) sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré
riadia podnikanie správcovskej spoločnosti a depozitárovi, priebežne a efektívne
monitorovať aktivitu právnickej osoby podľa odseku 1,
h) to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať
kedykoľvek záväzné pokyny právnickej osobe, ktorej zverila výkon časti činností,
i) to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa
odseku 1,
j) sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového
fondu,
k) právnická osoba podľa odseku 1, má vecné, personálne a organizačné predpoklady na
výkon zverených činností.

(3) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej
banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti, zmeny tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu
informovať o vypovedaní tejto zmluvy.

(4) Zverením činností spojených so správou podielových fondov nie je dotknutá
zodpovednosť správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené podielnikom pri
správe majetku v podielovom fonde.

(5) Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou
podielových fondov iným osobám, ani zveriť činnosti v takom rozsahu, aby správcovská
spoločnosť prestala plniť účel, na ktorý jej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti, ani zveriť riadenie investícii v rozsahu presahujúcom 50% majetku
v spravovaných podielových fondoch. Zverenie činností podľa odseku 1 nesmie slúžiť na
obchádzanie povinnosti vykonávať činnosť správcovskej spoločnosti len na základe
povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

HLAVA III
SPOLUPRÁCA a VOĽNÝ POHYB SLUŽIEB v RÁMCI EURÓPSKEHO
HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Vykonávanie činnosti správcovskou spoločnosťou v členskom štáte

§ 26

(1) Ak sa správcovská spoločnosť rozhodla zriadiť pobočku na území členského štátu,
je povinná písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska a súčasne oznámiť tieto
údaje:
a) štát, na území ktorého chce zriadiť pobočku,
b) plán činnosti pobočky, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností a služieb podľa
§ 3 ods. 1 a 3,
c) adresu pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,
d) meno a priezvisko vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
e) organizačnú štruktúru pobočky.

(2) Národná banka Slovenska posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady,
rozsah povolených činností a finančnú situáciu správcovskej spoločnosti a ak nemá dôvod
pochybovať o ich primeranosti vo vzťahu k navrhovaným činnostiam, odovzdá do troch
mesiacov od doručenia úplného oznámenia podľa odseku 1 toto oznámenie príslušnému
orgánu hostiteľského členského štátu. Ak správcovská spoločnosť plánuje poskytovať aj
služby podľa § 3 ods. 3, informuje Národnú banku Slovenska príslušný orgán hostiteľského
členského štátu aj o podmienkach ochrany klientov (§ 11 ods. 2). Národná banka Slovenska o
odovzdaní oznámenia a informácií bez zbytočného odkladu informuje aj správcovskú
spoločnosť.

(3) Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne
predpoklady, rozsah povolených činností a finančnú situáciu správcovskej spoločnosti za
primerané vo vzťahu k navrhovaným činnostiam, neodovzdá príslušnému orgánu
hostiteľského členského štátu oznámenie podľa odseku 1. Národná banka Slovenska do dvoch
mesiacov od prijatia úplného oznámenia podľa odseku 1 vydá rozhodnutie o tom, že odmietla
odovzdať oznámenie podľa odseku 1. Rozhodnutie sa doručuje správcovskej spoločnosti.

(4) Správcovská spoločnosť môže zriadiť pobočku na území hostiteľského členského
štátu a začať tam činnosť až po prijatí oznámenia príslušného orgánu hostiteľského členského
štátu vrátane oznámenia o podmienkach výkonu činností na území hostiteľského členského
štátu alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov od prijatia oznámenia Národnej banke
Slovenska podľa odseku 2 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu. Od tohto
okamihu môže správcovská spoločnosť v hostiteľskom členskom štáte tiež začať distribúciu
podielových listov otvorených podielových fondov, ktoré spravuje a ktoré spĺňajú požiadavky
právneho predpisu Európskej únie upravujúce kolektívne investovanie za podmienok podľa
§ 60; to neplatí, ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu v lehote podľa prvej vety
rozhodol, že plánované spôsoby verejnej ponuky podielových listov a opatrenia na
zabezpečenie práv podielnikov v príslušnom členskom štáte nezodpovedajú požiadavkám
právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie alebo nie sú v súlade
so zákonmi alebo inými právnymi predpismi platnými v tomto členskom štáte.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska
a príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu každú zmenu v údajoch uvedených
v odseku 1 písm. b) až e) najmenej 30 dní pred ich uskutočnením. Národná banka Slovenska
po prijatí informácie podľa prvej vety postupuje podľa odsekov 2 a 3. Správcovská
spoločnosť môže uskutočniť zmenu podľa prvej vety len v súlade s postupom podľa
odseku 4.

(6) Národná banka Slovenska oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského
štátu zmenu v informáciách, ktoré mu odovzdal v súlade s odsekom 2.

§ 27

(1) Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť v členskom štáte na
základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinná písomne
oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná v oznámení podľa odseku 1 uviesť
a) členský štát, na území ktorého sa rozhodla vykonávať činnosť,
b) plán činnosti obsahujúci najmä rozsah činností a služieb podľa § 3 ods. 1 a 3, ktoré sa
správcovská spoločnosť rozhodla poskytovať v tomto členskom štáte.

(3) Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 2 zašle Národná banka Slovenska
v lehote do jedného mesiaca od ich získania príslušnému orgánu hostiteľského členského
štátu. Ak správcovská spoločnosť plánuje poskytovať aj služby podľa § 3 ods. 3, informuje
Národná banka Slovenska príslušný orgán hostiteľského členského štátu aj o podmienkach
ochrany klientov (§ 11 ods. 2).

(4) Po odovzdaní údajov podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska príslušnému
orgánu hostiteľského členského štátu správcovská spoločnosť môže začať činnosť na území
hostiteľského členského štátu spôsobom ustanoveným právnymi predpismi hostiteľského
členského štátu.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska
a príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu každú zmenu v údajoch poskytnutých
podľa odseku 2 písm. b) bez zbytočného odkladu, najmenej však 30 dní pred vykonaním
príslušných zmien. Národná banka Slovenska po prijatí informácie podľa prvej vety postupuje
podľa odseku 3. Správcovská spoločnosť môže uskutočniť zmenu podľa prvej vety len
v súlade s postupom podľa odseku 4.

(6) Správcovská spoločnosť má oznamovaciu povinnosť podľa odseku 5 aj vtedy, ak
bude vykonávať distribúciu podielových listov otvoreného podielového fondu
prostredníctvom inej osoby.
Vykonávanie činnosti zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom na území
členského štátu

§ 28

(1) Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu môže na
území Slovenskej republiky zriadiť pobočku bez povolenia podľa § 75 a vykonávať činnosti,
na ktoré jej bolo udelené povolenie v domovskom členskom štáte na základe oznámenia
príslušného orgánu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska spolu
s údajmi o plánovanom pôsobení tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti na území
Slovenskej republiky.

(2) Národná banka Slovenska sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia
príslušného orgánu domovského členského štátu podľa odseku 1 pripraví na dohľad nad
pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, a ak je to potrebné, oznámi jej podmienky,
za ktorých sa plánované činnosti môžu alebo musia vo verejnom záujme vykonávať na území
Slovenskej republiky, a rovnako jej oznámi znenia všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktoré sa na jej činnosť budú vzťahovať, najmä ustanovenia tohto
zákona upravujúce podmienky distribúcie cenných papierov európskych fondov (§ 61 ods. 3),
a ak bude na území Slovenskej republiky poskytovať služby podľa § 3 ods. 3, aj pravidlá
činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného zákona.

(3) Po doručení oznámenia Národnej banke Slovenska podľa odseku 2 alebo po
márnom uplynutí lehoty podľa odseku 2 môže zahraničná správcovská spoločnosť podľa
odseku 1 zriadiť pobočku v Slovenskej republike a začať vykonávať činnosť na území
Slovenskej republiky. Zahraničná správcovská spoločnosť tiež môže začať distribúciu
cenných papierov ňou spravovaných európskych fondov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia

§ 61.

(4) Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 je povinná
najneskôr 30 dní pred ich uskutočnením oznámiť Národnej banke Slovenska zmeny
a) v rozsahu jej činnosti,
b) adresy pobočky,
c) mena a priezviska vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
d) organizačnej štruktúry pobočky.

(5) Po vyjadrení príslušného orgánu domovského členského štátu k zmenám podľa
odseku 4 doručenom Národnej banke Slovenska, môže Národná banka Slovenska, ak si to
vyžaduje charakter oznámených zmien, uskutočniť zodpovedajúcu zmenu alebo dodatok
v oznámení podľa odseku 2.

§ 29

(1) Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu je
oprávnená na vykonávanie činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie v domovskom
členskom štáte, na území Slovenskej republiky aj bez zriadenia pobočky na základe práva
slobodného poskytovania služieb na základe oznámenia príslušného orgánu domovského
členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska spolu s údajmi o plánovanom
pôsobení tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.

(2) O doručení oznámenia podľa odseku 1 Národná banka Slovenska informuje
zahraničnú správcovskú spoločnosť, a ak je to potrebné, oznámi jej podmienky, za ktorých sa
plánované činnosti môžu alebo musia vo verejnom záujme vykonávať na území Slovenskej
republiky, a to najmä pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného zákona,21) ak
bude na území Slovenskej republiky poskytovať služby podľa § 3 ods. 3 a tento zákon v časti
upravujúcej podmienky distribúcie cenných papierov európskych fondov (§ 61 ods. 3).

(3) Po doručení oznámenia Národnej banke Slovenska podľa odseku 2 môže
zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 začať vykonávať činnosť na území
Slovenskej republiky. Zahraničná správcovská spoločnosť tiež môže začať distribúciu
cenných papierov ňou spravovaných európskych fondov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia

§ 61.

(4) Zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná oznámiť Národnej
banke Slovenska zmeny v údajoch oznámených podľa odseku 1 najneskôr 30 dní pred ich
uskutočnením.

(5) Po vyjadrení príslušného orgánu domovského členského štátu k zmenám podľa
odseku 4 doručenom Národnej banke Slovenska môže Národná banka Slovenska, ak si to
vyžaduje charakter oznámených zmien, uskutočniť zodpovedajúcu zmenu alebo dodatok
v oznámení Národnej banke Slovenska podľa odseku 2. Národná banka Slovenska o tejto
zmene alebo o dodatku informuje zahraničnú správcovskú spoločnosť.

(6) Zahraničná správcovská spoločnosť nemá oznamovaciu povinnosť podľa odsekov
1 až 4, ak bude vykonávať len distribúciu cenných papierov európskeho fondu na území
Slovenskej republiky prostredníctvom inej osoby.

§ 30

(1) Národná banka Slovenska môže na štatistické účely vyžadovať, aby zahraničná
správcovská spoločnosť, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku podľa
§ 28, podávala pravidelné správy o činnosti na území Slovenskej republiky.

(2) Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby pobočka
zahraničnej správcovskej spoločnosti predkladala informácie v rovnakom rozsahu ako
správcovské spoločnosti podľa tohto zákona.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená žiadať, aby zahraničná správcovská
spoločnosť podľa § 29 predkladala informácie nevyhnutné na sledovanie súladu ich činnosti
s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť.
Národná banka Slovenska nesmie požadovať od zahraničnej správcovskej spoločnosti
predkladanie informácií, ktoré by nemohol požadovať od správcovských spoločností.

(4) Správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti príslušného orgánu
hostiteľského členského štátu o predkladanie pravidelných hlásení o jej činnosti na svojom
území na štatistické účely alebo informácií nevyhnutných na sledovanie súladu ich činnosti
s ustanoveniami právnych predpisov hostiteľského členského štátu, ktoré sa vzťahujú na jej
činnosť.

§ 31

Národná banka Slovenska informuje Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len
"komisia") o počte a charaktere prípadov, v ktorých odmietol odovzdať príslušnému orgánu
hostiteľského členského štátu informáciu o založení pobočky správcovskej spoločnosti na
území hostiteľského členského štátu, a o opatreniach podľa § 104 ods. 5 prijatých Národnou
bankou Slovenska.

HLAVA IV

ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 32

Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie

(1) Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou
správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
podľa § 10. Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení
správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.

(2) Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je
správcovská spoločnosť, a zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba
správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.

(3) Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných
podielových fondov ani na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.
(4) Zápis o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie možno v obchodnomregistri vykonať až po uskutočnení prevodu správy ňou spravovaných podielových fondov na
správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučujú, alebo na inú správcovskú spoločnosť alebo po
zrušení týchto podielových fondov postupom podľa § 59.
§ 33
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1) Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení
správcovskej spoločnosti s likvidáciou až po predchádzajúcom súhlase Národnej banky
Slovenska na vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelenom podľa
§ 10.
(2) Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného
zákonníka s výnimkou likvidácie správcovskej spoločnosti podľa odseku 3. Likvidátor
správcovskej spoločnosti je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska.

(3) Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť
jednu alebo viac činností podľa § 3 ods. 3, sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.51)

§ 34
(1) Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti zakazuje sa
správcovskej spoločnosti nakladanie s majetkom v podielových fondoch, ktoré spravuje; to
neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom
škody na tomto majetku alebo úkony na zabezpečenie prevodu správy podielových fondov na
inú správcovskú spoločnosť.
(2) Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca
konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi
a nútenému správcovi pri zavádzaní a výkone nútenej správy podľa § 109 alebo pri zrušení
podielových fondov podľa § 59.
(3) Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej
spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi správcovskej spoločnosti podľa
osobitného zákona.20)

TRETIA ČASŤ
OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

§ 35

(1) Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu
na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2) Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových
listov.
(3) Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne
nadobudnutý v otvorenom podielovom fonde (ďalej len „majetok v otvorenom podielovom
fonde“) sú spoločným majetkom podielnikov. Na majetok v otvorenom podielovom fonde sa
nepoužijú ustanovenia všeobecného predpisu52) o spoluvlastníctve. Každý podielnik môže
uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.
(4) Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond a názov otvoreného
podielového fondu s uvedením slov "otvorený podielový fond" alebo skratky "o.p.f.". Tento
názov a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie
na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická
osoba, ak tento zákon neustanovuje inak. Názov otvoreného podielového fondu nesmie byť
zameniteľný s názvom iného podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu
o zameraní a cieľoch investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.
(5) Zakazuje sa
a) rozdelenie otvoreného podielového fondu,
b) splynutie otvorených podielových fondov,
c) premena otvoreného podielového fondu na uzavretý podielový fond alebo na špeciálny
podielový fond.
(6) Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú aj na dobu neurčitú.
(7) Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno
obmedziť, len ak je to uvedené v štatúte.

§ 36

Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu
(1) Na vytvorenie otvoreného podielového fondu je potrebné povolenie Národnej
banky Slovenska.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto
podmienok:
a) správcovská spoločnosť spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 6 na
spravovanie otvoreného podielového fondu a dodržiava pravidlá obozretného podnikania
(§ 11) a pravidlá činnosti (§ 19),
b) člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje
výkon činnosti depozitára, je odborne spôsobilý a dôveryhodný,
c) štatút je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov
s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil otvoreného podielového fondu,
d) predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt otvoreného podielového fondu sú
zostavené v súlade s týmto zákonom,
e) podielové listy otvoreného podielového fondu, ktoré sa majú verejne ponúkať na území
členského štátu, sa súčasne budú verejne ponúkať aj na území Slovenskej republiky; tým
nie je dotknutá možnosť verejne ponúkať podielové listy na území nečlenského štátu,
f) výber depozitára je v súlade s týmto zákonom.
(3) Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť
musí obsahovať
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
b) názov otvoreného podielového fondu,
c) dobu, na ktorú bude otvorený podielový fond vytvorený,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena predstavenstva, dozornej rady,
prokuristu správcovskej spoločnosti a vedúceho zamestnanca správcovskej spoločnosti
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti
správcovskej spoločnosti,
f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho
zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára.
(4) Prílohou žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je
a) návrh štatútu,
b) návrh predajného prospektu,
c) návrh zjednodušeného predajného prospektu,
d) predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre otvorený podielový fond,
e) zoznam zmien v dokladoch, ktoré boli predložené Národnej banke Slovenska v konaní o
žiadosti na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti na účel preukázania vecných
a organizačných predpokladov na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
f) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa
odseku 3 písm. e) a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti
depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť (§ 6 ods. 11) nie starší ako tri mesiace
a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g) informácia o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť plánuje verejne
ponúkať podielové listy otvoreného podielového fondu.
(5) Ak boli doklady uvedené v odseku 4 písm. f) predložené Národnej banke
Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich
nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé
a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a že naďalej
spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením podpisov osôb oprávnených
konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov.
(6) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa
odseku 1 v lehote podľa osobitného zákona,22) najneskôr však do šiestich mesiacov od
podania žiadosti.
(7) Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie podľa odseku 1 zamietne, ak
žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti
povolenia na vytvorenie podielového fondu.
(9) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý
bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa
podmienky podľa § 6 ods. 9.
(10) Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť člena predstavenstva a prokuristu sa riadi
ustanoveniami osobitných predpisov53) a na účely konania o žiadosti o povolenie podľa
odseku 1 sa považuje za preukázanú, ak bola preukázaná podľa osobitných predpisov.53)

§ 37

(1) Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu možno previesť len na inú
správcovskú spoločnosť a len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska podľa § 57 ods. 1 písm. a). Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu
je platné pre všetky členské štáty.
(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu26) musí
výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vytvorenie otvoreného podielového fondu, obsahovať
a) názov otvoreného podielového fondu,
b) určenie doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený,
c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e) schválenie štatútu,
f) schválenie predajného prospektu,
g) schválenie zjednodušeného predajného prospektu.
(3) Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky
Slovenska povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zmeniť. Na posudzovanie
žiadosti o zmenu povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu sa vzťahuje § 36
primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vytvorenie otvoreného podielového fondu
vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 10 a 57 sa
považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska. Správcovská spoločnosť je však povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu
a dátum jej vykonania písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej vykonania. Zmeny
v náležitostiach predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu vykonané
v súlade s týmto zákonom sa nepovažujú za zmenu povolenia.
(4) Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh
na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na vytvorenie
otvoreného podielového fondu do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena
nadobudla právoplatnosť, a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra
do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do
obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(5) Súčasťou návrhu na zápis povolených činností do obchodného registra na základe
povolenia na vytvorenie podielového fondu do obchodného registra alebo návrhu na zmenu
zápisu je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona.
Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie právoplatného rozhodnutia Národnej
banky Slovenska podľa tohto zákona.
(6) Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom
povolenia na vytvorenie podielového fondu alebo zmeny tohto povolenia, po zápise do
obchodného registra.
(7) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať
Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok, na základe ktorých bolo udelené povolenie
na vytvorenie otvoreného podielového fondu.

§ 38

(1) Minimálna čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde je 1 500 000 eur.
(2) Ak správcovská spoločnosť do šiestich mesiacov odo dňa začiatku vydávania
podielových listov zhromaždí vydávaním podielových listov menej ako 1 500 000 eur,
povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniká dňom nasledujúcim po dni
uplynutia šesťmesačnej lehoty.
(3) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
Národnej banke Slovenska deň
a) začatia vydávania podielových listov každého otvoreného podielového fondu,
b) dosiahnutia minimálnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde podľa
odseku 1.
(4) Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydávať podielové
listy, toto povolenie zaniká.

§ 39

Štatút
(1) Každý otvorený podielový fond musí mať svoj štatút.
(2) Štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou
spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu.
(3) Štatút a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
Národnej banky Slovenska podľa § 36 a 57 alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska,
ktorou boli tieto zmeny nariadené.
(4) Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu do desiatich
pracovných dní predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne
plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť podielnikov s príslušnými zmenami.
(5) Štatút obsahuje najmä
a) názov otvoreného podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol otvorený
podielový fond vytvorený,
b) obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, jej
sídlo a identifikačné číslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára
dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom
podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých
regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako
aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia
a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e) zásady hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké náklady
môžu byť hradené z majetku v otvorenom podielovom fonde okrem nákladov uvedených
v písmenách c) a h) a spôsob ich výpočtu,
f) pravidlá oceňovania majetku v otvorenom podielovom fonde a pravidlá zisťovania
a použitia výnosov z tohto majetku,
g) spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v otvorenom podielovom fonde
a o tom, kde možno tieto správy získať,
h) výšku odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i) spôsob vykonávania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku
otvoreného podielového fondu,
j) formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky
vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov,
k) hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu
účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania,
l) postup pri zmene štatútu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m) postup pri zmene predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu a spôsob
informovania podielnikov o týchto zmenách,
n) vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú
aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 40

Podielový list a podiel
(1) Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na
zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na
výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku
v otvorenom podielovom fonde.
(2) Podielové listy jedného otvoreného podielového fondu s rovnakým počtom
podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov. Podielový list v listinnej podobe môže byť
vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový list je podielový list, ktorý
nahrádza viac podielových listov toho istého podielového fondu s rovnakou počiatočnou
hodnotou podielu. Hromadný podielový list musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie
podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať
podielnikovi na jeho žiadosť jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list
nahrádza, a to postupom určeným v štatúte. Ak boli odovzdané všetky podielové listy tvoriace
hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi hromadný list zaniká. Ak bola
odovzdaná len časť podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich odovzdanie sa
pokladá za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí byť na ňom vyznačená.
(3) Podielový list otvoreného podielového fondu možno vydať len vo forme na meno
alebo na doručiteľa.
(4) Podielový list musí obsahovať
a) názov otvoreného podielového fondu,
b) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
c) počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu (§ 41 ods. 2),
d) údaj o forme podielového listu,54)
e) dátum vydania emisie podielového listu; v prípade zaknihovaných podielových listov
môže spoločný prevádzkový poriadok určiť, že údaj o dátume vydania emisie sa nahradí
údajom o dátume vydania podielových listov,
f) meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy
najmenej dvoch členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, ak ide o listinný
podielový list.
(5) Pri zaknihovaných podielových listoch otvoreného podielového fondu môže viesť
evidenciu55) zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu centrálny
depozitár alebo depozitár príslušného otvoreného podielového fondu a správcovská
spoločnosť v samostatnej evidencii. Na túto činnosť je potrebný predchádzajúci súhlas podľa

§ 57.

(6) Na výkon činnosti depozitára pri vedení evidencie podľa odseku 5 sa primerane
vzťahujú ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov centrálnym
depozitárom podľa osobitného zákona,56) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových
listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť
poveriť vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových
listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov
právnickú osobu, ktorá v súlade s odsekom 5 vedie evidenciu príslušných zaknihovaných
podielových listoch na meno, ak s tým táto právnická osoba predtým súhlasila. Pri
zaknihovaných podielových listoch na meno nahrádza zoznam podielnikov samostatná
evidencia.
(8) Do zoznamu podielnikov sa zapisuje
a) číselné označenie podielového listu, ak ide o listinný podielový list,
b) počet podielových listov v majetku podielnika s uvedením počtu podielov na každom
podielovom liste,
c) obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno
a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak je podielnikom fyzická osoba; ak rodné číslo
nebolo pridelené, uvádza sa dátum narodenia.
(9) Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť
poverila vedením zoznamu podielnikov, je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu
v zozname podielnikov bez zbytočného odkladu potom, čo jej bude zmena v osobe podielnika
preukázaná.
(10) Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady
požadovať výpis zo zoznamu podielnikov v časti, ktorá sa ho týka.
(11) Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť
podielových listov ani podmieňovať prevod podielových listov svojím súhlasom.
(12) Podielový list, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za
dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika
rovnakého otvoreného podielového fondu. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to
ku dňu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania
meneného podielového listu. Súčet počtu podielov takto vymenených podielových listov sa
musí rovnať počtu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy
sa nevzťahuje § 41 ods. 5.

§ 40a

Samostatná evidencia

(1) Samostatnú evidenciu tvorí
a) register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
b) účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou
spravujúcou príslušný otvorený podielový fond alebo depozitárom,
c) register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený depozitárom
alebo správcovskou spoločnosťou (ďalej len „register záložných práv k podielovým
listom“),
d) register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený
depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou (ďalej len „register zabezpečovacích
prevodov k podielovým listom“).
(2) Na žiadosť správcovskej spoločnosti depozitár zriadi register emitenta podielových
listov. Depozitár vedie správcovskej spoločnosti len jeden register emitenta podielových
listov za každý otvorený podielový fond. Právny vzťah medzi správcovskou spoločnosťou
a depozitárom pri vedení tohto registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným
zákonníkom.
(3) Register emitenta podielových listov obsahuje tieto údaje:
a) číselné označenie registra emitenta podielových listov a dátum jeho založenia,
b) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo správcovskej spoločnosti,
c) údaje o každom otvorenom podielovom fonde, pre ktorý depozitár vedie register emitenta
podielových listov, a to
1. názov otvoreného podielového fondu,
2. údaj o forme podielových listov,
3. počiatočnú hodnotu jedného podielu,
4. ISIN, ak spoločný prevádzkový poriadok neurčí inak,
5. dátum vydania emisie podielových listov,
6. celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov v obehu.
(4) Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská
spoločnosť alebo depozitár na účtoch majiteľov zaknihovaných podielových listov. Účet
majiteľa zaknihovaných podielových listov obsahuje tieto údaje:
a) číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov a dátum jeho zriadenia,
b) údaje o majiteľovi účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to
1. obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c) údaje o podielových listoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov, a to
3. údaje z registra emitenta podielových listov podľa odseku 3 písm. c) prvého až
tretieho bodu,
4. počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy,
osobitne za každý otvorený podielový fond,
5. obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla spolumajiteľov podielového listu, ak
sú právnickými osobami, a veľkosť ich spoluvlastníckeho podielu alebo mená,
priezviská, trvalý pobyt a rodné čísla, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich
spoluvlastníckeho podielu,
6. údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a obmedzení
výkonu tohto práva,56a)
7. obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej
spoločnosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 3
ods. 3, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo
zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo
s ním vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,56b)
8. údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje
záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b),
d) údaje o osobách oprávnených nakladať s podielovými listami evidovanými na účte
majiteľa zaknihovaných podielových listov v rozsahu podľa písmena b) a rozsah tohto
oprávnenia,
e) údaje o osobách oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch v rozsahu
podľa písmena b) a rozsah tohto oprávnenia,
f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa zaknihovaných
podielových listov.
(5) Správcovská spoločnosť alebo depozitár zriadi účet majiteľa zaknihovaných
podielových listov fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
a) ktorá je podielnikom,
b) ktorá si podala žiadosť o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov, alebo
c) na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými
papiermi alebo emitenta podielových listov.
(6) Číselné označenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov správcovská
spoločnosť alebo depozitár oznámi len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže
oprávnenie konať za majiteľa účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov. Správcovská
spoločnosť a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na účte majiteľa zaknihovaných
podielových listov na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(7) Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom
účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov sa spravujú týmto zákonom
a Obchodným zákonníkom.
(8) Správcovská spoločnosť alebo depozitár sú povinní odovzdať podielnikovi výpis z
účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov bez zbytočného odkladu po tom, čo vykonajú
účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť
podielnika. Výpis z účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov pri vykonaní účtového
zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o podielových listoch, ktorých sa
zmena týka, s uvedením počtu podielových listov a počtu podielov, na ktoré znejú tieto
podielové listy podľa jednotlivých otvorených podielových fondov. Výpis z účtu majiteľa
zaknihovaných podielových listov vypracovaný na žiadosť jeho majiteľa obsahuje, osobitne
za každý otvorený podielový
fond, údaj o počte podielových listov a počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy.
(9) Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská
spoločnosť povinná zálohovať po dobu podľa § 15 ods. 5 v stave najmenej ku koncu každého
obchodného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to
najmenej raz za týždeň. Povinnosť denne zálohovať údaje o majiteľoch podielových listov
v samostatnej evidencii má aj depozitár, ak vedie účty majiteľov zaknihovaných podielových
listov.
(10) Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, správcovská
spoločnosť alebo depozitár eviduje podielový list na účte majiteľa zaknihovaných
podielových listov na základe
a) zmluvy podľa osobitného predpisu;56) v tom prípade spôsob a postup evidencie upraví
spoločný prevádzkový poriadok,
b) právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c) právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo
d) iných právnych skutočností.
(11) Ak je podielový list v spoluvlastníctve viacerých majiteľov, nesmie byť
spoluvlastnícky podiel na podielovom liste pripadajúci na jedného spolumajiteľa menší ako
jeden podiel, ak štatút podielového fondu neurčí inak.
(12) Ak je klientom správcovskej spoločnosti obchodník s cennými papiermi
vykonávajúci obchody na účet svojich klientov, účet majiteľa obsahuje údaje podľa odseku 4
týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 21.

§ 40b
Spoločný prevádzkový poriadok

(1) Ak sa správcovská spoločnosť a depozitár rozhodli požiadať o predchádzajúci
súhlas na vedenie samostatnej evidencie podľa § 57 ods. 1 písm. g), sú povinní spolu so
žiadosťou o vydanie predchádzajúceho súhlasu predložiť Národnej banke Slovenska na
schválenie aj návrh spoločného prevádzkového poriadku.
(2) Spoločný prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej
evidencie.
(3) Spoločný prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a) pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta podielových listov, spôsob a postupy
vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku podielových listov, spôsob a postup
zmeny podoby podielových listov, spôsob a postup registrácie záložného práva
zriadeného k podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z registra
záložných práv k podielovým listom a registra zabezpečovacích prevodov k podielovým
listom,
b) pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov
vedených správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom,
c) spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaných podielových
listov,
d) spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať
s podielovým listom,
e) pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť
v súvislosti s vedením samostatnej evidencie poskytujú služby,
f) spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii,
g) spôsob a postup pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti
vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie.
(4) Spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o ich schválení,
najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o ich schválení.
Národná banka Slovenska spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny neschváli, ak je
v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.56c)
(5) Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie podľa odseku 4 do 30 dní odo
dňa, keď bol návrh spoločného prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, alebo
odo dňa doplnenia podania, spoločný prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za
schválené; na schvaľovanie návrhu spoločného prevádzkového poriadku predloženého spolu
so žiadosťou o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie
depozitárom a správcovskou spoločnosťou sa primerane vzťahujú ustanovenia § 57.
(6) Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní spoločný prevádzkový poriadok
vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti
a v sídle depozitára a na svojej internetovej stránke a uverejniť o tom oznam v dennej tlači
s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením na území Slovenskej republiky.
(7) Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť,
depozitára, majiteľov podielových listov, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu
podielnikov podľa § 40 ods. 7, pre osoby, ktorým depozitár a správcovská spoločnosť
poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, právnické osoby a fyzické
osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo
zabezpečovacieho prevodu a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra
záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích
prevodov k podielovým listom.

§ 40c

(1) Ak správcovská spoločnosť rozhodne o zmene podoby listinného podielového listu
na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť vedený v samostatnej evidencii, bez zbytočného
odkladu je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára
a všetkých podielnikov podielového fondu o prijatí takého rozhodnutia. Toto rozhodnutie
musí obsahovať dátum vykonania registrácie.
(2) Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bez zbytočného odkladu registráciu,
ktorej obsahom je zápis zaknihovaného podielového listu do samostatnej evidencie ku dňu
určenému v rozhodnutí podľa odseku 1. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú podielové
listy, pri ktorých nebola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 42. Lehota medzi zverejnením
rozhodnutia podľa odseku 1 a vykonaním registrácie podľa prvej vety nesmie byť kratšia ako
60 dní. Správcovská spoločnosť nie je oprávnená v tejto lehote účtovať podielnikovi poplatok
podľa § 42 ods. 2.
(3) Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielnika za
jeden alebo viac zaknihovaných podielových listov toho istého podielnika tak, že súčet počtu
podielov na listinnom podielovom liste je rovnaký ako počet podielov na zaknihovaných
podielových listoch.
(4) Dňom registrácie podľa odseku 2 listinný podielový list zaniká s výnimkou
listinných podielových listov, pri ktorých bola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 42
a ktoré neboli vyplatené.
(5) Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným
podielovým listom, ktorých podoba sa mení na zaknihované podielové listy, sa registráciou
podľa odseku 2 nemenia. Centrálny depozitár je povinný ku dňu registrácie podľa odseku 2
odovzdať evidenciu registra záložných práv a zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa
menených listinných podielových listov depozitárovi príslušného podielového fondu. Za
činnosti spojené s odovzdaním tejto evidencie patrí centrálnemu depozitárovi úhrada
nákladov. Dňom odovzdania údajov zaniká právo osôb oprávnených zo záložných práv
a zabezpečovacích prevodov požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie služieb
spojených s odovzdanou časťou údajov. Depozitár je povinný informovať záložcu
a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo
registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
(6) Ustanovenia osobitného zákona56d) o zmene podoby cenných papierov sa pri
zmene podoby listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list, ktorý má byť
vedený v samostatnej evidencii, nepoužijú.

§ 41

Vydávanie podielového listu
(1) Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu
podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej
hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu (ďalej len
"aktuálna cena") k rozhodujúcemu dňu určenému správcovskou spoločnosťou v štatúte.
Rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu nemôže byť určený na deň, ktorý nasleduje po
treťom pracovnom dni od doručenia úplnej žiadosti o vydanie podielového listu správcovskej
spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže najdlhšie tri mesiace odo dňa začatia vydávania
podielových listov určovať aktuálnu cenu ako súčin počtu podielov vyznačených na
podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu.
(2) Počiatočná hodnota podielu je hodnota prvého podielu určená štatútom. v jednom
otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou
hodnotou podielu.
(3) Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením jeho aktuálnej ceny na
účet otvoreného podielového fondu; tým nie je dotknutá možnosť vydania podielových listov
ako spôsobu vyplatenia výnosov podielnikom, ak je to v súlade so štatútom. Správcovská
spoločnosť je oprávnená určiť investorovi, ktorý podal žiadosť o vydanie podielového listu,
lehotu, do ktorej je povinný uhradiť aktuálnu cenu na účet otvoreného podielového fondu,
a lehotu, do ktorej je povinný uhradiť poplatok podľa odseku 5. Tieto lehoty nesmú byť
kratšie ako tri pracovné dni od rozhodujúceho dňa podľa odseku 1. Ak správcovská
spoločnosť vydala podielové listy bez zaplatenia aktuálnej ceny alebo aktuálna cena bola len
čiastočne zaplatená, je správcovská spoločnosť povinná doplniť chýbajúcu sumu do majetku
v otvorenom podielovom fonde z vlastného majetku.
(4) Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov, ktorý je znížený o
počet vyplatených podielov.
(5) Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo
výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1 alebo investovanej sumy. Tento poplatok je
príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny a poplatku je predajnou cenou
podielového listu.
(6) Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením
na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond.
(7) Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku
v otvorenom podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu cenu aktualizuje správcovská
spoločnosť spôsobom a v lehotách určených štatútom, najmenej však v lehotách podľa § 95.
(8) Počiatočná hodnota podielu v podielovom fonde a aktuálna cena podielového listu
podielového fondu sa vypočítava s presnosťou na štyri desatinné miesta pri jej vyjadrení v
slovenskej mene a s presnosťou na šesť desatinných miest pri jej vyjadrení v eurách. Celkové
konečné sumy predajnej ceny podielových listov a celkové konečné sumy nákupnej ceny
podielových listov, ktoré sú uhrádzané vo forme peňažného plnenia, sa zaokrúhľujú podľa
pravidiel upravených štatútom podielového fondu, ak tento zákon alebo osobitný predpis
neustanovuje inak; pri prechode zo slovenskej meny na eurá sa uhrádzané peňažné plnenia
prepočítavajú a zaokrúhľujú zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších
pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.56e)
(9) Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v
podielovom fonde, aktuálna cena, predajná cena a nákupná cena podielového listu
podielového fondu môžu byť vyjadrené okrem eura aj v inej mene.
(10) Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o
neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej
činnosti.28b)
(11) Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného
cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa zaknihovaných cenných
papierov58) (ďalej len „účet majiteľa“) alebo na účet majiteľa zaknihovaných podielových
listov pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára.

§ 42

Vyplatenie podielového listu
(1) Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je
povinná bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový
list s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde za aktuálnu cenu
v deň doručenia úplnej žiadosti o vyplatenie.
(2) Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo
výške 5% z aktuálnej ceny podľa odseku 1, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny; poplatok
od podielnika sa nesmie požadovať, ak by jeho súčet s poplatkom vyúčtovaným tomuto
podielnikovi podľa § 41 ods. 5 prekročil 5% z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho
vyplatenia. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Rozdiel aktuálnej ceny
a poplatku je nákupnou cenou podielového listu.
(3) Vyplatením sumy podľa odseku 1 podielový list zaniká.

§ 43

Pozastavenie vyplácania podielových listov
(1) Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však
na tri mesiace, pozastaviť vyplácanie podielových listov, a to len ak je to v záujme
podielnikov. O pozastavení vyplácania podielových listov rozhoduje predstavenstvo
správcovskej spoločnosti, ktoré je povinné o svojom rozhodnutí vypracovať záznam.
v zázname sa uvedie dátum a čas rozhodnutia, dôvody a presné určenie doby pozastavenia.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú
banku Slovenska o rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov a doručiť
Národnej banke Slovenska záznam podľa odseku 1 a zápisnicu z rokovania predstavenstva
správcovskej spoločnosti. O rozhodnutí o pozastavení vyplácania podielových listov je
správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu informovať aj príslušný orgán
dohľadu členského štátu, v ktorom správcovská spoločnosť predáva podielové listy.
(3) Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami
podielnikov, Národná banka Slovenska rozhodnutie správcovskej spoločnosti podľa odseku 1
zruší. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný
účinok.
(4) Národná banka Slovenska môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie
vyplácania podielových listov podľa odseku 1, ak je to v záujme podielnikov alebo vo
verejnom záujme. Správcovská spoločnosť je povinná tejto žiadosti Národnej banky
Slovenska bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(5) Od začiatku doby pozastavenia vyplácania podielových listov na základe
rozhodnutia podľa odseku 1 nesmie správcovská spoločnosť vyplácať ani vydávať podielové
listy otvoreného podielového fondu, na ktorý sa toto rozhodnutie vzťahuje. Zákaz sa vzťahuje
aj na vyplatenie a vydanie podielových listov, o ktorých vyplatenie alebo vydanie bolo
požiadané, do doby pozastavenia vyplácania podielových listov, pri ktorých ešte nedošlo k
ich vyplateniu alebo nebol podaný pokyn na pripísanie podielových listov na účet majiteľa.
(6) Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov
podľa odseku 1 povinná najmenej raz za sedem kalendárnych dní informovať Národnú banku
Slovenska o opatreniach prijatých na obnovenie vyplácania podielových listov.
(7) Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov
podľa odseku 1 povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej
burzové správy údaje podľa § 95 ods. 1 písm. a).
(8) Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte informovať
podielnikov o dôvodoch a dobe pozastavenia vyplácania podielových listov a o obnovení
vyplácania podielových listov.
(9) Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť
vydá alebo vyplatí podielové listy, ktorých vydávanie alebo vyplácanie bolo pozastavené, za
aktuálnu cenu ku dňu obnovenia vyplácania podielových listov.
(10) Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania
podielových listov; to neplatí, ak správcovská spoločnosť bola v omeškaní už v čase
pozastavenia vyplácania podielových listov alebo ak Národná banka Slovenska zrušila podľa
odseku 3 rozhodnutie správcovskej spoločnosti. v takom prípade uhrádza úrok z omeškania
správcovská spoločnosť z vlastného majetku.
(11) Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže
správcovská spoločnosť použiť na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peňažné
prostriedky. Správcovská spoločnosť si za takéto poskytnutie vlastných prostriedkov nesmie
účtovať žiadne úroky alebo poplatky z majetku v otvorenom podielovom fonde.
§ 44
(1) Majetok v otvorenom podielovom fonde možno investovať len do
a) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom
komisiou podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho investičné služby,
b) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie
na inom regulovanom trhu ako podľa písmena a) v Slovenskej republike alebo
v členskom štáte, na ktorom sa pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a ktorého
činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu
členského štátu,
c) prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie
na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom
regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov
alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti
a jeho činnosť je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; to
platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte schválenom Národnou bankou Slovenska
spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
d) prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1. emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných
papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmen a) a b) alebo žiadosť o
prijatie na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov
podľa písmena c); to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu
s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2. je zo všetkých okolností zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od
dátumu vydania emisie,
e) podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych
fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak
1. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, investuje do
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na princípe obmedzenia
a rozloženia rizika a má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom
má sídlo, a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s dohľadom vykonávaným
Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a ak je
zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2. úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu
kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom
podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov
a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov
a nástrojov peňažného trhu sú v súlade s právnym predpisom Európskej únie
upravujúcim kolektívne investovanie a v prípade zahraničného podielového fondu sa o
jeho majetku účtuje oddelene,
3. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy
a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov
a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
4. najviac 10% hodnoty majetku v tomto inom otvorenom podielovom fonde, v tomto
európskom fonde alebo v tomto inom otvorenom zahraničnom subjekte kolektívneho
investovania možno podľa ich štatútu alebo obdobného dokumentu celkovo investovať
do podielových listov alebo cenných papierov iných otvorených podielových fondov,
iných európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania
spĺňajúcich podmienky podľa bodov 1 až 3,
f) vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo
s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky
alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak
tento nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré
Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného
predpisu59) alebo s pravidlami obozretnosti podnikania bánk členského štátu,
g) finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na
vyrovnanie v hotovosti a ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
uvedenom v písmenách a), b) alebo v písmene c), a finančných derivátov neprijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ak
1. podkladovým nástrojom týchto derivátov neprijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové
miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok
v podielovom fonde v súlade s investičnou stratégiou uvedenou v štatúte,
2. druhá zmluvná strana (ďalej len "protistrana") je finančná inštitúcia, ktorá podlieha
dohľadu; v štatúte musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcii, ktoré môžu byť
protistranou pri obchodoch s derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom
trhu,
3. tieto deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sú denne oceňované
s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom a možno ich
kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť za ich trhovú cenu z iniciatívy
správcovskej spoločnosti,
h) nástrojov peňažného trhu, iných, ako sú uvedené v písmenách a) až c), ak ich vydanie
alebo ich emitent podlieha dohľadu na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
1. vydané alebo garantované
1.a. Slovenskou republikou,
1.b. orgánmi územnej samosprávy,
1.c. Národnou bankou Slovenska,
1.d. členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi alebo
orgánmi miestnej správy,
1.e. centrálnou bankou členského štátu,
1.f. Európskou centrálnou bankou,
1.g. Európskou úniou,
1.h. Európskou investičnou bankou,
1.i. nečlenským štátom, v prípade štátu, ktorý je federáciou, aj subjektmi
tvoriacimi federáciu,
1.j. verejnou medzinárodnou organizáciou, v ktorej je členom aspoň jeden členský
štát (ďalej len "medzinárodná organizácia"),
1.k. osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania
vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom
dohľadu členského štátu, alebo
1.l. osobou, ktorá podlieha a vyhovuje pravidlám obozretného podnikania,
najmenej však v rozsahu pravidiel obozretného podnikania zabezpečených
právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
2. vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu podľa písmen a), b) alebo písmena c), alebo
3. vydané inými právnickými osobami, ak kategórie týchto právnických osôb sú uvedené
v štatúte, ak investície do takých nástrojov peňažného trhu podliehajú ochrane
investorov rovnocennej s ochranou pri nástrojoch peňažného trhu podľa bodov 1 až 3
a ak emitentom je právnická osoba, ktorej základné imanie spolu s rezervami je
najmenej 10 000 000 EUR, uverejňuje svoju účtovnú závierku podľa osobitného
zákona, je súčasťou skupiny obchodných spoločností, z ktorých aspoň jedna je
emitentom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy
cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a je určená na
financovanie tejto skupiny alebo na financovanie prostredníctvom nástrojov
sekuritizácie s využitím bankových úverov,
i) iných prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú uvedené
v písmenách a) až h), najviac však do výšky 10% hodnoty majetku v otvorenom
podielovom fonde.
(2) v majetku v otvorenom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový
likvidný majetok, ktorým sa rozumejú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch
a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa odseku 1, ktorých celková
hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenou investičnou stratégiou podielového
fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už
uzavretých obchodov s majetkom v otvorenom podielovom fonde. Hodnota doplnkového
likvidného majetku v otvorenom podielovom fonde môže prekročiť 50% hodnoty majetku
v otvorenom podielovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo
v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplatenie podielových listov. Správcovská
spoločnosť je povinná takéto prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť
Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, ako toto prekročenie nastalo.
(3) v majetku v otvorenom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to
ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond

§ 45

(1) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných
rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5% hodnoty majetku v otvorenom podielovom
fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako
20% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3) Majetková angažovanosť voči protistrane pri obchodoch s finančnými derivátmi
neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie prekročiť
a) 10% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca
podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. f),
b) 5% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako
banka podľa písmena a).
(4) Národná banka Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limit podľa odseku 1 až
na 10%, pričom však celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné
cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5% hodnoty majetku v otvorenom
podielovom fonde, nesmie prekročiť 40% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(5) Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu
vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a majetkovej angažovanosti voči tej istej
osobe pri obchodoch s finančnými derivátmi nesmie prekročiť 20% majetku v otvorenom
podielovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných
alebo zaručených jedným členským štátom, jedným orgánom územnej samosprávy členského
štátu, jedným nečlenským štátom alebo jednou medzinárodnou organizáciou nesmie tvoriť
viac ako 35% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(7) Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou
v členskom štáte, ktorá podlieha dohľadu chrániacemu záujmy majiteľov dlhopisov, nesmie
tvoriť viac ako 25% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Peňažné prostriedky
získané emisiou dlhopisov musia byť investované do takých aktív, ktoré do splatnosti
dlhopisov kryjú záväzky emitenta spojené s emisiou týchto dlhopisov a ktoré môžu byť
v prípade platobnej neschopnosti emitenta prednostne použité na vyplatenie menovitej
hodnoty dlhopisov a výnosu z dlhopisov. Súčet hodnoty dlhopisov nadobudnutých do
majetku v otvorenom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80% hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde.
(8) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených
v odsekoch 6 a 7 sa nezahŕňa do limitu 40% ustanoveného v odseku 4.
(9) Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou,
majetkovej angažovanosti pri obchodoch s derivátmi voči tej istej osobe a vkladov v tej istej
banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa týka táto majetková
angažovanosť, nesmie prekročiť 35% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, aj
keď sú tieto investície vykonávané v súlade s odsekmi 1 až 7.
(10) Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do
skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného zákona
alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov, považujú za jednu osobu. Národná banka
Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limit 10% podľa odseku 4 až na 20% v prípade
skupiny podľa prvej vety kontrolovanej finančnou inštitúciou.
(11) Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa
pokladajú hypotekárne záložné listy60) a komunálne dlhopisy (komunálne obligácie) vydané
bankou, ktorá z peňažných prostriedkov získaných ich predajom poskytne komunálny úver
obci alebo vyššiemu územnému celku, a ak sú tieto komunálne dlhopisy zaručené podľa
podmienok ustanovených osobitným zákonom.61) Pri dlhopisoch podľa odseku 7 vydaných
v členskom štáte je správcovská spoločnosť povinná zohľadniť obdobný zoznam dlhopisov
vypracovaný podľa práva tohto členského štátu, ak taký zoznam existuje.

§ 46

(1) Hodnota akcií a dlhopisov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20%
hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak podľa štatútu je investičnou stratégiou
otvoreného podielového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových
cenných papierov.
(2) Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak
a) je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b) s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c) je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré
tvoria index.
(3) Národná banka Slovenska môže schválením štatútu zvýšiť limit 20% podľa odseku
1 až na 35%, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom
prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhopismi podľa odseku 1. Takéto zvýšenie limitu je
možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.

§ 47

(1) Národná banka Slovenska môže schválením štatútu určiť, že až 100% hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných
papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským
štátom, orgánom územnej samosprávy členského štátu, nečlenským štátom alebo
medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli štatút, len ak je zaručená
rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri otvorených podielových fondoch, ktoré
dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 45. Majetok v otvorenom
podielovom fonde musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov podľa
prvej vety a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30% hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2) Štatút otvoreného podielového fondu podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie
členských štátov, orgánov územnej samosprávy členských štátov, nečlenských štátov alebo
medzinárodných organizácii, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov
peňažného trhu, alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov, alebo nástrojov
peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35% hodnoty majetku v otvorenom
podielovom fonde.
(3) Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a oznámenie, inzerát, plagát
a ďalšie dokumenty obsahujúce propagáciu podielového fondu (ďalej len "reklamné
dokumenty") otvoreného podielového fondu podľa odseku 1 musia obsahovať zrozumiteľnú
informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a údaje podľa odseku 2.

§ 48

(1) Hodnota podielových listov iného otvoreného podielového fondu a cenných

papierov otvoreného zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 44 ods. 1
písm. e) nesmie tvoriť viac ako 20% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2) Celková hodnota podielových listov iných otvorených podielových fondov
a cenných papierov otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania
nespĺňajúcich požiadavky právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne
investovanie nesmie tvoriť viac ako 30% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
(3) Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v otvorenom podielovom fonde
do cenných papierov a podielových listov podľa § 44 ods. 1 písm. e) nesmie platiť z majetku
v otvorenom podielovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené
s vydaním alebo vyplatením podielových listov iných otvorených podielových fondov alebo
cenných papierov otvorených zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
a) ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti zverené podľa § 25,
b) ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti zverené podľa § 25 iná správcovská
spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, s ktorou táto správcovská
spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.

§ 49

(1) Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v otvorenom podielovom
fonde používať postupy riadenia rizík umožňujúce priebežné sledovanie miery pozičného
rizika a jeho vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v otvorenom
podielovom fonde a používať postupy na presné a objektívne ohodnotenie finančných
derivátov. Celkové riziko spojené s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde
nesmie prekročiť 200 % čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde; pri prijatí
peňažných pôžičiek a úverov podľa § 54 sa tento limit zvyšuje na 210 % čistej hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za šesť mesiacov predložiť
Národnej banke Slovenska písomnú správu o druhoch finančných derivátov, do ktorých
investovala majetok pri spravovaní majetku v otvorených podielových fondoch, o rizikách
spojených s týmito finančnými derivátmi a ich podkladovými nástrojmi, kvantitatívne
obmedzenia a metódy, ktoré sa používali na hodnotenie rizík spojených s obchodmi
s finančnými derivátmi, a to za každý spravovaný otvorený podielový fond.
(3) Ak je to uvedené v štatúte, možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku
v otvorenom podielovom fonde používať techniky a nástroje vzťahujúce sa na prevoditeľné
cenné papiere a nástroje peňažného trhu, a to len na účel efektívneho riadenia investícií
majetku v otvorenom podielovom fonde a za podmienok a limitov uvedených v štatúte. Ak
využívanie týchto techník a nástrojov zahŕňa využívanie derivátov, tieto limity musia byť
v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(4) Techniky a nástroje podľa odseku 3 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa
nezmenil spôsob investovania majetku v otvorenom podielovom fonde a jeho investičná
stratégia určená štatútom.
(5) Celková majetková angažovanosť týkajúca sa finančných derivátov nesmie
prekročiť čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde. Pri výpočte majetkovej
angažovanosti sa zohľadňuje súčasná hodnota podkladových nástrojov, riziko obchodného
partnera, predpokladané budúce pohyby finančného trhu a zostávajúca doba do uzavretia
pozícií vo finančných derivátoch.
(6) Investície do finančných derivátov môžu tvoriť časť investičnej stratégie
správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde. Pri investovaní do
finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 45 zaratávajú aj hodnoty
podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre finančné deriváty, ktorých
podkladovým nástrojom sú finančné indexy, spĺňajúce podmienky podľa § 46 ods. 2.
(7) Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento
derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.
(8) Národná banka Slovenska je oprávnená určiť správcovskej spoločnosti podmienky
použitia vlastných modelov pre sledovanie miery pozičného rizika podľa odseku 1, na
výpočet majetkovej angažovanosti podľa odseku 5 a na výpočet majetkovej angažovanosti
voči protistrane podľa § 45 a podmieniť ich použitie predchádzajúcim súhlasom Národnej
banky Slovenska.
(9) Ak v majetku v otvorenom podielovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje
dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu alebo protistrana má právo žiadať
dodanie tohto podkladového nástroja, správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť
v majetku v podielovom fonde krytie, ktorým sa rozumie dostatočný počet podkladových
finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných
likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného
nástroja a je zabezpečené, že takúto kúpu bude možné vykonať k požadovanému dátumu
dodania podkladového nástroja.
(10) Správcovská spoločnosť pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde
nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 9
vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v otvorenom
podielovom fonde v súlade s investičnou stratégiou príslušného otvoreného podielového
fondu.

§ 50

(1) Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v otvorených podielových fondoch,
ktoré spravuje, alebo do svojho majetku, pokiaľ vystupuje v spojení s akýmikoľvek
podielovými fondmi, ktoré spravuje, nadobudnúť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt
akcií s hlasovacím právom vydaných jedným emitentom.
(2) Správcovská spoločnosť, vystupujúca v spojení s otvorenými podielovými fondmi, ktoré
spravuje, nesmie nadobúdať do majetku podielových fondov žiadne akcie s hlasovacím
právom, ktoré by jej umožňovali vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta so
sídlom na území Slovenskej republiky alebo v nečlenskom štáte; na výpočet podielu na
hlasovacích právach emitentov sa použije postup podľa osobitného zákona. Správcovská
spoločnosť je povinná dodržiavať obmedzenia na získavanie významného vplyvu na riadení
emitenta so sídlom v členskom štáte ustanovené právnymi predpismi tohto členského štátu,
pričom sa zoberie do úvahy aj majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje.
(3) v majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie byť viac ako
a) 10% súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným
emitentom,
b) 10% súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
c) 25% súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu, 25%
súčtu menovitých hodnôt cenných papierov zahraničného otvoreného subjektu
kolektívneho investovania alebo 25% počtu cenných papierov zahraničného otvoreného
subjektu kolektívneho investovania, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote,
d) 10% súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom
alebo 10% celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom, ak
nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
(4) Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí
týchto cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú
hodnotu alebo celkový počet cenných papierov potrebných na výpočet príslušných limitov
podľa odseku 3. Správcovská spoločnosť je v takom prípade povinná dodržať limity podľa
odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou
a bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení príslušných
limitov. Na postup Národnej banky Slovenska a správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 51.
(5) Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na
a) prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené
Slovenskou republikou, členským štátom, orgánom územnej samosprávy Slovenskej
republiky alebo členského štátu,
b) prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené
nečlenským štátom,
c) prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou
organizáciou,
d) podiely na majetku spoločnosti založenej v nečlenskom štáte, ktorá investuje svoje aktíva
do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte, ak je držanie takého podielu
podľa právneho poriadku tohto štátu jediným spôsobom, ako možno investovať majetok
v otvorenom podielovom fonde do cenných papierov emitentov so sídlom v tomto štáte,
to platí, len ak spoločnosť založená v nečlenskom štáte dodržiava limity podľa § 45, 48
a podľa odsekov 2 a 3 a ak sa pri ich prekročení primerane uplatňujú pravidlá podľa § 51.
(6) Na účely tohto odseku a ustanovenia § 16 ods. 1 a 4 sa vystupovaním v spojení
s akýmikoľvek podielovými fondmi, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, rozumie
investovanie vlastného majetku správcovskej spoločnosti do cenných papierov emitenta,
ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku ktoréhokoľvek ňou spravovaných
podielových fondov alebo sa plánujú nadobudnúť do majetku ktoréhokoľvek ňou
spravovaných podielových fondov.

§ 51

(1) Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 44 až 50 len
pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúcich z prevoditeľných cenných
papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v otvorenom
podielovom fonde.
(2) Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom podielovom fonde podľa § 44 až 50
sa nepoužijú na obdobie prvých šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
(3) Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 44 až 50 v dôsledku
príčin, ktoré nemôže správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia
predkupných práv podľa odseku 1, správcovská spoločnosť musí bez zbytočného odkladu
oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného odkladu vykonať
opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 44 až 50 s prihliadnutím na
záujmy podielnikov; tým nie je dotknutá povinnosť správcovskej spoločnosti postupovať
podľa prvej vety pri vedomom porušení obmedzení uvedených v § 44 až 50 alebo v dôsledku
zanedbania odbornej starostlivosti. Predaje majetku na účel zosúladenia skladby majetku
v otvorenom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 44 až 50 musia mať
prednosť pred ostatnými predajmi. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety
nezaniká udelením sankcie podľa § 106.
(4) Národná banka Slovenska môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na
zosúladenie skladby majetku v otvorenom podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa
§ 44 až 50; tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska udeliť správcovskej
spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 44 až 50. Lehotu určenú podľa prvej vety môže
Národná banka Slovenska predĺžiť len na žiadosť správcovskej spoločnosti podanej najneskôr
v posledný deň lehoty na zosúladenie skladby majetku a ak je to odôvodnené záujmom
ochrany podielnikov.

§ 52

(1) Majetok v otvorenom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie
pôžičiek, darov, úverov ani na akékoľvek zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo
právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 44 a 49.
(2) Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom
fonde prevoditeľné cenné papiere, podielové listy a cenné papiere podľa § 44 ods. 1 písm. e),
finančné deriváty podľa § 44 ods. 1 písm. g) a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1
písm. b) a h), aj keď neboli úplne splatené.

§ 53

Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde
uskutočňovať nekryté predaje, ktorými sa rozumie predaj prevoditeľných cenných papierov,
podielových listov a cenných papierov podľa § 44 ods. 1 písm. e), finančných derivátov podľa
§ 44 ods. 1 písm. g) a nástrojov peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. b) a h), ktoré nie sú
v majetku v otvorenom podielovom fonde.

§ 54

(1) Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde
možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to umožňuje štatút
otvoreného podielového fondu, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať
úver alebo pôžičku.
(2) Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie
presiahnuť 10% hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.
§ 55
(1) Práva k cenným papierom v majetku v otvorenom podielovom fonde vykonáva
správcovská spoločnosť v súlade so štatútom a len v záujme podielnikov.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná každoročne vyplácať podielnikom výnosy z
majetku v podielovom fonde vo výške výnosov z cenných papierov, nástrojov peňažného trhu
a vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok. Táto
povinnosť sa pokladá za splnenú aj vydaním podielových listov podielnikovi v hodnote
zodpovedajúcej týmto výnosom alebo zahrnutím do aktuálnej ceny už vydaných podielových
listov, ak je takáto možnosť uvedená v štatúte. Národná banka Slovenska môže schválením
štatútu určiť inú lehotu vyplácania výnosov podľa prvej vety.

§ 56

(1) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú
banku Slovenska, ak aktuálna cena podielu otvoreného podielového fondu klesla o jednu
tretinu oproti priemernej hodnote aktuálnych cien za posledných šesť po sebe nasledujúcich
mesiacov alebo o 50% z počiatočnej hodnoty podielu.
(2) Ak klesne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pod minimálnu
čistú hodnotu majetku podľa § 38, správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bez
zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o tejto skutočnosti a o opatreniach
prijatých na nápravu. Ak do troch mesiacov po vzniku tejto skutočnosti nedosiahne čistá
hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde hodnotu uvedenú v § 38 ods. 1, Národná
banka Slovenska odoberie správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného
podielového fondu. Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bez zbytočného odkladu
informovať Národnú banku Slovenska o opätovnom dosiahnutí minimálnej čistej hodnoty
majetku v otvorenom podielovom fonde. Ak v priebehu 12 mesiacov od opätovného
dosiahnutia minimálnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde táto opätovne
poklesne pod hodnotu uvedenú v § 38 ods. 1, Národná banka Slovenska odoberie
správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.

§ 57

Predchádzajúci súhlas
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na
inú správcovskú spoločnosť,
b) zmenu depozitára otvoreného podielového fondu,
c) zmenu štatútu otvoreného podielového fondu,
d) zlúčenie otvorených podielových fondov,
e) vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,
f) nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od
akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond alebo na
predaj cenných papierov z majetku otvoreného podielového fondu akcionárom
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond, s výnimkou
nadobudnutia cenných papierov, pri ktorých akcionár správcovskej spoločnosti poskytuje
investičné služby upisovanie alebo umiestňovanie finančných nástrojov62a) a s výnimkou
anonymných obchodov,
g) vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správcovskou spoločnosťou.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) podľa odseku 1 písm. a) sa na správcovskú spoločnosť, na ktorú sa má previesť správa,
rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) a e) a musí sa preukázať, že
prevodom správy otvoreného podielového fondu nie sú ohrozené záujmy podielnikov;
prevod správy zahraničného podielového fondu na správcovskú spoločnosť nemôže
Národná banka Slovenska schváliť, ak je to v rozpore s právnymi predpismi štátu, kde
bolo udelené povolenie na vytvorenie zahraničného podielového fondu, alebo ak s tým
nesúhlasí príslušný orgán dohľadu tohto štátu, alebo ak nie je zabezpečené vyplácanie
podielových listov pre podielnikov v zahraničí a poskytovanie informácií podielnikom
v podielovom fonde pre nich v zrozumiteľnom jazyku, alebo ak sa má previesť správa
otvoreného podielového fondu, ktorého zaknihované podielové listy sú vedené
v samostatnej evidencii, správcovská spoločnosť, na ktorú sa prevádza správa, vedie
samostatnú evidenciu,
b) podľa odseku 1 písm. b) sa na depozitára rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2
písm. b) a f),
c) podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. c),
d) podľa odseku 1 písm. d) sa na otvorený podielový fond, do ktorého sa otvorené podielové
fondy zlučujú, rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2; otvorené podielové
fondy, ktorých sa zlúčenie týka, musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom
a ich zlúčením nesmú byť ohrozené záujmy podielnikov,
e) podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázaná schopnosť správcovskej spoločnosti
zabezpečiť vykonanie činností súvisiace so zrušením otvoreného podielového fondu,
f) podľa odseku 1 písm. f) musí byť splnená podmienka podľa § 20 ods. 3 písm. f) a musí sa
preukázať, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde
alebo predaj cenných papierov z majetku v otvorenom podielovom fonde je v záujme
podielnikov,
g) podľa odseku 1 písm. g) musia byť preukázané vecné, personálne a organizačné
predpoklady depozitára a správcovskej spoločnosti na vedenie samostatnej evidencie
a ich technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností a musí byť
splnená podmienka, že podielové listy, ktoré majú byť vedené v samostatnej evidencii,
nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu
podávajú:
a) podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond,
nútený správca alebo zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca zahraničný
podielový fond, a to spoločne so správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa má previesť
správa,
b) podľa odseku 1 písm. b) až e) správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový
fond,
c) podľa odseku 1 písm. f) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti,
d) podľa odseku 1 písm. g) depozitár a správcovská spoločnosť spravujúca otvorený
podielový fond, ktorého podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii.
(4) O žiadosti podľa odseku 1 písm. f) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do
15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(5) Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok
uvedených v odseku 2.
(6) Rozhodnutie podľa odseku 1 písm. a) musí obsahovať najmä
a) obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa otvoreného
podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu, jej sídlo, identifikačné číslo
a rok vzniku,
b) názov otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu,
c) schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového
fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e) deň prevodu správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu
na inú správcovskú spoločnosť.
(7) Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu prechádza na správcovskú
spoločnosť, na ktorú bola prevedená správa otvoreného podielového fondu dňom uvedeným
v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Uskutočnením
prevodu správy zahraničného podielového fondu na správcovskú spoločnosť sa tento
zahraničný podielový fond pokladá za otvorený podielový fond vytvorený podľa tohto
zákona. Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 uverejniť toto rozhodnutie spolu so štatútom, a to
spôsobom, ktorý určuje štatút tohto otvoreného podielového fondu na podávanie správ
podielnikom.
(8) Ak otvorený podielový fond, ktorého správa bola prevedená na základe
predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), má iného depozitára ako podielové fondy
spravované správcovskou spoločnosťou, ktorej bol udelený predchádzajúci súhlas podľa
odseku 1 písm. a), je správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu vykonať
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie splnenia podmienky podľa § 81 ods. 4.
(9) Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zlúčenie otvorených podielových fondov, musí
obsahovať
a) obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorené podielové fondy, jej
sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku správcovskej spoločnosti,
b) názvy zlučovaných otvorených podielových fondov a názov otvoreného podielového
fondu, s ktorým sa zlúčia,
c) schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu, s ktorým sa otvorené podielové
fondy zlučujú,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e) deň zlúčenia otvorených podielových fondov.
(10) Rozhodnutie podľa odseku 1 písm. g) obsahuje najmä
a) obchodné meno správcovskej spoločnosti spravujúcej otvorený podielový fond, ktorého
podielové listy majú byť vedené v samostatnej evidencii,
b) názov otvoreného podielového fondu, ktorého podielové listy majú byť vedené
v samostatnej evidencii,
c) schválenie spoločného prevádzkového poriadku,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(11) v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b), c), f)
a g) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas,
ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť
kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak
Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
(12) Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej
spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala
predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke
Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo
zápisnice zo zasadnutia orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku
ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice
alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská
spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o
vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

§ 58

Zlúčenie otvorených podielových fondov
(1) Zlúčenie otvorených podielových fondov je proces spojenia majetku v otvorených
podielových fondoch, pri ktorom sa majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré sa
zlučujú, stane majetkom v otvorenom podielovom fonde, do ktorého sa otvorené podielové
fondy zlúčili. Podielnici zlúčením zaniknutých otvorených podielových fondov sa stávajú
podielnikmi otvoreného podielového fondu, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili.
(2) Zlúčiť sa môžu len otvorené podielové fondy, ktoré spravuje tá istá správcovská
spoločnosť, a len do otvoreného podielového fondu podľa tohto zákona.
(3) Dňom uvedeným v rozhodnutí podľa § 57 ods. 9 zanikne povolenie na vytvorenie
otvoreného podielového fondu, ktorý zlúčením zanikne. K tomuto dňu sa podielnici
zaniknutého otvoreného podielového fondu stávajú podielnikmi otvoreného podielového
fondu, s ktorým sa zlúčili.
(4) Správcovská spoločnosť je povinná informovať podielnikov o zámere zlúčiť
otvorené podielové fondy pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1
písm. d) a do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 57 ods. 1 písm. d) zverejniť toto
rozhodnutie, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt otvoreného podielového
fondu, s ktorým sa zlúčili zanikajúce otvorené podielové fondy, a v súlade s postupom
určeným v štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami štatútu a predajného prospektu
informovať podielnikov.
(5) Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca odo dňa zlúčenia
otvorených podielových fondov vymeniť podielnikom zaniknutých otvorených podielových
fondov ich podielové listy za podielové listy otvoreného podielového fondu, do ktorého sa
zaniknuté otvorené podielové fondy zlúčili. Podielnici zaniknutých otvorených podielových
fondov majú právo na podielové listy otvoreného podielového fondu, do ktorého sa zlúčili
tieto otvorené podielové fondy, v hodnote zodpovedajúcej ich podielu na čistej hodnote
majetku v zaniknutých otvorených podielových fondoch ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o
predchádzajúcom súhlase podľa § 57 ods. 1 písm. d). Odo dňa informovania podielnikov o
zámere zlúčiť otvorené podielové fondy správcovská spoločnosť nesmie požadovať poplatok
podľa § 42 ods. 2 až do dňa uvedeného v rozhodnutí podľa § 57 ods. 9 písm. e).

§ 59

Zrušenie otvoreného podielového fondu
(1) K zrušeniu otvoreného podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia
Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového
fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 57 ods. 1
písm. e) alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo vrátane
zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený.
(2) Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie otvoreného podielového fondu.
(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vytvorenie
otvoreného podielového fondu, rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase Národnej banky
Slovenska podľa § 57 ods. 1 písm. e) alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného
podielového fondu zaniklo, je správcovská spoločnosť povinná okamžite skončiť vydávanie
podielových listov, vyplácanie podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom
v otvorenom podielovom fonde postupom podľa odseku 4. Národná banka Slovenska môže
v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná
správcovská spoločnosť.
(4) Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich
mesiacov od vzniku skutočností podľa odseku 3 povinná
a) vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,
b) predať majetok v otvorenom podielovom fonde,
c) zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde,
d) vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde,
e) vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.
(5) Národná banka Slovenska môže na žiadosť predĺžiť lehotu podľa odseku 4 najviac
o dvanásť mesiacov, len ak je to odôvodnené záujmom ochrany podielnikov pred vznikom
straty z predaja majetku v otvorenom podielovom fonde v časovej tiesni.
(6) Na predaj majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje
povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.
(7) Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná
informovať Národnú banku Slovenska najmenej raz za kalendárny mesiac o postupe podľa
odseku 4.
Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho
priestoru

§ 60

(1) Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla verejne ponúkať podielové listy ňou
spravovaného otvoreného podielového fondu na území iného členského štátu, je povinná pred
začatím tejto činnosti písomne oznámiť svoj zámer príslušnému orgánu hostiteľského
členského štátu. Súčasne s oznámením podľa prvej vety je táto správcovská spoločnosť
povinná predložiť príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu osvedčenie vydané
Národnou bankou Slovenska o tom, že správcovská spoločnosť a ňou spravovaný podielový
fond spĺňajú požiadavky právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne
investovanie, ďalšie údaje a doklady vyžadované právnym predpisom hostiteľského
členského štátu. Osvedčenie vydá Národná banka Slovenska na žiadosť správcovskej
spoločnosti.
(2) Správcovská spoločnosť môže začať verejne ponúkať podielové listy ňou
spravovaného podielového fondu podľa odseku 1 na území hostiteľského členského štátu, ak
príslušný orgán hostiteľského členského štátu do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia
a dokladov podľa odseku 1 nerozhodne, že plánované spôsoby verejnej ponuky podielových
listov a opatrenia na zabezpečenie práv podielnikov v príslušnom členskom štáte
nezodpovedajú požiadavkám právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne
investovanie alebo nie sú v súlade so zákonmi alebo s inými právnymi predpismi platnými
v hostiteľskom členskom štáte.
(3) Správcovská spoločnosť, ktorá verejne ponúka podielové listy ňou spravovaného
podielového fondu podľa odseku 1 na území hostiteľského členského štátu, je povinná
a) v súlade so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v hostiteľskom členskom štáte a opatreniami vydanými príslušným orgánom
hostiteľského členského štátu prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečila
podielnikom v hostiteľskom členskom štáte možnosť vyplácania podielových listov
a výnosov na území hostiteľského členského štátu a aby podielnici mali prístup k
informáciám, ktoré je správcovská spoločnosť povinná poskytovať,
b) uverejňovať a distribuovať v hostiteľskom členskom štáte dokumenty a informácie, ktoré
je povinná o tomto podielovom fonde a jeho podielových listoch uverejňovať
a distribuovať na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona; správcovská
spoločnosť je povinná uverejňovať a distribuovať tieto dokumenty a informácie aspoň
v jednom z úradných jazykov hostiteľského členského štátu alebo v jazyku určenom
príslušným orgánom hostiteľského členského štátu,
c) dodržiavať právne predpisy hostiteľského členského štátu upravujúce vykonávanie
reklamy a ďalšie právne predpisy platné na území hostiteľského členského štátu.

§ 61

(1) Európsky fond, ktorý sa rozhodol verejne ponúkať svoje cenné papiere na území
Slovenskej republiky, je povinný pred začatím tejto činnosti písomne oznámiť svoj zámer
Národnej banke Slovenska. Súčasne s oznámením podľa prvej vety je európsky fond povinný
predložiť Národnej banke Slovenska
a) osvedčenie vydané príslušným orgánom domovského členského štátu o tom, že spĺňa
požiadavky právneho predpisu Európskej únie upravujúceho kolektívne investovanie,
b) štatút, stanovy alebo dokument plniaci rovnakú funkciu,
c) predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt,
d) poslednú ročnú a polročnú správu o svojom hospodárení,
e) údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej
republiky a o opatreniach na zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej
republike.
(2) Dokumenty podľa odseku 1 písm. a) až d) a údaje podľa odseku 1 písm. e) sa
predkladajú Národnej banke Slovenska preložené do štátneho jazyka64) alebo v jazyku bežne
používanom v oblasti medzinárodných financií.
(3) Európsky fond je pri výkone činnosti podľa odseku 1 a pri vykonávaní reklamy na
území Slovenskej republiky povinný
a) dodržiavať ustanovenia o propagácii podľa § 88,
b) prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečila majiteľom cenných papierov možnosť
vyplácania podielových listov a výnosov na území Slovenskej republiky prostredníctvom
banky, obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničného
obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničnej banky, pobočky zahraničnej
správcovskej spoločnosti alebo prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na
území Slovenskej republiky, ak ju európsky fond zriadil, a poskytovať informácie, ktoré je
európsky fond povinný poskytovať,
c) distribuovať a zverejňovať v štátnom jazyku predajný prospekt, zjednodušený predajný
prospekt a ich aktualizácie, ročné a polročné správy a ďalšie informácie rovnakým
spôsobom a v rozsahu ustanovenými právnymi predpismi domovského členského štátu.
(4) Európsky fond môže začať verejne ponúkať svoje cenné papiere dňom doručenia
oznámenia Národnej banky Slovenska o tom, že plánované spôsoby verejnej ponuky cenných
papierov na území Slovenskej republiky a opatrenia na zabezpečenie práv majiteľov cenných
papierov v Slovenskej republike zodpovedajú podmienkam podľa odseku 3 písm. b), alebo po
uplynutí lehoty dvoch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 Národnej
banke Slovenska, ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nerozhodne, že plánované
spôsoby verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky a opatrenia na
zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej republike nezodpovedajú
podmienkam podľa odseku 3 písm. b). Proti tomuto rozhodnutiu nie jemožné podať rozklad.
(5) Pri výkone činnosti podľa odseku 1 možno v Slovenskej republike používať názov
tohto európskeho fondu, aký sa používa v domovskom členskom štáte. v prípade možnej
zámeny označenia európskeho fondu s iným podielovým fondom alebo inou osobou je
európsky fond povinný doplniť názov dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(6) Na európsky fond sa nevzťahujú ustanovenia § 75 až 79.
(7) Ak je európsky fond zahraničným podielovým fondom, koná za tento európsky
fond zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ho spravuje.

ŠTVRTÁ ČASŤ
UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND

§ 62

(1) Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo,
aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.
(2) Uzavretý podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových
listov.
(3) Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond a názov uzavretého
podielového fondu s uvedením slov "uzavretý podielový fond" alebo skratky "u.p.f.". Tento
názov ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie
na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická
osoba. Názov uzavretého podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného
podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch
investičnej stratégie uzavretého podielového fondu.
(4) Zakazuje sa
a) rozdelenie uzavretého podielového fondu,
b) splynutie uzavretých podielových fondov,
c) premena uzavretého podielového fondu na špeciálny podielový fond.
(5) Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na určitú dobu, ktorá nesmie byť
dlhšia ako desať rokov.
(6) Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na
ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, nepožiada o premenu na otvorený podielový
fond podľa § 68, povolenie podľa § 63 zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť
uzavretý podielový fond postupom podľa § 59.
(7) Na uzavretý podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa
primerane vzťahuje § 35 ods. 3, § 38, 39, 55, 56, 58 a 59.

§ 63

Povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu
(1) Na vytvorenie uzavretého podielového fondu je potrebné povolenie Národnej
banky Slovenska.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto
podmienok:
a) podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) až d) a f),
b) ochrana podielnikov je zabezpečená na dostatočnej úrovni najmä s ohľadom na zameranie
a ciele investičnej stratégie,
c) priemerná čistá hodnota majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto
správcovská spoločnosť, počas troch predchádzajúcich rokov pred podaním žiadosti
neklesla pod 3 300 000 eur.
(3) Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť
musí obsahovať názov uzavretého podielového fondu a náležitosti podľa § 36 ods. 3 písm. a),
c), d), e) a f) a musí byť k nej priložený návrh štatútu, návrh predajného prospektu, návrh
zjednodušeného predajného prospektu a predbežný písomný súhlas depozitára s výkonom
činnosti depozitára.
(4) Národná banka Slovenska o povolenie podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ
nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(5) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti
povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu.
(6) Na povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu sa primerane vzťahuje § 37.

§ 64

Podielový list a podiel
(1) Na podielové listy uzavretého podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane
vzťahuje § 40 ods. 1 až 4 a ods. 7 a § 41.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania
podielových listov uzavretého podielového fondu podať žiadosť o prijatie podielových listov
na regulovaný trh. Ak správcovská spoločnosť žiada o prijatie podielových listov na trh burzy
cenných papierov, podielové listy môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov
a musia byť zastupiteľné.
(3) Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od
podania žiadosti podľa odseku 2 prijaté na regulovaný trh, povolenie na vytvorenie
uzavretého podielového fondu zaniká. Ak by s podielovými listami uzavretého podielového
fondu po vylúčení z regulovaného trhu už nebolo možné obchodovať na inom regulovanom
trhu, povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu zaniká dňom vylúčenia
podielových listov z posledného regulovaného trhu.

§ 65

Majetok v uzavretom podielovom fonde
(1) Na investovanie majetku v uzavretom podielovom fonde sa vzťahuje § 44
ods. 1 a 2.
(2) Majetok v uzavretom podielovom fonde možno investovať aj do
a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov otvorených
zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré nespĺňajú podmienku podľa § 44
ods. 1 písm. e) bodu 4,
b) podielových listov iných uzavretých podielových fondov a cenných papierov uzavretých
zahraničných subjektov kolektívneho investovania, pričom
1. tento iný uzavretý zahraničný subjekt kolektívneho investovania investuje len do
majetku podľa tohto zákona na princípe obmedzenia a rozloženia rizika a má udelené
povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, a podlieha dohľadu,
ktorý je rovnocenný dohľadu vykonávaného Národnou bankou Slovenska,
2. úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu
kolektívneho investovania je rovnaká ako úroveň ochrany podielnikov v uzavretom
podielovom fonde a v prípade zahraničného podielového fondu sa o jeho majetku
účtuje oddelene,
3. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy
a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov
a jeho činnosti,
4. najviac 10% hodnoty majetku v tomto inom uzavretom podielovom fonde a v tomto
inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania možno podľa ich štatútu
investovať do podielových listov alebo cenných papierov iných podielových fondov
a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich podmienky
podľa bodov 1 až 3,
c) drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.
(3) v majetku v uzavretom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový
likvidný majetok za podmienok podľa § 44 ods. 2.rizika pre uzavretý podielový fond sa
vzťahuje § 45 ods. 2, 3, 6, 7 a 10 prvá veta, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s výnimkami podľa
odsekov 2 a 3.
(2) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných
rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 20% hodnoty majetku v uzavretom podielovom
fonde s výnimkami podľa § 45, 48 a 67.
(3) Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu
vydaných jednou osobou, majetkovej angažovanosti pri obchodoch s finančnými derivátmi
voči tej istej osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov
alebo ktorej sa týka táto majetková angažovanosť, nesmie prekročiť 40% hodnoty majetku
v uzavretom podielovom fonde.
(4) Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia
rizika pre uzavretý podielový fond pokladajú za prevoditeľné cenné papiere. Hodnota jedného
druhu drahého kovu nesmie tvoriť viac ako 20% hodnoty majetku v uzavretom podielovom
fonde.

§ 67

(1) Národná banka Slovenska môže schválením štatútu určiť, že až 100% hodnoty
majetku v uzavretom podielovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných
papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátom, orgánom územnej
samosprávy členského štátu alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska
schváli štatút, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri uzavretých
podielových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 66.
Majetok v uzavretom podielovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií
prevoditeľných cenných papierov a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 30%
hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.
(2) Na uzavretý podielový fond podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 47 ods. 2 a 3.

§ 68

Predchádzajúci súhlas
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) prevod správy uzavretého podielového fondu,
b) zmenu depozitára uzavretého podielového fondu,
c) zmenu štatútu,
d) vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu,
e) nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od
akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond alebo na
predaj cenných papierov z majetku uzavretého podielového fondu akcionárom
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento uzavretý podielový fond,
f) premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len
„premena“),
g) zlúčenie uzavretých podielových fondov.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) podľa odseku 1 písm. a) až e) sa primerane vzťahuje § 57 ods. 2,
b) podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že zloženie majetku a pravidlá obmedzenia
a rozloženia rizika sú v súlade s § 44 až 54, podielový fond spĺňa podmienky podľa § 63
ods. 2 a podielnici boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti uskutočniť
premenu najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti,
c) podľa odseku 1 písm. g) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 63 ods. 2, uzavreté
podielové fondy, ktorých sa zlúčenie týka, musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto
zákonom a ich zlúčením nesmú byť ohrozené záujmy podielnikov; zlúčením uzavretých
podielových fondov nemožno predĺžiť dobu, na ktorú bol uzavretý podielový fond
vytvorený, a to pri žiadnom uzavretom podielovom fonde, ktorého sa zlúčenie týka.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu
podávajú:
a) podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť spravujúca uzavretý podielový fond
alebo nútený správca,
b) podľa odseku 1 písm. b) až d), f) a g) správcovská spoločnosť spravujúca uzavretý
podielový fond alebo nútený správca,
c) podľa odseku 1 písm. e) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti.
(4) O žiadosti podľa odseku 1 písm. e) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote
do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(5) Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok
uvedených v odseku 2.
(6) Na náležitosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a) a jeho uverejnenie sa
primerane vzťahuje § 57 ods. 6 a 7. Na náležitosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. g) sa
primerane vzťahuje § 57 ods. 9.
(7) Premena podľa odseku 1 písm. f) nadobúda účinnosť dňom určeným v rozhodnutí
Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť je povinná do desiatich dní od
nadobudnutia právoplatnosti uverejniť toto rozhodnutie, predajný prospekt a zjednodušený
predajný prospekt otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol premenou a v súlade
s postupom určeným v štatúte na oboznamovanie podielnikov so zmenami štatútu
a predajného prospektu informovať podielnikov. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o
vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a aktuálna cena.
(8) v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), c),
e) a g) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci
súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota
nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho
súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
(9) Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej
spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala
predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke
Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo
zápisnice zo zasadnutia orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku
ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice
alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská
spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o
vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

PIATA ČASŤ
ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND

§ 69
(1) Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorého podielové listy nemôžu byť
verejne ponúkané na území členského štátu postupom podľa § 60.
(2) Špeciálny podielový fond môže byť vytvorený ako
a) rizikový špeciálny podielový fond,
b) diverzifikovaný špeciálny podielový fond.
c) špeciálny podielový fond nehnuteľností.
(3) Rizikový špeciálny podielový fond môže mať najviac 50 podielnikov alebo musí
byť obmedzené vydávanie jeho podielových listov tak, aby bolo možné nadobudnúť
podielové listy len za aktuálnu cenu prevyšujúcu 40 000 EUR na jedného investora alebo aby
počiatočná hodnota podielu bola najmenej 40 000 EUR. Obmedzenia podľa prvej vety musia
byť uvedené v štatúte, predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte. Na
diverzifikovaný špeciálny podielový fond sa nevzťahujú obmedzenia podľa prvej vety. Počet
podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov diverzifikovaného špeciálneho
podielového fondu možno obmedziť, len ak je to uvedené v štatúte.
(4) Počet podielnikov alebo počet vydávaných podielových listov špeciálneho
podielového fondu nehnuteľností možno obmedziť, len ak je to uvedené v štatúte.
(5) Špeciálny podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových
listov.
(6) Súčasťou názvu špeciálneho podielového fondu musí byť aj obchodné meno
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond a názov špeciálneho
podielového fondu s uvedením slov "špeciálny podielový fond" alebo skratky "š.p.f.". Tento
názov a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie
na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická
osoba. Názov špeciálneho podielového fondu nesmie byť zameniteľný s názvom iného
podielového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch
investičnej stratégie špeciálneho podielového fondu.
(7) Zakazuje sa
a) rozdelenie špeciálneho podielového fondu,
b) zlúčenie a splynutie špeciálnych podielových fondov,
c) premena špeciálneho podielového fondu na uzavretý podielový fond.
(8) Špeciálny podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie
byť dlhšia ako desať rokov, ak Národná banka Slovenska neudelila predchádzajúci súhlas na
predĺženie tejto lehoty; to neplatí pre špeciálny podielový fond nehnuteľností. Rizikový
špeciálny podielový fond a diverzifikovaný špeciálny podielový fond môže byť vytvorený len
ako otvorený podielový fond.
(9) Na špeciálny podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa
primerane vzťahujú § 35 ods. 3, § 38, 39, 55, 56 a 59, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 70

Povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu
(1) Na vytvorenie špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie Národnej
banky Slovenska.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto
podmienok:
a) podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) až d) a písm. f),
b) ochrana podielnikov je zabezpečená na dostatočnej úrovni, najmä s ohľadom na zameranie
a ciele investičnej stratégie,
c) priemerná čistá hodnota majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto
správcovská spoločnosť alebo jej akcionár s kvalifikovanou účasťou,17) ktorý je
správcovskou spoločnosťou, počas troch predchádzajúcich rokov pred podaním žiadosti,
neklesla pod 100 000 000 Sk; táto podmienka sa nevzťahuje na vytvorenie špeciálneho
fondu nehnuteľností.
(3) Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť
musí obsahovať názov špeciálneho podielového fondu a náležitosti podľa § 36 ods. 3 písm.
a), c) d) a e) a musí byť k nej priložený návrh štatútu, návrh predajného prospektu, návrh
zjednodušeného predajného prospektu a písomný predbežný súhlas depozitára s výkonom
činnosti depozitára.
(4) Národná banka Slovenska o povolenie podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ
nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(5) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti
povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu.
(6) Na povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu sa primerane vzťahuje
§ 37.

§ 71

Podielový list a podiel
(1) Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie
sa primerane vzťahuje § 40 až 43. Správcovská spoločnosť môže v štatúte predĺžiť lehotu
na vyplatenie podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, najdlhšie však
na 12 mesiacov, pričom predajný prospekt a reklamné dokumenty musia obsahovať výrazné
upozornenie na túto skutočnosť.
(2) Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na
meno. Podielové listy rizikového špeciálneho podielového fondu možno previesť na iného
podielnika iba so súhlasom správcovskej spoločnosti.

§ 72

Majetok v špeciálnom podielovom fonde
Na investovanie majetku v špeciálnom podielovom fonde sa vzťahuje § 44 ods. 1,
§ 65 ods. 2 a 3, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 73

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond
(1) Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre diverzifikovaný špeciálny
podielový fond sa vzťahuje § 45 až 47, § 48 ods. 3, § 49 až 54 s výnimkou podľa odsekov 2
a 3.
(2) Hodnota podielových listov iného podielového fondu a cenných papierov
zahraničného subjektu kolektívneho investovania nesmie tvoriť viac ako 20% hodnoty
majetku v diverzifikovanom špeciálnom podielovom fonde.
(3) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných
rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 25% hodnoty majetku v rizikovom špeciálnom
podielovom fonde s výnimkami podľa § 45 až 47.
(4) Súčet investícii do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu
vydaných jednou osobou, majetkovej angažovanosti pri obchodoch s derivátmi voči tej istej
osobe a vkladov v tej istej banke, ktorá je emitentom týchto cenných papierov alebo ktorej sa
týka táto majetková angažovanosť, nesmie prekročiť 40% hodnoty majetku v rizikovom
špeciálnom podielovom fonde.
(5) Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre rizikový špeciálny podielový fond
sa primerane vzťahuje § 45 ods. 2, 3, 6 a 10, § 48 ods. 3, § 49, 51 až 56 a 67.
(6) Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy sa na účely obmedzenia a rozloženie rizika
pre špeciálny podielový fond pokladajú za prevoditeľné cenné papiere. Hodnota jedného
druhu drahého kovu nesmie tvoriť viac ako 20% hodnoty majetku v špeciálnom podielovom
fonde.
(7) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa § 44
ods. 1 písm. i) nesmie tvoriť viac ako 25 % hodnoty majetku v rizikovom špeciálnom
podielovom fonde.
(8) Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond
nehnuteľností sa vzťahuje § 45 až 54 s výnimkami podľa § 73c a 73j. Na prekročenie limitov
podľa § 73a a 73i sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 51 ods. 3, ak tento zákon
neustanovuje inak.

§ 73a

Špeciálny podielový fond nehnuteľností
(1) Špeciálny podielový fond nehnuteľností môže byť vytvorený ako otvorený
podielový fond alebo uzavretý podielový fond.
(2) Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný
najmä do
a) nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
b) majetkových účastí v realitných spoločnostiach za podmienok uvedených v § 73f,
c) iných aktív spĺňajúcich kritériá podľa § 44 ods. 1, z ktorých ekonomickej podstaty
vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.
(3) Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno okrem aktív podľa
odseku 2 písm. a) až c) investovať len do aktív uveden&´ch v § 44 ods. 1 tak, aby sa nezmenilo
zameranie a ciele investičnej stratégie v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností podľa
odseku 2 písm. a) až c).
(4) Na účely správy môžu byť do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti, ktoré sú spôsobilé pri riadnom hospodárení prinášať
pravidelný a dlhodobý výnos v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností a ktorých cenu je možné určiť výnosovou metódou, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(5) Na účely predaja môžu byť do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností nadobúdané nehnuteľnosti spôsobilé priniesť zisk z predaja a ktorých cenu je
možné určiť porovnávacou metódou.
(6) Štatút špeciálneho podielového fondu nehnuteľností musí obsahovať aj označenie
štátov, na území ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti, do ktorých sa plánuje investovať
majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, alebo štátov, v ktorých majú sídlo
realitné spoločnosti, do ktorých akcií sa plánuje investovať majetok v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností, a maximálny limit takej investície.
(7) Najmenej 10%hodnotymajetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností
musia tvoriť
a) vklady, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. f),
b) cenné papiere vydané otvoreným podielovým fondom, európskym fondom alebo
zahraničným subjektom kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky podľa
§ 44 ods. 1 písm. e),
c) pokladničné poukážky alebo
d) dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú
dobu splatnosti najviac tri roky.

§ 73b

(1) Do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť
nehnuteľnosť, ku ktorej je zriadené záložné právo len s predchádzajúcim
súhlasom depozitára. K nehnuteľnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností možno zriadiť záložné právo len s predchádzajúcim súhlasom depozitára a len
na účely zabezpečenia úveru v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností.
(2) Do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobudnúť
nehnuteľnosť, ku ktorej bolo zriadené vecné bremeno, len ak súvisí so správou alebo
s využitím dotknutej nehnuteľnosti a s predchádzajúcim súhlasom depozitára.
K nehnuteľnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno zriadiť
vecné bremeno len s predchádzajúcim súhlasom depozitára.

§ 73c

(1) Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností nesmie ku dňu uzavretia zmluvy o kúpe nehnuteľnosti alebo predaji
nehnuteľnosti prekročiť 20 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností.
(2) Celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou,
nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Do
uvedeného limitu sa započítava aj hodnota nehnuteľností, ktoré má v majetku realitná
spoločnosť, do ktorej majetkovej účasti bol investovaný majetok v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností a ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, a to v pomere
vyplývajúcom z majetkovej účasti v realitnej spoločnosti.
(3) Ak sa po nadobudnutí nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností prekročí limit podľa odseku 1 alebo 2 o viac ako 10 %, je správcovská
spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností
do súladu s limitmi podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do dvoch rokov
od tohto prekročenia.
(4) Limit podľa odseku 1 sa nepoužije po dobu najviac prvých troch rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vytvorenie špeciálneho
podielového fondu nehnuteľností; táto doba musí byť uvedená v štatúte, pričom v štatúte
možno určiť aj kratšie obdobie ako tri roky. Počas tejto doby nie je správcovská spoločnosť
povinná vyplácať podielové listy špeciálneho podielového fondu nehnuteľností.
(5) Na účely výpočtu limitov podľa tohto zákona sa nehnuteľnosti, ktorých
ekonomické využitie je navzájom prepojené, považujú za jednu nehnuteľnosť.

§ 73d

(1) Správcovská spoločnosť môže do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť za cenu, ktorá je vyššia o viac ako 5 % ako hodnota
stanovená podľa znaleckého posudku podľa § 73g ods. 3, alebo predať nehnuteľnosť za cenu,
ktorá je nižšia o viac ako 5 % ako hodnota stanovená podľa znaleckého posudku, len
s predchádzajúcim súhlasom depozitára. Podmienkou na udelenie predchádzajúceho súhlasu
depozitára je preukázanie ekonomického odôvodnenia takého nadobudnutia alebo predaja
nehnuteľností.
(2) Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť z majetku
a) správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento špeciálny podielový fond nehnuteľností,
b) svojho depozitára,
c) akejkoľvek osoby zo skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou
účasťou na správcovskej spoločnosti.
(3) K nadobudnutiu nehnuteľnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností alebo k predaju nehnuteľnosti z majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára.

§ 73e

Realitná spoločnosť
(1) Realitnou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie akciová spoločnosť
alebo zahraničná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania sú tieto činnosti:
a) nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
b) správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných a iných ako
základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, obstarávateľské služby spojené
s prenájmom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a
údržbou nehnuteľností
c) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
d) predaj nehnuteľností.
(2) Predmetom podnikania realitnej spoločnosti podľa odseku 1 môže byť aj
uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
(3) Predmet podnikania realitnej spoločnosti môže okrem činností podľa odsekov 1
a 2 zahŕňať len činnosti, ktoré sú nevyhnutné na jej činnosť podľa tohto zákona.
(4) Realitná spoločnosť môže okrem vykonávania činností podľa odseku 1 investovať
aj do
a) vkladov spĺňajúcich podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. f),
b) cenných papierov vydaných otvoreným podielovým fondom, európskym fondom alebo
zahraničným subjektom kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44
ods. 1 písm. e),
c) pokladničných poukážok alebo
d) dlhopisov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 44 ods. 1 písm. a) až c) a majú zostatkovú
dobu splatnosti najviac tri roky.

§ 73f

Nadobúdanie majetkovej účasti v realitnej spoločnosti
(1) Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností majetkovú účasť v realitnej spoločnosti,
a) ktorej akcie boli upísané alebo základné imanie bolo zvýšené len peňažnými vkladmi,
b) ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške,
c) ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo,
d) ktorá zabezpečuje dodržiavanie podmienok podľa § 73a ods. 3 a 4 a § 73b ods. 1 a 2,
e) ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti.
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) sa nepoužijú, ak sa do majetku špeciálneho
podielového fondu nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto
realitná spoločnosť zatiaľ nemá v majetku žiadnu nehnuteľnosť. Ak sa postupuje podľa prvej
vety, musí byť následné upísanie všetkých akcií vykonané len prostredníctvom peňažných
vkladov a akcie realitnej spoločnosti musia byť splatené v plnenej výške.
(3) Správcovská spoločnosť môže nadobudnúť do majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností majetkovú účasť v realitnej spoločnosti, len ak sú splnené tieto
podmienky:
a) majetková účasť v realitnej spoločnosti predstavuje väčšinu hlasovacích práv potrebných
na zmenu stanov realitnej spoločnosti,
b) stanovy realitnej spoločnosti, ktorá nadobúda nehnuteľnosti do svojho majetku alebo
predáva zo svojho majetku, zabezpečujú dodržiavanie postupu podľa § 73g
a § 73d ods. 1,
c) realitná spoločnosť predkladá jedenkrát za mesiac správcovskej spoločnosti
a depozitárovi súpis nehnuteľností vo svojom majetku,
d) je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností depozitára vo vzťahu k realitnej
spoločnosti,
e) správcovská spoločnosť má pri znížení alebo zániku majetkovej účasti ktoréhokoľvek
akcionára tejto realitnej spoločnosti zabezpečené prednostné právo na odkúpenie jeho
majetkovej účasti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(4) Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a e) a v odseku 3 písm. b) a e) musia byť
splnené najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej
spoločnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností. Ak nie sú tieto
podmienky splnené do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej
spoločnosti, musí správcovská spoločnosť predať túto majetkovú účasť v realitnej spoločnosti
do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na splnenie týchto podmienok.
(5) Hodnota majetkovej účasti v majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť v dobe jej nadobudnutia najviac 30 %
hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(6) Ak po nadobudnutí majetkovej účasti v realitnej spoločnosti prekročí hodnota tejto
majetkovej účasti 40 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, je
správcovská spoločnosť povinná uviesť zloženie majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností do súladu s limitom podľa odseku 4 najneskôr do dvoch rokov od tohto
prekročenia.
(7) Ustanovenia odseku 6 sa nepoužijú, ak sa do majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností upisujú akcie novovznikajúcej realitnej spoločnosti a táto realitná
spoločnosť zatiaľ nemá vmajetku žiadnu nehnuteľnosť.
(8) Pred nadobudnutím majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku
v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť táto majetková účasť ocenená
a správcovskej spoločnosti musia byť predložené
a) účtovná závierka realitnej spoločnosti overená audítorom, ktorá ku dňu ocenenia
majetkovej účasti nie je staršia ako tri mesiace,
b) aktuálny prehľad majetku a záväzkov realitnej spoločnosti overený audítorom,
c) ocenenie nehnuteľností, ktoré má realitná spoločnosť vo svojom majetku; ocenenie
nehnuteľností sa uskutoční podľa § 73g.
(9) K nadobudnutiu, zvýšeniu, zníženiu alebo zániku majetkovej účasti
v realitnej spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas depozitára. Predchádzajúci súhlas
depozitára je potrebný aj na
a) zmeny zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a stanov realitnej spoločnosti,
b) nadobúdanie nehnuteľností do majetku alebo predaj nehnuteľností z majetku realitnej
spoločnosti.
(10) Realitná spoločnosť nesmie poskytnúť pôžičku, úver alebo dar ani svojím
majetkom zabezpečiť alebo uhradiť záväzok tretej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak
(§ 73j).
(11) Realitná spoločnosť nesmie uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

§ 73g

Stanovenie hodnoty majetku
(1) Nehnuteľnosť, ktorú plánuje správcovská spoločnosť nadobudnúť do majetku
v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, alebo nehnuteľnosť, ktorá je v majetku
v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a ktorú plánuje správcovská spoločnosť
predať, musí byť ocenená dvoma nezávislými znalcami podľa osobi´tného zákona.64a) Každá
nehnuteľnosť v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť oceňovaná
aspoň raz za 12 mesiacov dvoma nezávislými znalcami podľa osobitného zákona.64a) Jedného
znalca určí správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond nehnuteľností
a jedného znalca určí depozitár. Znalecký posudok nesmie byť ku dňu uzavretia zmluvy o
kúpe alebo predaji nehnuteľností starší ako tri mesiace.
(2) Nehnuteľnosť podľa odseku 1 sa oceňuje porovnávacou metódou alebo výnosovou
metódu,64b) pričom sa zohľadňujú
a) trvalo a dlhodobo udržateľné vlastnosti nehnuteľnosti,
b) výnos, ktorý je možné dosiahnuť treťou osobou pri riadnom hospodárení
s nehnuteľnosťou,
c) nedostatky nehnuteľnosti,
d) práva spojené s nehnuteľnosťou,
e) miestne podmienky na trhu s nehnuteľnosťami a jeho predpokladaný vývoj.
(3) Každý zo znalcov vyhotoví znalecký posudok osobitne. Cena nehnuteľnosti sa
následne určí ako aritmetický priemer hodnôt stanovených znaleckými posudkami.
(4) Národná banka Slovenska môže uložiť správcovskej spoločnosti spravujúcej
špeciálny podielový fond nehnuteľností, aby na svoje náklady zabezpečila nové ocenenie
nehnuteľnosti. Národná banka Slovenska môže na tento účel určiť znalca.
(5) Ročná správa musí obsahovať informácie o aktuálnej hodnote nehnuteľností
v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(6) Depozitár určí znalca podľa odseku 1 na žiadosť správcovskej spoločnosti
a v lehote dohodnutej so správcovskou spoločnosťou.
(7) Rovnaká nehnuteľnosť v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností
nesmie byť oceňovaná viac ako tri po sebe nasledujúce roky tým istým znalcom.
(8) Znalec musí spĺňať tieto podmienky:
a) je zapísaný v zozname znalcov,
b) zložil odbornú skúšku,
c) nebola mu v minulosti uložená žiadna sankcia v súvislosti s oceňovaním nehnuteľností,
d) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti najmenej
s limitom vo výške 5 000 000 Sk.

§ 73h

(1) Znalec zodpovedá správcovskej spoločnosti a depozitárovi za škodu spôsobenú
porušením povinnosti podľa tohto zákona a osobitného zákona.64a) Tým nie je dotknutá
zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu podľa § 22 a ani zodpovednosť depozitára
za škodu podľa § 87.
(2) Správcovská spoločnosť môže so znalcom uzavrieť zmluvu, ktorá obsahuje aj
odmenu za jeho činnosť, len za predpokladu, že v zmluve bude uvedené
a) obdobie, na ktoré sa táto zmluva uzaviera, alebo počet ocenení nehnuteľností, ktoré má
znalec podľa nej vykonať,
b) určenie nehnuteľností, ktoré budú predmetom ocenenia,
c) pevná výška odmeny znalca za dohodnuté obdobie alebo počet ocenení nehnuteľností.

§ 73i

(1) Na účely sledovania hodnoty nehnuteľností v majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností alebo v majetku realitnej spoločnosti vychádzajú znalci z nadobúdacej
ceny alebo posledného znaleckého posudku.
(2) Depozitár môže odporučiť správcovskej spoločnosti, aby zabezpečila nové
ocenenie nehnuteľnosti ďalším znalcom.
(3) Národná banka Slovenska môže uložiť správcovskej spoločnosti spravujúcej
špeciálny podielový fond nehnuteľností, aby zabezpečila nové ocenenie nehnuteľnosti ďalším
znalcom.

§ 73j
Pôžičky a úvery

(1) Správcovská spoločnosť môže z majetku v špeciálnom podielovom fonde
nehnuteľností poskytnúť pôžičku len realitnej spoločnosti, v ktorej má majetkovú účasť.
Pôžička z majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť zabezpečená
a v zmluve o pôžičke musí byť uvedené, že v prípade predaja majetkovej účasti v realitnej
spoločnosti je pôžička splatná do šiestich mesiacov odo dňa zániku majetkovej účasti.
(2) Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku v špeciálnom
podielovom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti nesmie prekročiť 50% hodnoty
všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti.
(3) Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku v špeciálnom
podielovom fonde nehnuteľností realitným spoločnostiam nesmie prekročiť 50 % hodnoty
majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(4) Správcovská spoločnosť môže v prospech majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností prijať úver alebo pôžičku so splatnosťou do jedného roka, a to do výšky
20 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(5) Správcovská spoločnosť môže na účely nadobudnutia nehnuteľnosti do majetku
v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo udržania, alebo zlepšenia jej stavu prijať
v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností hypotekárne úvery alebo
úvery obdobného charakteru. Hypotekárne úvery alebo úvery obdobného charakteru prijaté
v prospech majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností alebo realitnou
spoločnosťou, v ktorej má špeciálny podielový fond nehnuteľností majetkovú účasť, nesmú
presiahnuť 70 % hodnoty tejto nehnuteľnosti.
(6) Celková suma všetkých úverov a pôžičiek prijatých správcovskou spoločnosťou
spravujúcou špeciálny podielový fond nehnuteľností do majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností nesmie presiahnuť 50 % hodnoty majetku v špeciálnom podielovom
fonde nehnuteľností.
(7) Realitná spoločnosť môže zo svojho majetku poskytovať pôžičky len správcovskej
spoločnosti spravujúcej špeciálny podielový fond nehnuteľností v prospech
majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností, ktorý má v realitnej spoločnosti
majetkovú účasť. Na poskytovanie pôžičiek z majetku realitnej spoločnosti, prijatie pôžičiek
alebo úverov realitnou spoločnosťou sa použijú rovnako odseky 2 až 6.

§ 74

Predchádzajúci súhlas
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) prevod správy špeciálneho podielového fondu,
b) zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu,
c) zmenu štatútu,
d) vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu,
e) nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od
akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond alebo na
predaj cenných papierov z majetku špeciálneho podielového fondu akcionárom
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento špeciálny podielový fond,
f) premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond,
g) predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený,
h) vedenie samostatnej evidencie depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou pre
špeciálny podielový fond, ktorý je vytvorený ako otvorený podielový fond.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1, na žiadosť o vydanie
predchádzajúceho súhlasu, na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 písm. a) až e) a na
premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond sa primerane vzťahuje
§ 57 a 68.
(3) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g) podáva
správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond. Na vydanie predchádzajúceho
súhlasu podľa odseku 1 písm. g) musí byť preukázané, že špeciálny podielový fond spĺňa
podmienky podľa § 70 ods. 2, zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika sú
v súlade s týmto zákonom a podielnici boli informovaní o zámere správcovskej spoločnosti
predĺžiť dobu vytvorenia najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie
predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g).
(4) v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b) c), e)
a f) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas,
ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť
kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak
Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.
(5) Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej
spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala
predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke
Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo
zápisnice zo zasadnutia orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku
ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice
alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská
spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o
vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

ŠIESTA ČASŤ

ZAHRANIČNÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA a ZAHRANIČNÉ
SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI

§ 75
(1) Zahraničná investičná spoločnosť môže verejne ponúkať na území Slovenskej
republiky ňou vydávané cenné papiere prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia
pobočky. Tieto činnosti možno vykonávať len na základe povolenia Národnej banky
Slovenska. Zahraničná správcovská spoločnosť môže verejne ponúkať na území Slovenskej
republiky cenné papiere ňou spravovaných zahraničných subjektov kolektívneho investovania
prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky. Tieto činnosti možno
vykonávať len na základe povolenia Národnej banky Slovenska; takéto povolenie sa vyžaduje
na verejnú ponuku cenných papierov každého zahraničného subjektu kolektívneho
investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou.
(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto
podmienok:
a) zahraničný subjekt kolektívneho investovania má platné povolenie na kolektívne
investovanie do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na princípe
obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona štátu, v ktorom má sídlo, vydané príslušným
orgánom tohto štátu; v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania
spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa vyžaduje aj povolenie na
spravovanie subjektov kolektívneho investovania vydané príslušným orgánom štátu,
v ktorom má sídlo zahraničná správcovská spoločnosť,
b) príslušný orgán podľa písmena a) súhlasí s pôsobením zahraničného subjektu kolektívneho
investovania alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky,
c) právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo a ústredie zahraničný subjekt kolektívneho
investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, je zabezpečená úroveň ochrany
účastníkov kolektívneho investovania, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená
týmto zákonom,
d) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný subjekt kolektívneho investovania
alebo zahraničná správcovská spoločnosť, je prehľadná ,
e) sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území
Slovenskej republiky zriaďuje, a osoby riadiace túto pobočku sú odborne spôsobilé
a dôveryhodné,
f) je uzavretá zmluva podľa § 78 ods. 5, ak zahraničná investičná spoločnosť alebo
zahraničná správcovská spoločnosť nebude vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky
umiestnenej na území Slovenskej republiky,
g) v štáte, v ktorom má sídlo tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo
zahraničná správcovská spoločnosť, nie je uložený zákaz alebo vylúčenie verejnej ponuky
cenných papierov z dôvodu ochrany investorov,
h) sídlo a ústredie zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej
správcovskej spoločnosti je na území toho istého štátu,
i) ročné správy a polročné správy o hospodárení zahraničného subjektu kolektívneho
investovania sú zverejňované,
j) o majetku zahraničného podielového fondu sa účtuje oddelene od majetku zahraničnej
správcovskej spoločnosti.
(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná investičná
spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ak sa majú verejne ponúkať na území
Slovenskej republiky cenné papiere ňou spravovaných zahraničných subjektov kolektívneho
investovania. Táto žiadosť musí obsahovať
a) obchodné meno a sídlo zahraničného subjektu kolektívneho investovania a v prípade
zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou
správcovskou spoločnosťou aj obchodné meno a sídlo zahraničnej správcovskej
spoločnosti,
b) obchodné meno a sídlo depozitára zahraničného subjektu kolektívneho investovania,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena štatutárneho orgánu, dozornej rady,
prokuristu a vedúceho zamestnanca zahraničnej investičnej spoločnosti zodpovedného za
odborné činnosti; v prípade zahraničného subjektu kolektívneho investovania
spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou sa uvedú tieto údaje aj za
zahraničnú správcovskú spoločnosť,
d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedúceho pobočky zahraničnej investičnej
spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti a jeho zástupcu, údaje o
ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a miesto ich trvalého pobytu,
e) údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej
republiky a o opatreniach na zabezpečenie práv majiteľov cenných papierov v Slovenskej
republike,
f) údaje o vecných a organizačných predpokladoch na činnosť pobočky, ak ju na území
Slovenskej republiky zriaďuje.
(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a) osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničný
subjekt kolektívneho investovania o tom, že spĺňa požiadavky na kolektívne investovanie
v tomto štáte, a potvrdenie, že tento príslušný orgán súhlasí s pôsobením zahraničného
subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky; v prípade
zahraničného subjektu kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou
spoločnosťou sa vyžaduje aj potvrdenie o tom, že zahraničná správcovská spoločnosť
spĺňa požiadavky na kolektívne investovanie v štáte, v ktorom má sídlo,
b) štatút, zmluvné podmienky, stanovy zahraničného subjektu kolektívneho investovania
alebo iný dokument plniaci rovnakú alebo obdobnú funkciu,
c) predajný prospekt zahraničného subjektu kolektívneho investovania a ak bol zostavený, aj
jeho zjednodušený predajný prospekt,
d) posledná ročná správa a polročná správa o hospodárení zahraničného subjektu
kolektívneho investovania, ktorú zostavil,
e) rozhodnutie zahraničnej investičnej spoločnosti o zriadení pobočky na území Slovenskej
republiky, ak ju plánuje zriadiť, a plán jej činnosti; v prípade zahraničného subjektu
kolektívneho investovania spravovaného zahraničnou správcovskou spoločnosťou
rozhodnutie o zriadení pobočky a plán činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti,
f) zmluva podľa odseku 2 písm. f), ak činnosti podľa § 78 ods. 3 nezabezpečuje samostatne
zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť
prostredníctvom pobočky,
g) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa
odseku 3 písm. d), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť (§ 6 ods. 11) nie starší ako tri
mesiace a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom.
h) výpis z obchodného registra alebo z obdobného registra v zahraničí nie starší ako tri
mesiace, do ktorého je zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská
spoločnosť zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
(5) Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v štátnom
jazyku64) alebo v úradne overenom preklade do štátneho jazyka.
(6) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa
osobitného zákona.22)
(7) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní
alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2.
(8) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania povolenia
podľa odseku 1.
(9) Na preukazovanie splnenia vecných a organizačných predpokladov na činnosť
pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej
spoločnosti sa primerane vzťahuje § 6.
(10) Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti
alebo pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti sa rozumie materiálno-technické
zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti. Organizačnými predpokladmi na
činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej správcovskej
spoločnosti sa rozumejú pravidlá organizácie pobočky, výkonu vnútornej kontroly a vedenia
evidencie podielnikov (§ 78 ods. 6).
(11) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť sú povinní písomne v štátnom jazyku informovať Národnú banku Slovenska bez
zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia
podľa odseku 1, alebo ak prestal spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, v ktorom majú
sídlo, a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 75 ods. 3 písm. a), b) a d). Zahraničný
subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní písomne
v štátnom jazyku informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu aj o
zmenách v skutočnostiach uvedených v § 75 ods. 3 písm. f), ak tieto zmeny môžu ovplyvniť
ich spôsobilosť vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
(12) Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá už zriadila pobočku v Slovenskej
republike, predkladá pri žiadosti o povolenie na verejnú ponuku každého ďalšieho ňou
spravovaného zahraničného subjektu kolektívneho investovania len údaje a doklady podľa
odsekov 3 a 4 týkajúce sa príslušného zahraničného subjektu kolektívneho investovania
a údaje a doklady o zmenách týkajúcich sa zahraničnej správcovskej spoločnosti od
posledného konania pred Národnou bankou Slovenska.
(13) v povolení udelenom zahraničnej správcovskej spoločnosti môže byť uvedený aj
výkon činností podľa § 3 ods. 3, ak zahraničná správcovská spoločnosť preukáže, že má na
tieto činnosti povolenie v štáte, v ktorom má sídlo, a preukáže splnenie rovnakých podmienok
na výkon týchto činností, ako ustanovuje osobitný zákon 7) v prípade pobočiek zahraničných
obchodníkov s cennými papiermi a ak je splnená podmienka podľa § 3 ods. 6 druhej vety.
Zahraničná správcovská spoločnosť vykonávajúca na území Slovenskej republiky činnosti
podľa § 3 ods. 3 je povinná zúčastňovať sa na ochrane klientov, ktorým poskytuje investičné
služby, a prispievať na tento účel do Garančného fondu investícii v súlade s osobitným
zákonom.31) Zahraničná správcovská spoločnosť môže vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3
len prostredníctvom pobočky.

§ 76

Povolenie podľa § 75 zaniká
a) dňom zániku alebo odobratím povolenia v štáte, v ktorom má sídlo zahraničný subjekt
kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť,
b) ak do šiestich mesiacov od dňa právoplatnosti povolenia zahraničný subjekt kolektívneho
investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť nezačala činnosť, ktorá je
predmetom povolenia,
c) dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim
súhlasom Národnej banky Slovenska podľa § 79.

§ 77

(1) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť môžu pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky používať svoje obchodné
meno tak, ako ho používajú v štáte, v ktorom majú sídlo. v prípade možnej zámeny
obchodného mena sú zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť povinní doplniť názov dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(2) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť sú povinní uplatňovať vo vzťahu k tuzemským investorom princíp rovnakého
zaobchádzania so všetkými investormi a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili
všetky práva tuzemských investorov.
(3) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť sú povinní poskytovať Národnej banke Slovenska a ministerstvu informácie
a dokumenty v rozsahu a v lehotách, ako sa vyžadujú od správcovskej spoločnosti
a podielových fondov podľa ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty o svojej
činnosti sú povinní Národnej banke Slovenska predkladať v štátnom jazyku.
(4) Činnosť zahraničného subjektu kolektívneho investovania a zahraničnej
správcovskej spoločnosti vykonávaná podľa tohto zákona podlieha dohľadu Národnej banky
Slovenska.

§ 78

(1) Pri výkone činnosti podľa § 75 ods. 1 sú zahraničný subjekt kolektívneho
investovania a zahraničná správcovská spoločnosť povinní dodržiavať tieto podmienky:
a) investor musí mať možnosť oboznámiť sa s predajným prospektom alebo so
zjednodušeným predajným prospektom pred nadobudnutím cenných papierov v štátnom
jazyku alebo v jazyku pre neho zrozumiteľnom,
b) propagácia predaja cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania
a distribúcia reklamných dokumentov musia byť vykonávané v súlade s § 88,
c) majiteľom cenných papierov musia byť poskytované informácie o zahraničnom subjekte
kolektívneho investovania v štátnom jazyku alebo v jazyku pre nich zrozumiteľnom.
(2) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť musia zverejňovať v štátnom jazyku
a) ročnú správu a polročnú správu o hospodárení, predajný prospekt a ďalšie informácie
a dokumenty s rovnakým obsahom a rovnakým spôsobom, ako sú povinní zverejňovať ich
v štáte, na ktorého území majú sídlo najmenej však spôsobom ako správcovské
spoločnosti a podielové fondy podľa tohto zákona,
b) informácie a dokumenty podľa tohto zákona, iné, ako sú uvedené v písmene a).
(3) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská
spoločnosť musia prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa na území Slovenskej republiky
zabezpečila majiteľom cenných papierov
a) distribúcia vyplácaných výnosov,
b) vyplácanie cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ak ide o
otvorený subjekt kolektívneho investovania,
c) vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie alebo zrušenia
zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(4) Činnosti podľa odseku 3 je zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo
zahraničná správcovská spoločnosť povinná zabezpečiť prostredníctvom
a) svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b) obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený vykonávať investičnú službu
spočívajúcu v upisovaní a umiestňovaní investičných nástrojov,62a)
c) pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený vykonávať
investičnú službu spočívajúcu v upisovaní a umiestňovaní investičných nástrojov,
d) správcovskej spoločnosti alebo
e) zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29.
(5) Ak činnosti podľa odseku 3 zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo
zahraničná správcovská spoločnosť nezabezpečuje prostredníctvom svojej pobočky
umiestnenej na území Slovenskej republiky, je povinná uzavrieť aspoň s jednou osobou podľa
odseku 4 písm. b) až e) zmluvu, ktorá musí obsahovať ustanovenia ukladajúce tejto osobe
povinnosť zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike činnosti podľa odseku 3
a zároveň ustanovenia o postupe zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo
zahraničnej správcovskej spoločnosti zamerané na ochranu investorov v prípade vypovedania
tejto zmluvy, a ak
a) Národná banka Slovenska pozastaví obchodníkovi s cennými papiermi alebo
zahraničnému obchodníkovi výkon povolenej činnosti,
b) Národná banka Slovenska odoberie obchodníkovi s cennými papiermi alebo
zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných
služieb,
c) Národná banka Slovenska pozastaví výkon povolenej činnosti správcovskej spoločnosti
alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti,
d) Národná banka Slovenska odoberie správcovskej spoločnosti povolenie na vznik
a činnosť alebo odoberie zahraničnej správcovskej spoločnosti povolenie podľa § 75,
e) zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29 zanikne oprávnenie pôsobiť
na území Slovenskej republiky.
(6) Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi,
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť sú pri zabezpečovaní
činností podľa odseku 3 povinní zabezpečiť vedenie evidencie tuzemských podielnikov
v členení najmä:
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika,
b) trvalý pobyt alebo sídlo podielnika,
c) rodné číslo alebo identifikačné číslo podielnika,
d) názov podielového fondu,
e) počet podielov podielového fondu alebo cenných papierov, ktoré sú majetkom podielnika.
(7) Ak Národná banka Slovenska odoberie obchodníkovi s cennými papiermi alebo
zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných
služieb alebo správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť, ak zahraničnej
správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29 zanikne oprávnenie pôsobiť na území
Slovenskej republiky alebo ak bola zmluva podľa odseku 5 vypovedaná, môže Národná
banka Slovenska v záujme ochrany investorov určiť náhradného obchodníka s cennými
papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskú spoločnosť
alebo pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti povinnú zabezpečovať pre podielnikov
v Slovenskej republike činnosti podľa odseku 3.
(8) Osoba, ktorej podľa odseku 7 zaniklo povolenie alebo oprávnenie na vykonávanie
činnosti, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať Národnou bankou Slovenska
určenému obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými
papiermi, správcovskej spoločnosti alebo pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti
evidenciu podielnikov podľa odseku 6.

§ 79

Predchádzajúci súhlas
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) vrátenie povolenia udeleného podľa § 75,
b) uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 na výkon činností podľa § 78 ods. 3 s ďalšou osobou.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) podľa odseku 1 písm. a) musí byť preukázané, že bude pre tuzemských podielnikov
zabezpečené na území Slovenskej republiky vykonávanie činností podľa § 78 ods. 3 alebo
že zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť nemá
podielnikov na území Slovenskej republiky,
b) podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 78 ods. 5.
(3) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva zahraničná
investičná spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť.
(4) v rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) určí
Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol
vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia
ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná
banka Slovenska neurčila v záujme ochrany podielnikov inú lehotu.

§ 80

(1) Ustanovenia § 75 až 79 sa použijú primerane právnej forme zahraničného subjektu
kolektívneho investovania. v prípade zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
ktoré nie sú právnickými osobami, zodpovednosť za plnenie povinností podľa § 75 až 79
v ich mene má zahraničná správcovskú spoločnosť, ktorá ich spravuje; v takom prípade sa
splnenie podmienok podľa § 75 ods. 2 písm. d), e), f) a h) preukazuje len za zahraničnú
správcovskú spoločnosť.
(2) Táto časť zákona sa nevzťahuje na európske fondy. Táto časť zákona s výnimkou
§ 78 ods. 6 až 8 sa nevzťahuje na zahraničné správcovské spoločnosti vykonávajúce činnosť
podľa § 28 a 29.

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 81

(1) Podielový fond musí mať depozitára v súlade s týmto zákonom.
(2) Depozitárom podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej
banky, 11) ktorá má v povolení podľa osobitného zákona 66) uvedenú vedľajšiu investičnú
službu spočívajúcu v úschove alebo správe investičných nástrojov. Depozitárom otvoreného
podielového fondu, ktorého podielové listy sú verejne ponúkané na území členského štátu
podľa § 60, môže byť len banka so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná
banka so sídlom v členskom štáte, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadenú pobočku.
(3) Depozitárom podielového fondu nesmie byť správcovská spoločnosť, ktorá tento
podielový fond spravuje.
(4) Podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosť musia mať
rovnakého depozitára, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 82

(1) Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy. Depozitárska
zmluva má písomnú formu a uzaviera sa na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol
podielový fond vytvorený.
(2) v depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára najmenej
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.
(3) v odplate za výkon činnosti depozitára podľa odseku 2 nie sú zahrnuté poplatky za
a) obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,
b) úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným
subjektom,
c) vedenie bežných účtov a prevody finančných prostriedkov.
d) odmeny znalcom za ocenenie nehnuteľností.
(4) Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri
mesiace, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota.
(5) Ak sa depozitárovi odoberie alebo ak mu zanikne bankové povolenie, povolenie na
poskytovanie investičných služieb v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je
nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi
zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárske zmluvy
uzavreté s týmto depozitárom strácajú platnosť.
(6) Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 5
oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banky Slovenska a správcovskej
spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu.
(7) Správcovská spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná
bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde s výnimkou
úhrady záväzkov vzniknutých pred skončením platnosti depozitárskej zmluvy a úkonov
nevyhnutných na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto
majetku a pozastaviť vydávanie a vyplácanie podielových listov podľa § 43 až do uzavretia
zmluvy s novým depozitárom.
(8) Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby
najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení
platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 5 pripravila návrh depozitárskej
zmluvy s iným depozitárom a požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie
predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára.
(9) Ak správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu depozitára v lehote podľa
odseku 8, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí
depozitára. Správcovská spoločnosť je povinná uzavrieť depozitársku zmluvu s takto
určeným depozitárom a bez zbytočného odkladu po jej uzavretí ju predložiť Národnej banke
Slovenska. Takto určený depozitár je povinný uzavrieť depozitársku zmluvu a vykonávať
činnosť depozitára pre podielové fondy.
(10) Depozitár, ktorý prestal pre podielový fond vykonávať činnosť depozitára, je
povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu
dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej
dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom
v podielovom fonde; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom
fonde pred vznikom škody na tomto majetku alebo úhrady záväzkov podľa odseku 7.
(11) Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj
v prípade vstupu správcovskej spoločnosti do konkurzu alebo likvidácie, a to až do uzavretia
hospodárenia s majetkom v podielovom fonde podľa § 59 alebo do uzavretia depozitárskej
zmluvy s inou správcovskou spoločnosťou, na ktorú prešla správa podielových fondov.

§ 83

Činnosť depozitára

(1) Depozitár
a) kontroluje, či je vydávanie a vyplácanie podielových listov a ich rušenie vykonávané
v súlade s týmto zákonom a so štatútom,
b) zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu (§ 41) v súlade s týmto zákonom a so
štatútom,
c) vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so
štatútom,
d) zabezpečuje, aby pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde bola prevádzaná
protihodnota v prospech majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke,
ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na
regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje a v prípade obchodov uzavretých mimo
regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ
obchodov
e) kontroluje súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom a so štatútom,
f) kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,
g) kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového
fondu,
h) kontroluje, či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo
predávaných z majetku v podielovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so
štatútom,
i) vedie register emitenta podielových listov správcovskej spoločnosti v rámci samostatnej
evidencie, ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou, register záložných práv k
podielovým listom a register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom,
j) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej
spoločnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v realitnej
spoločnosti.
(2) Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde listinné cenné papiere, musia sa
uschovať u depozitára; to platí aj pre iný druh aktív, ktorých povaha to pripúšťa. Podmienka
podľa prvej vety sa považuje za splnenú, ak depozitár určí subjekt, u ktorého sa musia listinné
cenné papiere alebo aktíva podľa prvej vety uschovať. Za takto uschované cenné papiere
a aktíva zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.
(3) Ak depozitár nevedie pre podielové fondy účet majiteľa, je oprávnený vyžiadať si
na vlastné náklady od osoby, ktorá vedie tento účet majiteľa, 58) výpisy z majetkových účtov
vedených pre podielový fond a táto osoba je povinná takejto požiadavke depozitára bez
zbytočného odkladu vyhovieť.
(4) Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde zahraničné zaknihované cenné
papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť správcovskej spoločnosti
výpisy z účtov majiteľa alebo účtov plniacich obdobnú funkciu alebo ich kópie, ktoré sú
ekvivalentom výpisov uvedených v odseku 3, ak ich správcovská spoločnosť nedostáva
priamo.
(5) Depozitár je povinný viesť pre správcovskú spoločnosť bežný účet. 67) Depozitár
je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond len jeden
bežný účet v jednej mene; to neplatí, ak došlo k zlúčeniu podielových fondov podľa § 58,
najviac však počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
zlúčení podielových fondov, keď depozitár môže viesť bežné účty všetkých pôvodne
zlučovaných podielových fondov.
(6) Bežným účtom podielového fondu podľa odseku 5 musia prechádzať všetky
platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde.
(7) Bežným účtom podľa odseku 5 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané
na vkladové účty v iných bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk. Akékoľvek úhrady
alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 5 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej
spoločnosti. Iné bežné účty ako podľa odseku 5 môže správcovská spoločnosť otvoriť len so
súhlasom depozitára. Depozitár udelí súhlas na otvorenie bežného účtu podielového fondu
v inej banke alebo v zahraničnej banke, ako sú uvedené v § 44 ods. 1 písm. f), len ak je to
potrebné na zabezpečenie vyrovnania obchodov s cennými papiermi, nástrojmi peňažného
trhu a derivátmi podľa § 44.

§ 84

(1) Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť si bežný účet u depozitára, s ktorým
uzavrela depozitársku zmluvu. Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť u depozitára pre
každý ňou spravovaný podielový fond samostatný bežný účet.
(2) Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky
otvoriť vkladové účty 68) pre podielový fond len so súhlasom depozitára. Prevod peňažných
prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet v tej istej banke alebo v pobočke
zahraničnej banky vykoná banka alebo pobočka zahraničnej banky na pokyn správcovskej
spoločnosti po predložení súhlasu depozitára. Správcovská spoločnosť môže prijímať platby
peňažných prostriedkov na vkladovom účte v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
ktorá nie je jej depozitárom, len ak ide o výplatu výnosov z týchto vkladových účtov;
správcovská spoločnosť je povinná pravidelne informovať depozitára o prijatých platbách na
tento vkladový účet. Na takýto prevod a platby peňažných prostriedkov sa ustanovenie § 83
ods. 6 nepoužije.
(3) Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným
zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov 69) v centrálnom
depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.
(4) Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v podielovom fonde
tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom
depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný
účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v podielovom fonde nesmie mať
správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou
spravovaný podielový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 3.
(5) Ak depozitár správcovskej spoločnosti je členom centrálneho depozitára,49) účty
majiteľa podľa odsekov 3 a 4 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára.
Ak depozitár správcovskej spoločnosti nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa
podľa odsekov 3 a 4 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho
depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.
( 6) Zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech majetku v podielovom fonde
môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase depozitára.

§ 85

(1) Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia
zákonom a štatútom ustanovených podmienok na vykonanie pokynu. Ak na žiadosť
depozitára správcovská spoločnosť nepreukáže splnenie týchto podmienok, depozitár pokyn
nevykoná.
(2) Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo
štatútu podielového fondu, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť;
ak správcovská spoločnosť trvá aj napriek upozorneniu na vykonaní takéhoto pokynu,
depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.
(3) Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila
tento zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bez zbytočného odkladu
informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a správcovskú spoločnosť. Depozitár
je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení
limitov podľa § 44 až 50, aj keď k nim došlo v súlade s týmto zákonom, a o každej
skutočnosti, ktorá môže významne ovplyvniť aktuálnu cenu podielových listov. Čo sa
pokladá za významné ovplyvnenie aktuálnej ceny podielových listov, určí Národná banka
Slovenska schválením štatútu s ohľadom na rizikový profil podielového fondu.
(4) Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej
spoločnosti okrem údajov a dokladov o podielových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje
a doklady o jej činnosti. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez
zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.

§ 86

(1) Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov
udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej
spoločnosti, upozornení a informácií o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnosťou
a zbierku dokumentov.
(2) Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať
a) evidenčné číslo,
b) dátum, kedy bol úkon uskutočnený,
c) vymedzenie úkonu,
d) obsah úkonu.
(3) Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov
správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o
neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o zistených porušeniach
zákona správcovskou spoločnosťou.
(4) Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov musia byť uložené v listinnej
podobe alebo na trvanlivom médiu u depozitára a musia sa poskytnúť Národnej banke
Slovenska na jej požiadanie.
§ 87
(1) Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme
podielnikov podielových fondov.
(2) Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené
porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, zo štatútu a z depozitárskej zmluvy pri
výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť
správcovskej spoločnosti podľa § 22.
(3) Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností
vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že
depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.
(4) Podielnik podielového fondu je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenej
depozitárom priamo alebo tým poveriť správcovskú spoločnosť.
(5) Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní
škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným
plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to
aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté povolenie na poskytovanie
investičných služieb.

ÔSMA ČASŤ
OCHRANA INVESTOROV

§ 88

(1) Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových
fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre
rozhodovanie investorov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať
alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych,
technických a organizačných predpokladoch činnosti správcovskej spoločnosti. Ustanovenia
všeobecného predpisu o nekalej súťaži70) tým nie sú dotknuté.
(2) Každá propagácia podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho
investovania, správcovskej spoločnosti alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania
do podielových fondov musí obsahovať výrazné upozornenie, že hodnota investície sa môže
aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy alebo že s investíciou do
podielového fondu je spojené aj riziko.
(3) Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého podielového fondu
musí obsahovať upozornenie, že podielnik nemá právo na vrátenie podielového listu ani na
jeho vyplatenie správcovskou spoločnosťou pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý
podielový fond vytvorený.
(4) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového
fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje predajný prospekt a zjednodušený predajný
prospekt s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať, a údaj o tom, že investor má
možnosť oboznámiť sa so štatútom podielového fondu. Propagácia, ktorá obsahuje výzvu na
nákup podielových listov, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov, musí
obsahovať okrem údajov podľa prvej vety aj údaj o tom, že existuje prospekt cenného
papiera,71) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať.
(5) Národná banka Slovenska môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia
nedostatkov uverejnenie reklamných dokumentov, ak nespĺňajú podmienky uvedené
v odsekoch 1 až 4 alebo ak obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, štatútom,
s obsahom predajného prospektu alebo zjednodušeného predajného prospektu, alebo
informácie, prípadne súbor informácií z predajného prospektu alebo zjednodušeného
predajného prospektu, ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli byť zavádzajúce.
(6) Správcovská spoločnosť alebo osoba vykonávajúca reklamu podielového fondu je
povinná doručiť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť reklamné dokumenty.
Informačná povinnosť

§ 89

Správcovská spoločnosť musí za každý podielový fond zostaviť a zverejniť
a) predajný prospekt,
b) zjednodušený predajný prospekt,
c) správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej len „ročná
správa“),
d) správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov
kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“).
§ 90
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt
(1) Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia obsahovať informácie,
ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej
možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním, najmenej však musia
obsahovať údaje uvedené v prílohách č. 2 a 3. Predajný prospekt musí obsahovať aj jasné
a pre bežných investorov zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu podielového fondu.
(2) Zjednodušený predajný prospekt musí byť zostavený a štrukturovaný tak, aby bol
ľahko zrozumiteľný pre priemerného investora.
(3) Súčasťou predajného prospektu je aj štatút; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na
požiadanie bude podielnikovi zaslaný alebo ak štatút určí miesto, kde sa s ním podielnik môže
oboznámiť, a to na území Slovenskej republiky a v každom členskom štáte, v ktorom sú
verejne ponúkané podielové listy podielového fondu, a ak sú podielnici o tejto možnosti
informovaní. Ak sú informácie podľa prílohy č. 2 uvedené aj v štatúte tvoriacom súčasť
predajného prospektu, v predajnom prospekte stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenie
štatútu. Štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt podielového fondu musia
obsahovať výrazné upozornenie, že tieto dokumenty sa môžu počas trvania zmluvného
vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť.
(4) Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je
povolené investovať majetok v podielovom fonde a ak je povolené uskutočňovať obchody
s derivátmi s majetkom v príslušnom podielovom fonde, musí byť táto informácia osobitne
zvýraznená a musí byť uvedené vyhlásenie, či je účelom týchto obchodov zabezpečenie
majetku v podielovom fonde podľa § 49 alebo investovanie majetku v podielovom fonde,
a možný dopad týchto obchodov s derivátmi na rizikový profil podielového fondu.
(5) Ak je investičnou stratégiou podielového fondu investovanie prevažne do iných
aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, alebo investovanie
spôsobom kopírujúcim finančné indexy podľa § 46, musí predajný prospekt a reklamné
dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na príslušnú investičnú stratégiu.
(6) Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde
z dôvodu zloženia majetku v podielovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií
využívaných správcovskou spoločnosťou, musí predajný prospekt a reklamné dokumenty
obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.
(7) Ak je v štatúte podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej
stratégie investovanie do cenných papierov podľa § 44 ods. 1 písm. e) alebo § 65 ods. 2 písm.
a) a b), musí štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt tohto podielového
fondu obsahovať zrozumiteľnú informáciu o maximálnej výške poplatkov za správu, ktoré
môžu byť účtované tomuto podielovému fondu a podielovým fondom alebo zahraničným
subjektom kolektívneho investovania, do ktorých sa plánuje investovať. Výška poplatkov
podľa prvej vety za príslušný kalendárny rok sa uvedie aj v ročnej správe.
(8) Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt môžu mať listinnú podobu
alebo podobu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený prístup k údajom rovnocenný
ako pri listinnej forme a ak s tým súhlasila Národná banka Slovenska.
(9) Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia byť zverejnené
najneskôr do začiatku vydávania podielových listov (§ 38).
(10) Zverejnením podľa odseku 9 sa rozumie
a) uverejnenie v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo s dostatočným rozšírením
v Slovenskej republike alebo
b) bezplatné sprístupnenie v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu v sídle správcovskej
spoločnosti a depozitára a oznámenie tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou pôsobnosťou
alebo s dostatočným rozšírením na území Slovenskej republiky.

§ 91

(1) Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených
v predajnom prospekte a zjednodušenom predajnom prospekte.
(2) Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte alebo v zjednodušenom
predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, správcovská spoločnosť je
na žiadosť podielnika povinná vyplatiť podielnikovi predajnú cenu v čase vydania
podielového listu, ak je táto predajná cena vyššia ako nákupná cena v deň podania žiadosti,
inak je povinný mu vyplatiť nákupnú cenu; to neplatí, ak podielnik v čase podpísania zmluvy
so správcovskou spoločnosťou vedel, že informácie v predajnom prospekte alebo
v zjednodušenom predajnom prospekte sú nepravdivé alebo neúplné. Rozdiel medzi
predajnou cenou a nákupnou cenou podľa prvej vety uhrádza správcovská spoločnosť z
vlastného majetku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 22 a 106 ani zodpovednosť tretích
osôb za škodu spôsobenú podielnikom.
(3) Právo na vyplatenie sumy podľa odseku 2 možno uplatniť do šiestich mesiacov,
odkedy sa podielnik otvoreného podielového fondu alebo osoba, ktorej boli vyplatené
podielové listy podľa § 42, dozvedeli o nesprávnosti alebo o neúplnosti informácií podľa
odseku 2, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia podielových listov. Podielnik
uzavretého podielového fondu môže toto právo uplatniť do troch rokov od nadobudnutia
podielových listov.

§ 92

(1) Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte
a v zjednodušenom predajnom prospekte.
(2) Pravidlá na prijímanie zmien predajného prospektu a zjednodušeného predajného
prospektu určuje štatút.

§ 93

Ročná správa a polročná správa
(1) Ročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli
investori vytvoriť správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom v podielovom fonde a o
jeho výsledkoch, najmenej však musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4, účtovnú
závierku podielového fondu overenú audítorom, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok podielového
fondu, a evidenčné číslo ich dekrétu alebo licencie, výrok audítora týkajúci sa overovania
účtovných závierok, správu o overení účtovnej závierky a informáciu, či boli audítorom
overené aj iné časti ročnej správy.
(2) Ak nie je v lehote podľa odseku 5 účtovná závierka podielového fondu overená
audítorom, je správcovská spoločnosť povinná uviesť túto skutočnosť v ročnej správe a bez
zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju Národnej banke Slovenska
a zverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu. Ak
účtovná závierka podielového fondu nebola schválená, je správcovská spoločnosť povinná do
30 dní uverejniť túto skutočnosť, ako aj dôvody neschválenia účtovnej závierky podielového
fondu rovnakým spôsobom ako ročnú správu.
(3) Polročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si
mohli investori vytvoriť správny úsudok o vývoji hospodárenia s majetkom v podielovom
fonde a o jeho výsledkoch, najmenej však musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4
v bodoch 1 až 7 a účtovnú závierku podielového fondu za predchádzajúci polrok. Ak
správcovská spoločnosť vyplatila alebo navrhuje vyplácanie záloh na výnos z hospodárenia
s majetkom v podielovom fonde, v polročnej správe sa uvedie hospodársky výsledok po
odpočítaní daňových povinností a výška vyplácanej zálohy.
(4) Údaje uvedené v ročnej správe a polročnej správe musia byť úplné, pravdivé
a vecne správne.
(5) Ročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do štyroch
mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Polročnú správu je správcovská spoločnosť povinná
zverejniť najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov kalendárneho
roka. Ročná správa a polročná správa sa zverejňujú spôsobom podľa § 90 ods. 10. Ročná
správa a polročná správa sa zverejňujú aj v štátoch, na ktorých území správcovská spoločnosť
verejne ponúka podielové listy príslušného podielového fondu a v Obchodnom vestníku.
(6) Ročná správa a polročná správa musia byť k dispozícii verejnosti k nahliadnutiu
v sídle správcovskej spoločnosti, depozitára a na ďalších miestach alebo na trvanlivých
médiách uvedených v predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte.
(7) Ustanovenia osobitného zákona o informačnej povinnosti72) emitentov cenných
papierov vydaných na základe verejnej ponuky sa nevzťahujú na podielový fond.
(8) Národná banka Slovenska je oprávnená požiadať správcovskú spoločnosť
najmenej raz za šesť mesiacov o poskytnutie informácií o zložení majetku v podielových
fondoch nad rámec uvedený v prílohe č. 4 na štatistické účely. Správcovská spoločnosť je
povinná tejto žiadosti v Národnou bankou Slovenska určenej lehote vyhovieť.

§ 94

(1) Pred vstupom do zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou musí byť
investorovi ponúknutý bezplatne zjednodušený predajný prospekt a na požiadanie mu musí
byť bezplatne poskytnutý predajný prospekt, aktuálna ročná správa a polročná správa.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť podielnikovi na
požiadanie aktuálny predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt po jeho zmene,
ročnú správu a polročnú správu.
(3) Správcovská spoločnosť je na žiadosť investora povinná poskytnúť dodatočné
informácie týkajúce sa kvantitatívnych limitov, ktoré sa vzťahujú na riadenie rizík zo
spravovania majetku v podielovom fonde, metód riadenia týchto rizík a posledný vývoj
v oblasti rizík spojených s hlavnými kategóriami aktív, do ktorých sa investuje majetok
v podielovom fonde, a vývoj výnosov z týchto aktív.

§ 95

(1) Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači
s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy
a) najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu
podielu a čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a v diverzifikovanom
špeciálnom podielovom fonde,
b) najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, o čistej hodnote majetku
v uzavretom podielovom fonde a o peňažnej sume za vydané podiely od posledného
zverejnenia týchto údajov počas vydávania podielových listov v uzavretom podielovom
fonde,
c) najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu a čistú hodnotu majetku v rizikovom
špeciálnom podielovom fonde a v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
(2) Hodnotu majetku v podielovom fonde určí s odbornou starostlivosťou správcovská
spoločnosť v spolupráci s depozitárom najmä na základe kurzov a cien cenných papierov,
nástrojov peňažného trhu a derivátov dosiahnutých na regulovaných trhoch.
(3) Informácie podľa odseku 1 a údaje o ocenení majetku v podielovom fonde je
správcovská spoločnosť povinná zaslať Národnej banke Slovenska bezodkladne po skončení
príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 96

(1) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu predložiť Národnej
banke Slovenska a depozitárovi
a) aktuálne znenie predajného prospektu a zjednodušeného prospektu po ich zmene,
b) ročnú správu a polročnú správu a doklad o ich zverejnení.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí
kalendárneho roka predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska ročnú správu o
hospodárení s vlastným majetkom a najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich
mesiacov kalendárneho roka predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska polročnú
správu o hospodárení s vlastným majetkom. Údaje uvedené v správach podľa prvej vety
musia byť úplné, pravdivé a vecne správne. Spolu s ročnou správou predloží správcovská
spoločnosť Národnej banke Slovenska aj list odporúčaní audítora vedeniu správcovskej
spoločnosti.
(3) Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom správcovskej spoločnosti musí
obsahovať účtovnú závierku overenú audítorom a údaje podľa prílohy č. 5.
(4) Ak nie je v lehote podľa odseku 2 účtovná závierka overená audítorom, je
správcovská spoločnosť povinná uviesť túto skutočnosť v ročnej správe podľa odseku 2
a predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu audítora bez zbytočného odkladu
potom, keď je jej táto správa doručená.
(5) Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom správcovskej spoločnosti
musí obsahovať účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku
overil audítor, a údaje podľa prílohy č. 5.
(6) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného
kalendárneho štvrťroka predložiť Národnej banke Slovenska priebežnú účtovnú závierku bez
poznámok72a) za predchádzajúci štvrťrok a priebežnú účtovnú závierku bez poznámok72a) za
ňou spravované podielové fondy. Správcovská spoločnosť vypracováva poznámky72a) k
priebežnej účtovnej závierke len v prípade významných udalostí a účtovaní, ktoré ovplyvnili
alebo môžu ovplyvniť jednotlivé položky uvedené vo výkazoch a v rozsahu, ktorý dané
udalosti popisuje.
(7) Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného
kalendárneho štvrťroka predložiť Národnej banke Slovenska údaj o výške počiatočného
kapitálu a jeho štruktúru, údaj o výške vlastných zdrojov a ich štruktúru údaje o sumách
podľa § 18 ods. 2 písm. a) a b) a údaj o tom, či spĺňa podmienku primeranosti vlastných
zdrojov podľa § 18; tým nie je dotknutá povinnosť správcovskej spoločnosti priebežne
sledovať primeranosť vlastných zdrojov na dennej báze ani povinnosť oznámiť Národnej
banke Slovenska bez zbytočného odkladu skutočnosť, že prestala spĺňať podmienku
primeranosti vlastných zdrojov.
(8) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej
banke Slovenska prekročenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení
rizika.

§ 97

Správy a hlásenia podľa tohto zákona môže správcovská spoločnosť predkladať
depozitárovi v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe. Správcovská spoločnosť je
povinná bez zbytočného odkladu zaslať Národnej banke Slovenska všetky zverejňované údaje
v elektronickej podobe, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 98

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov
(1) Člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor,
správca konkurznej podstaty, nútený správca, zástupca núteného správcu, ako aj ďalšie osoby
podieľajúce sa na činnosti správcovskej spoločnosti a depozitára sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri
plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo
sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru
alebo iného právneho vzťahu podľa odseku 1.
(3) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak je
informácia poskytnutá
a) osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu, 74)
b) súdu na účely občianskeho súdneho konania,75)
c) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,76)
d) Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,77)
e) službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného
zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,79)
f) daňovému orgánu na účely daňového konania80) alebo colnému orgánu vo veciach
colného konania,
g) orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.81)
(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená
povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(5) Správcovská spoločnosť je povinná utajovať a chrániť pred vyzradením,
zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením informácie a doklady o
záležitostiach, ktoré sa týkajú podielnikov a klientov správcovskej spoločnosti, ktoré nie sú
verejne prístupné, najmä informácie o počtoch podielových listov vlastnených jednotlivými
podielnikmi a o obchodoch klientov správcovskej spoločnosti. Informácie a doklady podľa
prvej vety môže správcovská spoločnosť poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim
písomným súhlasom dotknutého podielnika alebo klienta alebo na jeho písomný pokyn, ak
tento zákon neustanovuje inak. Podielnik alebo klient má právo za úhradu vecných nákladov
oboznámiť sa s informáciami, ktoré sú o ňom vedené v databáze správcovskej spoločnosti,
a obstaranie výpisu z nej. Za porušenie povinností podľa prvej vety sa nepovažuje
poskytovanie informácií v súhrnnej podobe na štatistické účely, z ktorých nie je zrejmý názov
správcovskej spoločnosti, meno a priezvisko klienta.
(6) Povinnosti podľa odseku 5 je správcovská spoločnosť povinná plniť aj voči
osobám, s ktorými správcovská spoločnosť rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento
obchod neuskutočnil, a tiež voči osobám, ktoré prestali byť podielnikmi alebo klientmi
správcovskej spoločnosti.
(7) Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť informácie doklady o záležitostiach,
na ktoré sa vzťahuje odsek 5, na písomné vyžiadanie osôb alebo orgánov podľa odseku 3
a len na účely tam uvedené. Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže
správcovská spoločnosť príslušnú záležitosť identifikovať, najmä presné označenie osoby, o
ktorej sa požadujú údaje, a vymedzenie rozsahu požadovaných údajov; tieto identifikačné
údaje netreba uvádzať v písomnom vyžiadaní podľa odseku 3 písm. c) a g). Osoby a orgány
uvedené v odseku 3 si môžu informácie poskytnúť navzájom len na ten účel alebo na konanie,
na ktoré boli tieto informácie a správy poskytnuté; inak ich môžu poskytnúť len so súhlasom
správcovskej spoločnosti a v súlade s podmienkami podľa odseku 3.
(8) Za porušenie povinností podľa odseku 5 sa nepovažuje
a) poskytovanie údajov nevyhnutných na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s podielovými
listami a na pripísanie podielových listov na účty majiteľov pri ich vydaní,
b) plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoločnosti o neobvyklých obchodných
operáciách podľa osobitného predpisu,28b)
c) oznámenie správcovskej spoločnosti orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že
sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
d) poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe
s cieľom vykonať finančné ocenenie záväzku82) alebo advokátovi, alebo komerčnému
právnikovi, ktorému správcovská spoločnosť udelila písomné plnomocenstvo na
vymáhanie splnenia týchto záväzkov, alebo súdnemu exekútorovi, ktorého označila
v návrhu na vykonanie exekúcie proti podielnikovi alebo klientovi v prípade, ak si
podielnik alebo klient neplní riadne a včas svoje záväzky voči správcovskej spoločnosti
ani napriek jej písomnej výzve,
e) poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu podielnika a údajov o obchode osobe,
ktorá preukáže, že v dôsledku chyby pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov s podielovými
listami alebo v dôsledku chybného pripísania podielových listov na majetkový účet utrpela
majetkovú ujmu, ktorá spočíva v prevode alebo pripísaní jej patriacich alebo ňou
spravovaných podielových listov na účet tohto podielnika a na vymáhanie takto
vzniknutého bezdôvodného obohatenia,
f) poskytnutie informácií inej správcovskej spoločnosti v súvislosti s prevodom alebo
prípravou prevodu správy podielového fondu na túto inú správcovskú spoločnosť;
správcovské spoločnosti sú povinné uzatvoriť písomnú zmluvu, v ktorej sa upraví záväzok
zachovávať mlčanlivosť o získaných informáciách a zodpovednosť za ich zneužitie
správcovskou spoločnosťou, na ktorú má byť prevedená správa a správcovskou
spoločnosťou, ktorá prevádza správu.
(9) Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť
a na zahraničnú investičnú spoločnosť pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(10) Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára
poskytnúť tretej osobe ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára. Depozitár je
však povinný poskytnúť tieto údaje a doklady na písomné vyžiadanie osôb alebo orgánov
podľa odseku 3. Na postup pri poskytovaní týchto údajov a dokladov a ďalšie nakladanie
s nimi sa vzťahuje odsek 7.

DEVIATA ČASŤ
DOHĽAD

§ 99

Predmet a cieľ dohľadu

(1) Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná
a) správcovskými spoločnosťami,
b) zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými
spoločnosťami v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky, ak tento zákon
neustanovuje inak,
c) investičnými spoločnosťami a investičnými fondmi vytvorenými podľa doterajších
predpisov,
d) zakladateľmi správcovskej spoločnosti pri ich činnosti podľa tohto zákona,
e) členmi predstavensti g) orgev, dozorných rád a prokuristami správcovskej spoločnosti,
f) akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej
spoločnosti,
g) osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov, podielových
fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak tento
zákon neustanovuje inak,
h) depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
i) núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
j) likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,
k) osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 25,
l) vedúcim pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti a zahraničnej správcovskej
spoločnosti a jeho zástupcom.
(2) Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov1)
vzťahujúcich sa na osoby podliehajúce dohľadu podľa tohto zákona,
b) dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,
c) dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona,
a dodržiavanie podmienok uvedených v ďalších rozhodnutiach Národnej banky Slovenska,
d) plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
(3) Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov
správcovských spoločností, zahraničných subjektov kolektívneho investovania
a zahraničných správcovských spoločností a ich podielnikov a klientov, na ktorých
prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných
predpisov.83)
(4) Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.
101
(5) Správcovská spoločnosť, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon
činností podľa § 3 ods. 3, podlieha aj dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného
zákona,84) a to v rozsahu ako obchodník s cennými papiermi.
(6) Správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorému
bolo udelené povolenie podľa § 75, a zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené
povolenie podľa § 75, sú povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na
rokovaní ich valného zhromaždenia, ich dozornej rady, ich predstavenstva alebo vedenia
pobočky zahraničného subjektu kolektívneho investovania a pobočky zahraničnej
správcovskej spoločnosti.

§ 99a

(1) Ak správcovská spoločnosť ovláda konsolidovaný celok,84a) subkonsolidovaný
celok84a) alebo je súčasťou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý
podlieha dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného zákona,36) vykonáva sa nad
správcovskou spoločnosťou a týmto konsolidovaným celkom dohľad na konsolidovanom
základe podľa ustanovení osobitného zákona36) v rovnakom rozsahu ako nad obchodníkom
s cennými papiermi.
(2) Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu84b)
podľa osobitného zákona, sa vykonáva doplňujúci dohľad nad finančnými
konglomerátmi84c) podľa ustanovení osobitného zákona v rovnakom rozsahu ako nad
obchodníkom s cennými papiermi.
(3) Správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu84b) podľa
osobitného zákona, je na účely doplňujúceho dohľadu nad finančnými konglomerátmi84c)
zaradená do sektora investičných služieb.84d)

§ 100

(1) Na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom
dohľadu iného štátu môže orgán dohľadu iného štátu vykonávať dohľad na území Slovenskej
republiky nad činnosťou pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničnej
investičnej spoločnosti, nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorá
je správcovskou spoločnosťou, a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej správcovskej
spoločnosti, ktorá je správcovskou spoločnosťou. Takúto dohodu môže Národná banka
Slovenska uzavrieť len na základe vzájomnosti. Tým nie je dotknuté oprávnenie orgánu
dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na území Slovenskej republiky nad
činnosťou zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo európskeho fondu podľa § 28, 29 alebo
§ 61 vykonávanou na území Slovenskej republiky, a to priamo alebo prostredníctvom na to
splnomocnených osôb.
(2) Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami správcovskej
spoločnosti, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou spoločnosťou správcovskej
spoločnosti, ktorá je správcovskou spoločnosťou, na území iného štátu, ak to pripúšťajú
právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi
dohľadu tohto štátu. Tým nie je dotknuté oprávnenie Národnej banky Slovenska vykonať
v súlade s právnym predpisom Európskej únie upravujúcim kolektívne investovanie dohľad
na území hostiteľského členského štátu nad činnosťou správcovskej spoločnosti, ak vykonáva
činnosti podľa § 26, 27 alebo § 60 na území hostiteľského členského štátu.

§ 101

(1) Pri výkone dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska
a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.74)
(2) Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb
podliehajúcich dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu,
a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu, a tieto osoby sú povinné v lehote
určenej Národnou bankou Slovenska tieto údaje, doklady a informácie Národnej banke
Slovenska predložiť.
(3) Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná dbať na ochranu
záujmov podielnikov a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy
osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.
(4) Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať so
zahraničnými orgánmi dohľadu.
(5) Slovenská republika ani Národná banka Slovenska nezodpovedajú za výsledok
hospodárenia s majetkom v podielovom fonde ani neručia za záväzky správcovskej
spoločnosti.
Spolupráca pri výkone dohľadu nad činnosťami vykonávanými v rámci práva
slobodného poskytovania služieb

§ 102

(1) Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s orgánmi dohľadu členských
štátov pri výkone ich povinností vyplývajúcich z právneho predpisu Európskej únie
upravujúceho kolektívne investovanie vrátane výmeny informácií potrebných na tento účel.
(2) Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušným orgánom domovského
členského štátu najmä pri výkone dohľadu nad európskym fondom vykonávajúcim činnosť na
území Slovenskej republiky podľa § 61 a nad zahraničnou správcovskou spoločnosťou
vykonávajúcou činnosť na území Slovenskej republiky podľa § 28 a 29 a na jeho žiadosť mu
Národná banka Slovenska poskytuje informácie o zahraničnej správcovskej spoločnosti a o
európskom fonde.
(3) Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušným orgánom hostiteľského
členského štátu najmä pri výkone dohľadu nad správcovskou spoločnosťou vykonávajúcou
činnosť na území hostiteľského členského štátu podľa § 26, 27 alebo § 60 a na jeho žiadosť
mu Národná banka Slovenska poskytuje informácie o správcovskej spoločnosti a o
podielovom fonde.
(4) Príslušný orgán domovského členského štátu je oprávnený po predchádzajúcom
oznámení tejto skutočnosti Národnej banke Slovenska vykonať dohľad na mieste v pobočke
zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území Slovenskej republiky
podľa § 28 na účel preverenia informácií oznámených podľa odseku 2, a to priamo alebo
prostredníctvom na to splnomocnených osôb.
(5) Ak príslušný orgán domovského členského štátu požiada Národnú banku
Slovenska o vykonanie dohľadu podľa odseku 4, je Národná banka Slovenska povinná tejto
žiadosti vyhovieť.
(6) Národná banka Slovenska je oprávnená po predchádzajúcom oznámení tejto
skutočnosti orgánu hostiteľského členského štátu vykonať dohľad na mieste v pobočke
správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území hostiteľského členského štátu
podľa § 26 na účel preverenia informácií oznámených orgánom dohľadu hostiteľského
členského štátu, a to priamo alebo prostredníctvom na to splnomocnených osôb, alebo
požiadať o vykonanie tejto kontroly príslušný orgán hostiteľského členského štátu.
(7) Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od orgánu dohľadu príslušného
členského štátu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.

§ 103

(1) Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 a 29 na území
Slovenskej republiky podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska len v rozsahu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky uvedených
v oznámení podľa § 28 ods. 2 alebo § 29 ods. 2 a podmienok uvedených v oznámení podľa §
28 ods. 2 alebo § 29 ods. 2 a ak zahraničná správcovská spoločnosť na území Slovenskej
republiky poskytuje aj služby podľa § 3 ods. 3, aj v rozsahu dodržiavania pravidiel činnosti
vo vzťahu ku klientom.
(2) Správcovská spoločnosť podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska aj pri jej
činnosti na území hostiteľského členského štátu podľa § 26, 27 alebo § 60. Dohľad nad
dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov hostiteľského členského štátu
uvedených v oznámení podľa § 26 ods. 4 v súlade s § 27 ods. 4 alebo § 60 ods. 3
a podmienok uvedených v oznámení podľa § 26 ods. 4 v súlade s § 27 ods. 4 alebo § 60 ods.
3 vykonáva príslušný orgán hostiteľského členského štátu a ak správcovská spoločnosť na
území hostiteľského členského štátu poskytuje aj služby podľa § 3 ods. 3, vykonáva príslušný
orgán hostiteľského členského štátu dohľad aj nad pravidlami činnosti vo vzťahu ku klientom.
(3) Dohľad nad dodržiavaním podmienok verejnej ponuky cenných papierov podľa
§ 61 európskym fondom na území Slovenskej republiky a nad sprístupňovaním informácií
investorom v Slovenskej republike vykonáva Národná banka Slovenska.
(4) Národná banka Slovenska môže s príslušným orgánom dohľadu domovského
členského štátu alebo hostiteľského členského štátu dohodnúť aj iné rozdelenie kompetencií
pri výkone dohľadu podľa odsekov 1 až 3.

§ 104

(1) Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke
Slovenska, že pobočka správcovskej spoločnosti na území tohto členského štátu porušuje
právne predpisy alebo podmienky činnosti oznámené podľa § 26 alebo § 27, Národná banka
Slovenska prijme potrebné opatrenia na skončenie protiprávneho stavu. Prijaté opatrenia
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi orgánu dohľadu hostiteľského
členského štátu.
(2) Ak Národná banka Slovenska zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť podľa
§ 28 alebo § 29 pri výkone činnosti na území Slovenskej republiky porušila právne predpisy
vzťahujúce sa na jej činnosť na území Slovenskej republiky, bez zbytočného odkladu vyzve
túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu.
(3) Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 2 v určenej lehote
neuskutoční nápravu, informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán dohľadu
domovského členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na
ukončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(4) Ak napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 zahraničná správcovská spoločnosť
naďalej porušuje právne predpisy, môže Národná banka Slovenska po predchádzajúcom
informovaní príslušného orgánu dohľadu členského štátu prijať opatrenia potrebné na
skončenie protiprávneho stavu vrátane opatrení potrebných na zamedzenie alebo skončenie
činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky; tieto opatrenia,
ktoré majú charakter sankcie, musia mať formu rozhodnutia, voči ktorému možno podať
opravný prostriedok. Zahraničná správcovská spoločnosť je povinná opatrenia vykonať.
(5) Ak vec neznesie odklad, môže Národná banka Slovenska prijať predbežné
opatrenie na ochranu podielnikov a klientov zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa
odseku 1 aj pred uskutočnením postupu podľa odsekov 2 až 4. O prijatí takýchto predbežných
opatrení Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu informuje komisiu a príslušný
orgán dohľadu domovského členského štátu. Národná banka Slovenska zmení alebo zruší
prijaté predbežné opatrenie na základe rozhodnutia komisie.
(6) Ak príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu odoberie zahraničnej
správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 povolenie, prijme Národná banka Slovenska bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie
vykonávania činnosti touto osobou na území Slovenskej republiky a opatrenia na ochranu
tuzemských podielnikov a klientov.
(7) Ak Národná banka Slovenska odoberie správcovskej spoločnosti povolenie na
vznik a činnosť, je povinná bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti príslušný
orgán dohľadu hostiteľského členského štátu.

§ 105

(1) Sankcie za porušenie povinností európskeho fondu podľa § 61 môže uložiť len
orgán dohľadu domovského členského štátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Národná banka Slovenska podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží sankciu,
zakáže alebo pozastaví verejnú ponuku cenných papierov európskeho fondu na území
Slovenskej republiky, ak
a) sa ponuka vykonáva bez oznámenia podľa § 61 ods. 1,
b) boli porušené ustanovenia § 61 ods. 3 alebo iných všeobecne záväzných právnych
predpisov,
c) bolo európskemu fondu odobraté povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo.
(3) Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi prijatie opatrenia podľa
odseku 2 príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom má európsky fond sídlo.
(4) Sankcie za porušenie povinností správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosti
podľa § 26, 27 alebo § 60 ukladá Národná banka Slovenska, a to vrátane sankcií za porušenie
právnych predpisov hostiteľského členského štátu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu je oprávnený pozastaviť
alebo zakázať správcovskej spoločnosti verejnú ponuku podielových listov na svojom území
alebo uložiť iné opatrenie, ak správcovská spoločnosť pri činnosti na území hostiteľského
členského štátu porušila povinnosti podľa § 61 ods. 3; tým nie je dotknuté oprávnenie
Národnej banky Slovenska uložiť za toto porušenie sankciu podľa § 106.
(6) Ak Národná banka Slovenska odoberie správcovskej spoločnosti povolenie na
vznik a činnosť alebo povolenie na vytvorenie podielového fondu, uloží správcovskej
spoločnosti sankciu podľa § 106 ods. 1 písm. c), g) a p) alebo ak došlo k pozastaveniu
vyplácania podielových listov, bez zbytočného odkladu oznámi tieto skutočnosti príslušnému
orgánu hostiteľského členského štátu.

§ 106

Sankcie
(1) Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 99 ods. 1 porušili
alebo porušujú tento zákon, štatút, stanovy správcovskej spoločnosti, podmienky uvedené
v povolení udelenom podľa tohto zákona alebo porušili osobitné právne predpisy84e), ktoré sa
na ich činnosť vzťahujú, alebo nesplnili opatrenia uložené rozhodnutím Národnej banky
Slovenska, Národná banka Slovenska
a) uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie
a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b) nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu
majetku v podielovom fonde alebo nariadi zmenu a podmienky zmeny likvidátora, alebo
nariadi výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti, výmenu vedúcich
zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné
činnosti podľa tohto zákona a výmenu zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej
kontroly,
c) pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom
v podielovom fonde a vydávanie podielových listov,
d) zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, verejnú ponuku
cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania na území Slovenskej
republiky,
e) uloží pokutu až do 20 000 000 Sk, ak nejde o osoby podľa odseku 2,
f) nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady
správcovskej spoločnosti,
g) nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
h) uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
i) uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému
subjektu kolektívneho investovania predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
j) nariadi skončiť nepovolenú činnosť,
k) obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti
alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania výkon niektorej z povolených
činností,
l) uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky
Slovenska alebo audítora,
m) uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt
kolektívneho investovania uverejnil,
n) uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po
zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a
s kapitálovými fondmi,
o) zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,
p) odoberie povolenie udelené podľa tohto zákona za podmienok podľa § 111.
(2) Národná banka Slovenska uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady
správcovskej spoločnosti, prokuristovi správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu pobočky
zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania
za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej spoločnosti, zo stanov
správcovskej spoločnosti, štatútu, alebo za porušenie podmienok a povinností uložených
rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu podľa závažnosti a povahy
porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od
správcovskej spoločnosti, od zahraničného subjektu kolektívneho investovania, od
zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo od konsolidovaného celku, 85) do ktorého patrí
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt
kolektívneho investovania. Vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti
predstavenstva zodpovednému za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnancovi
zodpovednému za výkon vnútornej kontroly alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej
správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania možno
uložiť pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia z dôvodov uvedených v prvej vete až do
výšky 50% sumy uvedenej v prvej vete. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala
byť dôveryhodnou osobou podľa § 6 ods. 10, je správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt
kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného
odkladu odvolať z funkcie.
(3) Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže Národná banka Slovenska uložiť aj
za porušenie § 3 ods. 9, § 10, § 35 ods. 4, § 57, § 62 ods. 3, § 68, § 69 ods. 6, § 74 a 79 alebo
osobám neoprávnene vykonávajúcim činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená
vykonávať len správcovská spoločnosť alebo depozitár.
(4) Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 99 ods. 1,
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď táto osoba je v likvidácii.
(5) Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola
uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku
uloženej pokuty, najviac však do výšky 20 000 000 Sk.
(6) Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia
právnych predpisov, vnútorných predpisov a rozhodnutí podľa odseku 1. Sankcie podľa
odseku 1 nemožno uložiť po uplynutí desiatich rokov od porušenia právnych predpisov,
vnútorných predpisov a rozhodnutí podľa odseku 1. Sankcie podľa odseku 2 možno uložiť do
jedného roka od zistenia porušenia povinností podľa odseku 2. Sankcie podľa odseku 2
nemožno uložiť po uplynutí troch rokov od porušenia povinností podľa odseku 2. Porušenie
právnych predpisov, vnútorných predpisov a rozhodnutí podľa odseku 1 sa považuje za
zistené odo dňa skončenia dohľadu podľa osobitného zákona.74)
(7) Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza zo závažnosti, z miery
zavinenia, povahy zistených porušení, zo spôsobu, z doby trvania a následkov porušenia
povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v § 99 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o
sankcii sama zistila porušenie a obnovila právny stav.
(8) Sankcie podľa tohto zákona možno ukladať súbežne aj opakovane, ak to ich
povaha umožňuje. Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9) Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.86)
(10) Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej spoločnosti, zahraničnej
správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu kolektívneho investovania obmedzený
alebo pozastavený výkon niektorej z povolených činností, Národná banka Slovenska písomne
oznámi túto skutočnosť správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo
zahraničnému subjektu kolektívneho investovania. Dňom doručenia tohto oznámenia sa
rozhodnutie Národnej banky Slovenska o obmedzení alebo pozastavení výkonu niektorej z
povolených činností ruší.
(11) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie
prerokovať nedostatky v činnosti správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej
spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania s členmi predstavenstva
správcovskej spoločnosti a prokuristami, s vedúcim pobočky zahraničnej správcovskej
spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania, s členmi dozornej rady
správcovskej spoločnosti, s vedúcimi zamestnancami alebo so zamestnancami zodpovednými
za výkon vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou
požadovanú súčinnosť.
(12) O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej zahraničnej správcovskej
spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania Národná banka Slovenska
bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu v štáte sídla zahraničnej
správcovskej spoločnosti alebo zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(13) Správcovská spoločnosť je povinná pozastaviť nakladanie s majetkom
v podielovom fonde, ak Národná banka Slovenska uloží sankcie podľa odseku 1 písm. b)
alebo c), až do doby určenej Národnou bankou Slovenska. Správcovská spoločnosť môže
v tomto období vykonávať len činnosti nevyhnutné na zabezpečenie záujmov podielnikov.

§ 107

Opatrenia na ozdravenie
(1) Pod opatreniami na ozdravenie správcovskej spoločnosti sa rozumie
a) predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať:
1. plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného
opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2. plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej
spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu,
strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3. iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b) obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,87) tantiém88) a iných podielov na
zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom
dozornej rady, prokuristom a zamestnancom,
c) obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania odmien členom predstavenstva, členom
dozornej rady, prokuristom a všetkým zamestnancom správcovskej spoločnosti,
d) zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie správcovskej spoločnosti,
e) obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov správcovskej spoločnosti;
tieto obchody môže správcovská spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase
Národnej banky Slovenska.
(2) Národná banka Slovenska je povinná uložiť správcovskej spoločnosti, aby prijala
opatrenia na jej ozdravenie, ak prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov.
Národná banka Slovenska je povinná vyzvať správcovskú spoločnosť, ktorá je oprávnená
vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3, aj vtedy, ak primeranosť jej vlastných zdrojov podľa
osobitného zákona38) klesne pod 8%.
(3) Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je povinné na výzvu Národnej banky
Slovenska podľa odseku 2 predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný program do 30 dní
od doručenia výzvy podľa odseku 2. Ozdravný program musí schváliť predstavenstvo
a dozorná rada správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska do 30 dní od predloženia
záväzného ozdravného programu vydá rozhodnutie o jeho schválení alebo zamietnutí. Ak
Národná banka Slovenska v tejto lehote predložený ozdravný program nezamietne, považuje
sa ozdravný program za schválený.

§ 108

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1) Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 10 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci
súhlas podľa § 10 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má
Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 10 ods. 1 písm. a), pozastaviť
výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení správcovskej spoločnosti a práva
požiadať o zvolanie valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv
môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa
správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej
spoločnosti.
(2) Správcovská spoločnosť je povinná najmenej päť pracovných dní pred dňom
konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom89) príkaz na registráciu
pozastavenia výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len
"pozastavenie práva nakladať") pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala; to neplatí, ak má
správcovská spoločnosť v čase päť pracovných dní predo dňom konania valného
zhromaždenia len jedného akcionára a správcovskej spoločnosti nie je známa žiadna
skutočnosť, ktorá by svedčila o možnosti zmeny podielov na jej základnom imaní do 30 dní
odo dňa konania valného zhromaždenia. Správcovská spoločnosť je povinná podať príkaz na
zrušenie pozastavenie práva nakladať nasledujúci pracovný deň po dni konania valného
zhromaždenia.
(3) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z
jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz
správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované
akcie, ktoré správcovská spoločnosť vydala; v prípade správcovskej spoločnosti, ktorá má len
jedného akcionára, sa predloží výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov nie
starší ako päť pracovných dní. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa táto registrácia
vykonala. Tento výpis je správcovská spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska
v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu na tomto výpise
písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho
správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia
správcovskej spoločnosti.
(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade,
ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej
nanovo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia90) vo veci pozastavenia výkonu práv
uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska osobe, u ktorej zistila dôvod na
pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, a správcovskej spoločnosti najneskôr do
začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia
je správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie tejto osobe sa považuje doručenie
rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto
osoby na valnom zhromaždení.
(6) Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť
osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 alebo 4 ani osôb
splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas
pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa
neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní
valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach
ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom správcovskou spoločnosťou podľa
odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 10 ods. 1
písm. a).
(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná
banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší a takého rozhodnutie
zverejní.
(9) Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti
rozhodnutia valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti z dôvodu porušenia zákona
alebo stanov. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch
mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo
riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.

§ 109

Nútená správa majetku v podielovom fonde
(1) Nútená správa je správa majetku v podielovom fonde, ktorá sa vykonáva na
základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zavedení nútenej správy. Súčasťou tohto
rozhodnutia je aj vymenovanie núteného správcu.
(2) Národná banka Slovenska rozhodne o zavedení nútenej správy, ak
a) správcovská spoločnosť vstúpila do likvidácie, pričom správa podielových fondov nebola
napriek ustanoveniam tohto zákona prevedená na inú správcovskú spoločnosť,
b) si to vyžaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na vykonanie
nevyhnutných úkonov smerujúcich k zrušeniu podielového fondu,
c) na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz.
(3) Národná banka Slovenska je oprávnená rozhodnúť o zavedení nútenej správy aj
vtedy, ak
a) sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac
ako troch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach stratou a Národná banka Slovenska
zistí, že tieto straty boli spôsobené neplnením alebo nedostatočným plnením povinností pri
správe majetku v podielovom fonde,
b) nemožno zistiť skutočný stav majetku v podielovom fonde v súlade s inými ustanoveniami
tohto zákona,
c) je to potrebné na ochranu majetku v podielovom fonde pred vznikom alebo narastaním
škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku.
(4) Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť len depozitár alebo iná
správcovská spoločnosť ako správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond, na ktorý sa
zavádza nútená správa. Ak nemožno určiť za n&´teného správcu depozitára podielového fondu,
na ktorý sa zavádza nútená správa, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu iného
depozitára alebo správcovskú spoločnosť spĺňajúcu podmienku podľa prvej vety. Právnická
osoba, ktorá má byť núteným správcom, je účastníkom konania. Národnou bankou Slovenska
určený depozitár alebo správcovská spoločnosť sú povinní na základe rozhodnutia Národnej
banky Slovenska o zavedení nútenej správy plniť povinnosti núteného správcu.
(5) Ak Národná banka Slovenska určí núteného správcu majetku v podielovom fonde,
správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu majetku v podielovom fonde nútenému
správcovi najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy. Dňom
doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám.
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým sa zaviedla nútená
správa, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť správcovskej
spoločnosti vo vzťahu k podielovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje
do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Správcovská spoločnosť
a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska
správu o zavedení nútenej správy.
(6) Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení
nútenej správy. Nútený správca je vo vzťahu k podielovému fondu, ktorý má v nútenej
správe, povinný plniť povinnosti podľa tohto zákona ako správcovská spoločnosť spravujúca
podielový fond. Nútený správca je počas nútenej správy oprávnený navrhovať Národnej
banke Slovenska prijatie opatrení podľa § 106, prevod správy podielových fondov alebo
zrušenie podielových fondov. Národná banka Slovenska nie je viazaná návrhmi núteného
správcu. Na podielové fondy v nútenej správe sa nevzťahuje podmienka podľa § 81 ods. 3.
(7) Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný
a) hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b) dbať na ochranu záujmov podielnikov,
c) viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.
(8) Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej
sume za dobu výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata
správcovskej spoločnosti za správu majetku v podielovom fonde.
(9) Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 5 neodovzdá správu majetku
nútenému správcovi, Národná banka Slovenska jej môže odobrať povolenie udelené podľa
tohto zákona.
(10) Nútená správa sa končí dňom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy
alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o zrušení nútenej správy.
(11) Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného
správcu, ak
a) dôjde k zrušeniu núteného správcu,
b) sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke
Slovenska,
c) nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d) nútený správca stratil povolenie na výkon činnosti.
(12) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 11 nemá odkladný účinok.
(13) Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 11 písm. b)
alebo c), nútený správca je povinný vykonávať činnosť núteného správcu až do doby
vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.

§ 110

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj
výkon činností podľa § 3 ods. 3, môže Národná banka Slovenska zaviesť nútenú správu podľa
ustanovení osobitného zákona.91)

§ 111

Odobratie povolení

(1) Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti, ak
a) počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti klesol pod 125 000 EUR,
b) vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň 25% hodnoty vyžadovanej
podľa § 18 ods. 2,
c) správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku v podielovom fonde nútenému
správcovi podľa § 109 ods. 5,
d) správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt
kolektívneho investovania nezačal do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
povolenia vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo nepretržite po dobu dlhšiu ako
šesť mesiacov tieto činnosti nevykonáva.
(2) Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak
a) v lehote určenej Národnou bankou Slovenska nie je zloženie majetku v podielovom fonde
zosúladené s ustanoveniami § 44 až 50,
b) podielový fond nemá viac ako šesť mesiacov depozitára,
c) ak do 12 mesiacov od pozastavenia podľa § 43 nebolo obnovené vyplácanie podielových
listov,
d) odobrala správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond povolenie na vznik
a činnosť a ak súčasne s tým neurčila núteného správcu podľa § 109 alebo nerozhodla o
prevode správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť.
(3) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti, ak
a) povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b) došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä
prestali byť splnené podmienky podľa § 6 ods. 2,
c) počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň
vyžadovanú podľa § 18 a opatrenie na ozdravenie správcovskej spoločnosti neviedlo k
náprave,
d) správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné
opatrenie podľa § 106 neviedlo k náprave,
e) nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti,
f) správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.
(4) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vytvorenie podielového
fondu, ak
a) povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b) došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä
prestali byť splnené podmienky, na základe ktorých bolo udelené,
c) prekročenie príslušného limitu alebo obmedzenia podľa § 44 až 50 trvá bez prerušenia
viac ako 12 mesiacov,
d) správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné
opatrenie podľa § 106 neviedlo k náprave,
g) pokles aktuálnej ceny podielu otvoreného podielového fondu podľa § 56 ods. 1 trvá dlhšie
ako tri po sebe nasledujúce mesiace a nemožno ho odôvodniť situáciou na finančnom trhu.
(5) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie podľa § 75 udelené
zahraničnému subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej
spoločnosti, ak
a) povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b) došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj
vtedy, ak tieto skutočnosti nastali mimo územia Slovenskej republiky, najmä prestali byť
splnené podmienky podľa § 75 ods. 2,
c) zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania
závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie podľa § 106
neviedlo k náprave,
d) zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť
marí výkon dohľadu.
(6) Pri odobratí povolenia podľa tohto zákona povolenie zaniká dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.

§ 112

(1) Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, Národná banka Slovenska zmení
povolenie tak, že z neho vypustí výkon týchto činností, ak
a) primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti podľa osobitného zákona38)
klesne pod 2%,
b) správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
povolenia vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo pod dobu dlhšiu ako 12 mesiacov
tieto činnosti nevykonáva,
c) správcovská spoločnosť neuhradila ani v dodatočnej lehote podľa osobitného zákona92)
príspevok do Garančného fondu investícií.
(2) Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, môže Národná banka Slovenska
zmeniť povolenie tak, že z neho vypustí výkon týchto činností, ak
a) správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa
osobitného zákona,21)
b) správcovská spoločnosť sa nezúčastňuje na ochrane klientov podľa osobitného zákona.31)

§ 113

(1) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti, dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia správcovská spoločnosť
nesmie zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti ani vykonávať inú činnosť podľa
tohto zákona s výnimkou činností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok
a záväzkov, a bez zbytočného odkladu alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska
odovzdať majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu osobe určenej
v rozhodnutí Národnej banke Slovenska podľa odseku 3. Opravný prostriedok proti
rozhodnutiu Národnej banky Slovenska nemá odkladný účinok.
(2) Právnická osoba, ktorej bolo odobraté alebo zaniklo povolenie na vznik a činnosť
správcovskej spoločnosti, vykonáva činnosti podľa odseku 1 ako správcovská spoločnosť
podľa tohto zákona dovtedy, kým vyrovná svoje pohľadávky a záväzky.
(3) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť správcovskej
spoločnosti, súčasne rozhodne o
a) prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto
správcovská spoločnosť vyslovila predchádzajúci písomný súhlas,
b) určení núteného správcu podľa § 109 alebo
c) zrušení podielových fondoch spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 59.
(4) Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
zašle právnická osoba, ktorej bolo odobraté toto povolenie, na uverejnenie do 30 dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(5) Ak bolo odobraté povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá má
zriadenú pobočku v zahraničí, Národná banka Slovenska oznámi bez zbytočného odkladu túto
skutočnosť aj orgánu dohľadu v štáte, v ktorom bola pobočka zriadená.
(6) Odobratie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa zapisuje do
obchodného registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik
a činnosť správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na
zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa
nepoužije ustanovenie všeobecného predpisu.93)
(7) Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí
povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá mala v povolení na vznik
a činnosť uvedený aj výkon činností podľa § 3 ods. 3, Národná banka Slovenska podá
príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo odobraté
povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, a na vymenovanie likvidátora. Súd
pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa všeobecného predpisu.93) Na túto
likvidáciu sa použijú ustanovenia osobitného zákona.94)
(8) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská
spoločnosť, ktorej Národná banka Slovenska odobrala povolenie podľa § 75, sú povinní bez
zbytočného odkladu ukončiť činnosť na území Slovenskej republiky a sú povinní vyrovnať
záväzky vo vzťahu k investorom, ktorí s nimi vstúpili do zmluvného vzťahu pred odobratím
povolenia podľa § 75; to platí aj vtedy, ak zahraničnému subjektu kolektívneho investovania
alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti bolo odobraté povolenie v štáte ich sídla.

DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 114

(1) Národná banka Slovenska oznámi komisii alebo členskému štátu na jeho žiadosť
a) údaje o orgáne, ktorý vykonáva dohľad podľa tohto zákona,
b) osoby a orgány, s ktorými je Národná banka Slovenska oprávnená vymieňať si informácie
pri výkone dohľadu,
c) osoby a orgány, ktoré sú oprávnené prijímať od Národnej banky Slovenska informácie na
účel sledovania dodržiavania a vynucovania plnenia ustanovení Obchodného zákonníka.
(2) Národná banka Slovenska oznámi komisii zoznam skupín tuzemských emitentov
a typov tuzemských dlhopisov br /podľa § 45 od´s. 11 a údaje o spôsobe krytia záväzkov z týchto
dlhopisov.
(3) Národná banka Slovenska pošle komisii všeobecne záväzný právny predpis podľa
§ 116 ods. 2 písm. b) bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jeho účinnosti. Povinnosť
podľa prvej vety sa vzťahuje aj na zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu podľa
§ 116 ods. 2 písm. b).
(4) Národná banka Slovenska informuje komisiu o prekážkach, s ktorými sa stretávajú
správcovské spoločnosti pri vykonávaní verejných ponúk podielových listov otvorených
podielových fondov alebo pri zriadení, alebo pri výkone podnikania v nečlenských štátoch.
(5) Národná banka Slovenska oznámi komisii, že
a) udelila povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá je dcérskou
spoločnosťou materskej spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte,
b) správcovská spoločnosť sa stala dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti so sídlom
v nečlenskom štáte.
(6) v oznámení podľa odseku 6 sa uvedie spôsob prepojenia správcovskej spoločnosti
s materskou spoločnosťou so sídlom v nečlenskom štáte a či ide o priamy podiel alebo
nepriamy podiel.95)
(7) Národná banka Slovenska oznámi komisii na jej žiadosť aj informácie o
a) žiadosti o povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá je dcérskou
spoločnosťou materskej spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte,
b) snahe podnikateľského subjektu so sídlom v nečlenskom štáte získať taký podiel na
správcovskej spoločnosti, aby sa správcovská spoločnosť stala jeho dcérskou
spoločnosťou.
§ 115
Bez predchádzajúceho súhlasu podľa § 10, 57, 68, 74, 73b, 73d a 79 je každý úkon, na
ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný.

§ 116

Splnomocňovacie ustanovenie
(1) Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke
zákonov, ustanoví
a) spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 6 ods. 2,
b) náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa
§ 10 ods. 1, § 57 ods. 1, § 68 ods. 1, § 74 ods. 1 a § 79 ods. 1,
c) podrobnosti o výpočte vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a o tom, čo tvorí
vlastné zdroje správcovskej spoločnosti,
d) spôsob určenia hodnoty majetku v podielovom fonde,
e) obsah, formu, členenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov, hlásení, správ a
iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie správcovskými spoločnosťami a
depozitármi podielových fondov.
(2) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke
zákonov,
a) podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe podielových fondov uvedených v § 20 ods. 1
a 2 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti,
b) druhy a spôsob používania techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 vrátane obmedzení
a limitov ich používania, podrobnosti o tom, čo sa rozumie pozíciami vo finančných
derivátoch, majetkovou angažovanosťou podľa § 49 ods. 5, celkovým rizikom spojeným
s investovaním majetku v otvorenom podielovom fonde podľa § 49 ods. 1, a spôsoby ich
výpočtu, majetkovou angažovanosťou voči protistrane, prevoditeľnými cennými papiermi
podľa § 5 písm. e), nástrojmi peňažného trhu podľa § 5 písm. o), likvidnými finančnými
aktívami podľa § 44, prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu
obsahujúcimi derivát (§ 49 ods. 7) a podielovými fondmi kopírujúcimi zloženie indexu
(§ 46), podrobnosti o postupe, spôsobe a organizácii priebežného sledovania miery
pozičného rizika podľa § 49 ods. 1, podrobnosti o spôsobe plnenia informačnej povinnosti
podľa § 49 ods. 2 a požiadavky, ktoré musia spĺňať vlastné modely pre sledovanie miery
pozičného rizika podľa § 49 ods. 1, na výpočet majetkovej angažovanosti podľa § 49 ods.
5 a na výpočet majetkovej angažovanosti voči protistrane, ako aj spôsob udeľovania
súhlasu Národnej banky Slovenska na ich použitie a spôsob a lehoty preskúšavania týchto
vlastných modelov,
c) spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti správcovskej
spoločnosti, podrobnosti o náležitostiach ročnej správy a polročnej správy, predajného
prospektu a zjednodušeného predajného prospektu uvedených v prílohách č. 2 až 5 a určiť
náležitosti týkajúce sa formy a štruktúry správ podávaných v elektronickej podobe.
d) čo sa rozumie výrazným upozornením podľa § 88 ods. 2, a podrobnosti vykonávania
propagačnej činnosti podľa tohto zákona,
e) podrobnosti o systéme vnútornej kontroly, o minimálnom rozsahu činností zamestnanca
povereného výkonom vnútornej kontroly a o požiadavkách na obsahové vymedzenie
správy o činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zasielanej raz
ročne.

§ 117

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie
uvedené v prílohe č. 1.

§ 118

(1) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa doterajších
predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za
povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa tohto zákona.
(2) Povolenie na vytvorenie podielového fondu vydané podľa doterajších predpisov,
ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na
vytvorenie podielového fondu vydané podľa tohto zákona.
(3) Zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská
spoločnosť, ktorá má povolenie podľa § 14 alebo 15 doterajšieho zákona platné ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považuje za povolenie vydané podľa § 75 tohto
zákona.
(4) Ak bolo povolenie podľa § 15 doterajšieho zákona vydané obchodníkovi
s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi na predaj cenných
papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou, je táto zahraničná
správcovská spoločnosť povinná do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
predložiť žiadosť o vydanie povolenia podľa § 75 alebo ukončiť túto činnosť na území
Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá povinnosť vyrovnať záväzky voči investorom alebo
zabezpečiť pre tuzemských podielnikov činnosti podľa § 78 ods. 3. To neplatí, ak európsky
fond alebo zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom v členskom štáte využije postup
podľa § 28, 29 alebo 61. Do vydania povolenia sa na predaj cenných papierov zahraničnej
správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti vzťahujú doterajšie
predpisy. Ak bola žiadosť o vydanie povolenia podľa § 75 zamietnutá, je zahraničná
správcovská spoločnosť alebo zahraničná investičná spoločnosť povinná bez zbytočného
odkladu ukončiť činnosť na území Slovenskej republiky; tým nie je dotknutá povinnosť
vyrovnať záväzky voči investorom alebo zabezpečiť pre tuzemských podielnikov činnosti
podľa § 78 ods. 3.
(5) Správcovské spoločnosti, zahraničné subjekty kolektívneho investovania
a zahraničné správcovské spoločnosti podľa odsekov 1 až 3 sú povinné do 31. decembra 2004
prispôsobiť svoju činnosť tomuto zákonu, ak tento zákon neustanovuje inak. Správcovské
spoločnosti podľa odseku 1 môžu pred uplynutím tejto lehoty začať činnosť na území iného
členského štátu podľa § 26, 27 a 60, len ak spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 2.
(6) Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 31. decembra 2004
predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie návrh na zmenu a doplnenie štatútov ňou
spravovaných podielových fondov na účel ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak
správcovská spoločnosť v tejto lehote nepredloží Národnej banke Slovenska na schválenie
návrh na zmenu a doplnenie štatútov, nariadi Národná banka Slovenska správcovskej
spoločnosti ich predloženie v dodatočne určenej lehote, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 60
dní; tým nie je dotknuté oprávnenie Národnej banky Slovenska uložiť primeranú sankciu
podľa § 106. Ak správcovská spoločnosť ani v dodatočne určenej lehote nepredloží na
schválenie Národnej banke Slovenska návrh na zmenu a doplnenie štatútov, Národná banka
Slovenska odoberie správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť.

(7) Do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o
zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6 sa na obmedzenie a rozloženie rizika pri
investovaní majetku v podielovom fonde vzťahujú doterajšie predpisy. Na investovanie
a zloženie majetku v podielovom fonde sa do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Národnej banky Slovenska o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6, najmenej však do 1.
mája 2004, vzťahuje § 32 doterajšieho zákona.
(8) Ak ku dňu právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zmene
a doplnení štatútov podľa odseku 6 nie sú limity a obmedzenia vzťahujúce sa na majetok
v podielovom fonde v súlade s týmto zákonom a ak takéto obmedzenia a limity podľa
doterajších predpisov neexistovali, je správcovská spoločnosť povinná zosúladiť skladbu
majetku v podielovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banky Slovenska.
Inak sa postupuje podľa § 51.
(9) Správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zmene a doplnení štatútov podľa
odseku 6 vykonať príslušné zmeny v predajnom prospekte, zostaviť zjednodušený predajný
prospekt, zverejniť zmeny v predajnom prospekte a zjednodušený predajný prospekt a bez
zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o splnení týchto
povinností.
(10) Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zosúladiť svoje stanovy
s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2005 ich predložiť Národnej banke Slovenska.
Ak správcovská spoločnosť do uplynutia tejto lehoty nezosúladí ustanovenia svojich stanov
s týmto zákonom, ustanovenia stanov, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, strácajú platnosť
dňom uplynutia tejto lehoty.
(11) Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do dňa nadobudnutia účinnosti
tohto zákona, je povinný prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 90 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zmene a doplnení
štatútov podľa odseku 6; do uplynutia tejto lehoty sa jeho činnosť pri výkone činnosti
depozitára pre podielové fondy riadi doterajšími predpismi.
(12) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych
úkonov predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, pokladajú sa právne úkony
vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné podľa tohto zákona aj vtedy,
ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa tohto zákona.
(13) Uzavreté podielové fondy vytvorené do 1. januára 2000 sa považujú za uzavreté
podielové fondy podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2009, aj keď nespĺňajú
podmienku minimálnej výšky majetku podľa § 38.
(14) Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona boli členom
predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristami alebo vykonávali činnosti v správcovskej
spoločnosti, na ktoré sa vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti, sa považujú za odborne
spôsobilé aj podľa tohto zákona. Tieto fyzické osoby sú povinné preukazovať odbornú
spôsobilosť podľa tohto zákona pri činnostiach alebo funkciách, ktoré začnú vykonávať po
nadobudnutí účinnosti tohto zákona; ak tieto osoby zložili odbornú skúšku podľa predpisov
platných do 1. januára 2004, považuje sa takáto osoba za odborne spôsobilú na výkon funkcie
v orgánoch správcovskej spoločnosti alebo jej prokuristu, alebo na výkon činnosti
zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly po dobu desiatich rokov od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona bez ďalšieho preukazovania.
(15) Európsky fond, ktorý bol vytvorený pred 13. februárom 2004, je oprávnený na
verejnú ponuku jeho cenných papierov na území Slovenskej republiky postupom podľa § 61
aj v prípade, ak právny predpis jeho domovského členského štátu ustanovuje prechodné
obdobie na zosúladenie s právnym predpisom Európskej únie upravujúcim kolektívne
investovanie. Ak sa prechodné obdobie podľa prvej vety vzťahuje aj na zostavenie
zjednodušeného predajného prospektu, povinnosti podľa § 61 ods. 1 písm. c) a § 61 ods. 3
písm. c) vo vzťahu k zjednodušenému predajnému prospektu sa na európsky fond vzťahujú
po uplynutí tohto prechodného obdobia.

§ 119

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich
vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších
predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 120

(1) Konania o uložení sankcií začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa
dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však
možno uložiť len také sankcie, ktoré umožňuje tento zákon.
(2) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa porušenia právnych predpisov,
vnútorných predpisov a rozhodnutí Národnej banky Slovenska zistené v činnosti osôb
podliehajúcich dohľadu, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo
konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o
také porušenia, ktoré sa posudzujú ako porušenia aj podľa tohto zákona.
(3) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona, zostávajú zachované.
(4) Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona s výnimkou konaní o
uložení sankcií sa dokončia podľa tohto zákona.
(5) Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa
vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov.

§ 121

Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona
oprávnený vykonávať investičné služby spočívajúce v riadení portfólia3) tvoreného jedným
investičným nástrojom alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta,
oddelene od portfólia iných klientov, v úschove alebo správe jedného investičného nástroja
alebo niekoľkých investičných nástrojov alebo poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa
investovania do investičných nástrojov, môže požiadať o udelenie povolenia na vznik
a činnosť správcovskej spoločnosti. Udelením tohto povolenia zaniká obchodníkovi
s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené podľa
osobitného zákona.6)

§ 122

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,74) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto
čísla sa neuvádzajú u osôb, ktorým neboli pridelené.
(3) Ak tento zákon požaduje uvedenie trvalého pobytu fyzickej osoby a ak fyzická
osoba nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, uvedie sa adresa jej prechodného pobytu
v Slovenskej republike alebo adresa jej pobytu v zahraničí.
§ 123
(1) Ak investičné fondy vzniknuté do 1. januára 2000 nesplnili povinnosť rozhodnúť o
premene na otvorený podielový fond alebo o zrušení s likvidáciou, sú povinné splniť túto
povinnosť do 1. januára 2005.
(2) Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie
„investičná spoločnosť“, „investičný fond“ alebo skratku „i.s.“, „i.f.“ ani označenie s ním
zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na zahraničné
správcovské spoločnosti alebo na zahraničné subjekty kolektívneho investovania.

§ 124

(1) Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
ktoré bez povolenia podľa doterajších predpisov zhromažďujú peňažné prostriedky od
verejnosti s cieľom investovať ich do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo takéto
peňažné prostriedky zhromaždili v minulosti a investujú ich do majetku ustanoveného týmto
zákonom, sú povinné do 30. júna 2004 ukončiť túto činnosť alebo ju uviesť do súladu s týmto
zákonom.
(2) Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu
zruší túto spoločnosť a nariadi jej likvidáciu.

§ 125

(1) Národná banka Slovenska uverejní vo vestníku Národnej banky Slovenska zoznam
regulovaných trhov podľa § 44 ods. 1 písm. a).
(2) Národná banka Slovenska uverejní vo vestníku Národnej banky Slovenska aj
zmeny v zozname podľa odseku 1.

§ 125a

Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2006
(1) Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh
pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia,
schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo
pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik
takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo
zániku schválení a predchádzajúcich súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1.
januárom 2006.
(2) Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom
2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona,
prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom.

§ 125b

Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 30. novembra 2006
zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona.
(2) Konania o udelení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti začaté
pred 1.májom 2006 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2006.
§ 125c
Prechodné ustanovenia
účinné od 1. januára 2008
(1) Každá správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo
dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy,
ktorými pri vykonávaní kolektívneho investovania zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo
slovenskej meny na euro, najmä
a) pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a
čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, počiatočnej hodnoty podielu v podielovom
fonde a aktuálnej ceny podielového listu podielového fondu a údajov o vývoji hodnoty
majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
b) opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v podielovom fonde v súvislosti s
prechodom zo slovenskej meny na euro,
c) spôsob a pravidlá informovania podielnikov a klientov o významných skutočnostiach
týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako
jednotlivým podielnikom a jednotlivým klientom poskytne a sprístupní informácie o
hodnote ich investície a informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútu,
predajného prospektu alebo zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu v
súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.
(2) Správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v
Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej
republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových
priestoroch slúžiacich na styk s klientmi zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a
postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo
slovenskej meny na euro.
(3) Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa
odseku 1. Správcovská spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom
zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť
každému investorovi, ktorý v tomto období podal žiadosť o vydanie podielového listu, ako aj
každému podielnikovi a klientovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu alebo vykoná
nový obchod týkajúci sa vydania podielových listov alebo riadenia portfólia; ostatným
podielnikom a klientom túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.
(4) Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s kolektívnym investovaním vrátane
peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v
podielovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov podielového fondu alebo iných informácií
určených pre investorov, podielnikov alebo klientov, sa na účely prípravy na prechod a
prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších
pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich
s kolektívnym investovaním vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku a výnosov z
hospodárenia s majetkom v podielovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre
investorov, podielnikov alebo klientov, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa
osobitných predpisov,96) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného
obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej
republike.96)
(5) Správcovská spoločnosť je najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni
zavedenia eura v Slovenskej republike povinná bezodplatne písomne oznámiť svojim
klientom a podielnikom svojich podielových fondov informáciu o hodnote ich investície,
ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie hodnoty
investície zo slovenskej meny na eurá vykonané podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel
pre prechod zo slovenskej meny na euro.96)
(6) Na zahraničné správcovské spoločnosti a zahraničné subjekty kolektívneho
investovania, ktoré vykonávajú kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky
vrátane cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, sa rovnako
vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5.
(7) Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných
podľa odseku 2.

§ 125d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 10 ods.1 písm. a) začaté a platne
neukončené pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2) Do šiestich mesiacov po dni zavedenia eura môže depozitár viesť pre každý
správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond viac ako jeden bežný účet v eurách.

§ 126

Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení čl. VI zákona
č. 329/2000 Z. z., čl. v zákona č. 566/2001 Z. z. , čl. IV zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona
č. 432/2002 Z. z. ,
2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe
určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde v znení vyhlášky
č. 286/2001 Z. z. ,
3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu
a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti
kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky
č. 107/2001 Z. z. ,
4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 518/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik
a činnosť správcovskej spoločnosti,
5. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 581/2002 Z. z. , ktorou sa
ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 1 zákona
č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 26 až
31, § 44, 60, 61, § 81 ods. 2 druhej vety, § 114 a § 117 ods. 5 druhej vety, ktoré nadobúdajú
účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii.
Zákon č. 635/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 747/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 213/2006 Z. z. nadobudol účinnosť 1. mája 2006.
Zákon č. 209/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembra 2007 okrem čl. I bodov 2, 6,
7, 11 až 14, 16, 18, 23 až 25, 27, 57, 58, 60, 73 až 81, 91, 93 až 96, 100 až 102, 106, 116, 117,
124 až 136, 139, 144 až 151, 154 až 165, čl. II, čl. IV bodov 5 až 8, čl. v bodov 2, 27, 41, 42,
44, 49, 50, 56, 57, 65, 66 a čl. VI bodov 1, 3, 5 až 8, 10 až 32, 34 až 39, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. mája 2007.
Zákon č. 659/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2008.
Zákon č. 552/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2009.
Zákon č. 186/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 27. mája 2009 okrem čl. I až V, čl. VI
štvrtého bodu (§ 25a a 25b), čl. VII až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Príloha č. 1 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH
SPOLOČENSTIEV a EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do
prevoditeľných cenných papierov (UCITS) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 375,
31.12.1985) v znení smernice Rady 88/220/EHS z 22. marca 1988 (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev L 100, 19.04.1988), smernice Európskeho parlamentu a Rady
95/26/ES z 29. júna 1995 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 18.07.1995),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev L 290, 17.11.2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/107/ES z 21. januára 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 041,
13.02.2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES z 21. januára 2002
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 041, 13.02.2002).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom
dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo
finančnom konglomeráte (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11.02.2003).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o
harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch,
ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a
dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).
4. Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a
podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely
uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).

Príloha č. 2 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1. Informácie o podielovom fonde
1.1. Názov podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený, uzavretý alebo špeciálny
podielový fond.
1.2. Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.
1.3. Uvedenie miesta, kde možno získať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde
možno získať ročné správy a polročné správy.
1.4. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, vrátane
údaju o tom, či sa výnosy vyplácané podielnikom zdaňujú zrážkovou daňou.
1.5. Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.
1.6. Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.
1.7. Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení podielového fondu, najmä
- práva spojené s podielovým listom,
- podoba podielového listu,
- spôsob evidencie podielových listov,
- forma podielového listu,
- okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení podielového fondu, a práva
podielnikov v prípade zrušenia podielového fondu.
1.8. Ak je podielový list prijatý na obchodovanie na trh burzy cenných papierov alebo na
inom regulovanom trhu, označenie tejto burzy cenných papierov alebo tohto regulovaného
trhu.
1.9. Spôsob a podmienky vydania podielových listov.
1.10. Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť
pozastavené právo na vyplatenie podielových listov.
1.11 Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.
1.12. Opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov
(napríklad rast majetku alebo výnosov), investičnej stratégie (napríklad špecializácia na určité
územné alebo hospodárske oblasti), prípadné obmedzenia investičnej stratégie, ako aj údaje o
technikách, nástrojoch a úveroch, ktoré možno využiť pri správe majetku v podielovom
fonde.
1.13 Pravidlá pre oceňovanie majetku v podielovom fonde.
1.14 Údaje o výpočte aktuálnej ceny, predajnej ceny a nákupnej ceny, najmä
- pravidlá pre výpočet a periodicita výpočtu týchto cien,
- poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,
- spôsob, miesto a periodicita zverejňovania týchto cien.
1.15. Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v podielovom
fonde pre správcovskú spoločnosť, depozitára alebo tretie osoby a údaje o nákladoch
spojených so správou podielového fondu uhrádzaných z majetku v podielovom fonde
správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.
2. Informácie o správcovskej spoločnosti
2.1. Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti
a miesto, kde sa nachádza ústredie správcovskej spoločnosti, ak sa nezhoduje s miestom sídla.
2.2. Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.
2.3. Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.
2.4. Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,
ako aj údaje o ich hlavných činnostiach, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo správcovskej
spoločnosti.
2.5. Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.
3. Informácie o depozitárovi
3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa
nezhoduje s umiestnením ústredia.
3.2. Hlavný predmet činnosti.
4. Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri
investovaní majetku v podielovom fonde
4.1. Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.
4.2. Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.
4.3. Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.
5. Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám
5.1. Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.
5.2. Spôsob sprístupňovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej
republike a v členských štátoch, v ktorých sú verejne ponúkané podielové listy podielového
fondu.
6. Iné informácie o investovaní
6.1. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od
jeho vytvorenia a upozornenie, že tieto údaje nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov
v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môžu byť uvedené v prílohe.
6.2. Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.
7. Ekonomické informácie
7.1. Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.15. a 1.16. a údaj o
tom, či sú uhrádzané podielnikom, z majetku v podielovom fonde alebo z majetku
správcovskej spoločnosti.
8. Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti
uvedené v predajnom prospekte sú úplné a pravdivé.

Príloha č. 3 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
ZJEDNODUŠENÝ PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1. Stručná prezentácia podielového fondu
1.1. Názov podielového fondu, dátum jeho vytvorenia a označenie štátu, v ktorom bol
podielový fond vytvorený.
1.2. Obchodné meno, sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový
fond.
1.3. Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
1.4. Obchodné meno a sídlo depozitára.
1.5. Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.
1.6. Označenie finančného konsolidovaného celku, ktorého členom je správcovská
spoločnosť spravujúca podielový fond.
2. Informácie o investíciách
2.1. Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond.
2.2. Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov,
investičnej stratégie, rizikového profilu podielového fondu, a ak sa týkajú príslušného
podielového fondu, aj informácie o skutočnostiach podľa § 90 ods. 4 až 6.
2.3. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za
posledných desať rokov alebo za obdobie od jeho vytvorenia a upozornenie, že tieto údaje
nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môžu byť
uvedené v prílohe.
2.4. Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.
3. Ekonomické informácie
3.1. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.
3.2. Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované
podielnikom.
3.3. Iné náklady alebo poplatky, ako sú uvedené v bode 3.2. spojené so správou podielového
fondu, ich výška s uvedením, či je poplatok účtovaný podielnikovi, na ťarchu majetku
v podielovom fonde alebo na ťarchu majetku správcovskej spoločnosti.
4. Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov
4.1. Spôsob, ako možno nadobudnúť podielové listy.
4.2. Spôsob ako postupovať pri vrátení podielových listov.
4.3. Kedy a ako sa vyplácajú výnosy z podielových listov.
4.4. Periodicita, spôsob a miesto zverejňovania cien podielových listov.
5. Ďalšie informácie
5.1. Vyhlásenie, že na požiadanie možno zadarmo získať úplný predajný prospekt, ročnú
správu a polročnú správu pred uzavretím zmluvy a aj po jej uzavretí.
5.2. Orgán vykonávajúci dohľad.
5.3. Označenie kontaktného miesta alebo osoby, kde možno získať dodatočné vysvetlenia, ak
sú potrebné.
5.4. Dátum zverejnenia prospektu.
6. Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti
uvedené v zjednodušenom predajnom prospekte sú aktuálne a pravdivé.

Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI s MAJETKOM
v PODIELOVOM FONDE
1. Stav majetku
a) prevoditeľné cenné papiere,
aa) akcie,
ab) dlhopisy,
ac) iné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu
c) účty v bankách,
ca) bežný účet,
cb) vkladové účty,
d) iný majetok,
e) celková hodnota majetku,
f) záväzky,
g) čistá hodnota majetku.
2. Počet podielov podielového fondu v obehu.
3. Čistá hodnota podielu.
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia), pričom je
potrebné rozčleniť ich podľa jednotlivých regulovaných trhov na
a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu
kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom
regulovanom trhu,
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 44 ods. 1 písm. d),
d) nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h),
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. i)
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov
kolektívneho investovania,
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).
Ďalej treba portfólio rozčleniť
a) vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom
fonde, napríklad podľa hospodárskych, územných alebo menových hľadísk,
b) podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta,
druhu majetku, ISIN, treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku v podielovom fonde.
5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.
6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:
a) výnosy z akcií,
b) výnosy z dlhopisov,
c) výnosy z iných cenných papierov,
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,
e) výnosy z vkladových a bežných účtov,
f) kapitálové výnosy,
g) iné výnosy,
h) výdavky na správu,
i) výdavky na depozitára,
j) iné výdavky a poplatky,
k) čistý výnos,
l) výplaty podielov na zisku,
m) znovu investované výnosy,
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré
zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov
alebo likvidácie spoločnosti,
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,
p) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.
7. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy
a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu
porovnateľného účtovného obdobia vo forme porovnávacej tabuľky:
a) celková čistá hodnota majetku,
b) čistá hodnota podielu,
c) počet podielov v obehu,
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.
8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 49 ods. 3, najmä údaje o hodnote
záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti
správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde.
9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom
fonde.
10. v prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností sa uvádzajú aj tieto údaje:
a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu
nehnuteľností a jej hodnota podľa znaleckého posudku,
b) údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti,
c) údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri
správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.

Príloha č. 5 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI s VLASTNÝM
MAJETKOM
1. Stav majetku
a) cenné papiere,
aa) akcie,
ab) dlhopisy,
ac) iné cenné papiere,
b) účty v bankách,
ba) bežný účet,
bb) vkladové účty,
c) iný majetok,
d) záväzky,
e) čistá hodnota majetku.
2. Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy
a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia.
3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.
4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej
spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností
alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností.
5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.
Poznámky pod čiarou
1) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Obchodný zákonník .
3) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
4) § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
133
5) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
6) § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6a) § 54 ods. 3 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
7) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z.
8) § 155 Obchodného zákonníka .
9) § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka .
10) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
11) § 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
12) § 4 zákona č. 95/2002 Z. z.
13) § 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
14) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
15) § 2 zákona č. 429/ 2002 Z. z. o burze cenných papierov.
16) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
17) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.
18) § 9 ods. 3 Zákonníka práce .
19) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
20) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
20a) § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) § 29 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
23) § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 49 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z.
24) § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
25) § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
26) § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
28) § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
28b) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
29) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
30) § 27 až 34 Obchodného zákonníka .
31) § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31a) § 71 až 71o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32) § 66 Obchodného zákonníka .
33) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
33a) § 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
34) § 75 zákona č. 566/2001 Z. z.
34a) § 7 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.
34aa) § 8 písm. s) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
35) § 116 Občianskeho zákonníka .
36) § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 43 zákona č. 95/2002 Z. z.
37) Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 25 zákona
č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
39) § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
40) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
41) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
42) Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka , § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č.
34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2
a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
43) Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov.
44) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
45) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3 ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a §
10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
46) § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
47) Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane
vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48) § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
49) § 104 zákona č.566/2001 Z. z.
50) § 77 až 79 zákona č. 566/2001 Z. z.
51) § 158 zákona č. 566/2001 Z. z.
52) § 136 až 142 Občianskeho zákonníka .
53) § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
54) § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
55) § 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56a) § 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56b) § 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
56c) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.
56d) § 16 zákona č. 566/2001 Z. z.
56e) Napríklad § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo
17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 z
31. decembra 1998 o výmenných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov
zavádzajúcich euro (Ú. v. ES L 359, 31. 12. 1998) v platnom znení, nariadenie Rady
(ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
10/zv. 01) v platnom znení.
58) § 105 zákona č. 566/2001 Z. z.
59) Zákon č. 483/2001 Z. z.
60) § 14 až 17 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
61) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
62) § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.
62a) § 6 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
63) § 100 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
64) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
64a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
64b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku.
66) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
67) § 708 až 715 Obchodného zákonníka .
68) § 716 až 719 Obchodného zákonníka .
69) § 107 zákona č. 566/2001 Z. z.
70) § 44 až 52 Obchodného zákonníka .
71) § 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72) § 130 zákona č. 566/2001 Z. z.
72a) § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z.
74) Zákon č. 747/2004 Z. z.
75) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
76) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
77) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších
predpisov.
79) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o
Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
80) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
81) Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
82) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000
Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore
audítorov v znení neskorších predpisov.
83) Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
84) § 138 až 143 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z.
84a) § 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84b) § 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84c) § 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84d) § 143b písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84e) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z.
85) Napríklad § 138 zákona č. 566/2001 Z. z.
86) Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
87) § 178 ods. 1 a 2 a § 187 ods.1 písm. e) Obchodného zákonníka.
88) § 178 ods. 3 a § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
89) § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
90) § 25 zákona č. 747/2004 Z. z.
91) § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z.
92) § 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
93) § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka .
94) § 157 ods. 6 a § 158 zákona č. 566/2001 Z. z.
95) § 8 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.
96) § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.